Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

08.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 508

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeiden toteuttamiseen

HEL 2015-010603 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää rakennusvirastolle vuoden 2017     talousarvion alakohdasta 8 03 10 20, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Kehä I (meluntorjunta), Khn käytettäväksi

 

500 000 euroa Sepänmäen meluvallien rakentamiseen ja

 

alakohdasta 8 03 10 21 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Tiehankkeiden suunnittelu, Khn käytettäväksi

 

300 000 euroa mm. Länsiväylän tiesuunnitelman laadintaan Koivusaaren kohdalla.

 

Esittelijän perustelut

Kehä I meluntorjunta

Kehä I:n (Mt 101) Sepänmäen kohdan meluntorjuntaa koskeva tiesuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa 15.10.2015. Hanke sisältyy Liikenneviraston laatimaan vuosien 2013–2018 maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan. Tiesuunnitelmalla voidaan parantaa massataloutta ja materiaalitehokkuutta. Meluvallissa hyödynnetään Helsingin kaupungin rakennuskohteissa muodostuvia maamassoja yhteensä noin 100 000 kuutiometriä. Tiesuunnitelman mukaan meluvallin arvioidut kustannukset ovat 777 330 euroa ja niistä vastaa Helsingin kaupunki.

Rakennusvirasto käynnisti meluvallin toteutuksen vuonna 2016 ja hanke jatkuu vuoteen 2018. Vuoden 2016 loppuun mennessä kohteeseen on käytetty 300 000 euroa. Vuoden 2017 talousarviossa alakohtaan       8 03 10 20 Kehä I (meluntorjunta) on varattu 500 000 euroa, jolla hanke voidaan loppuunsaattaa.

Tiehankkeiden suunnittelu

Tiehankkeiden suunnitteluun on vuoden 2017 talousarvion alakohtaan 8 03 10 21 varattu 300 000 euroa. Lisäksi rakennusvirastolla on käytettävissä vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perustella myönnettyä ylitysoikeutta 105 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti 2.5.2016 § 415 myöntää 250 000 euroa mm. Länsiväylän tiesuunnitelman laadintaan Koivusaaressa sisältäen sekä maantiemaisen eritasoliittymän että katumaisen liittymän vaihtoehdot.
Määrärahaa käytettiin päätöksen mukaisesti myös katumaisen liittymäratkaisun periaatteelliseen suunnitteluun. Koivusaaren osayleiskaavan ja siihen pohjautuvan kaupunkisuunnittelulautakunnan 25.4.2017 hyväksymän Koivusaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnokseen perustuen on tehty yhdessä valtion viranomaisten kanssa aluevaraussuunnitelma, joka toimii lähtökohtana tiesuunnitelmaa laadittaessa. Tiesuunnitelmaa laaditaan maantiemäisen eritasoliittymäratkaisuun pohjautuen.

Määrärahalla varaudutaan myös muihin vuoden 2017 aikana käynnistyviin Liikenneviraston yhteishankkeiden suunnittelu- tai selvitystehtäviin.

Määrärahaesitys

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 03 10, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa Kehä I meluntorjuntaan Sepänmäen kohdalla ja tiehankkeiden suunnitteluun yhteensä 800 000 euroa, joka jakautuu Kehä I:n meluntorjuntaan 500 000 euroa ja tiehankkeiden suunnitteluun 300 000 euroa.

Esittelijä toteaa, että yhteensä 800 000 euron määräraha tulisi myöntää rakennusvirastolle vuoden 2017 talousarvion kohdan 8 03 10, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi ao. alakohdista Kehä I:n meluntorjuntaan ja mm. Länsiväylän tiesuunnitelman laadintaan Koivusaaren kohdalla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 27.3.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2016 § 1100

HEL 2015-010603 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen rakennusvirastolle aiemmin myöntämiä vuoden 2016 talousarvion kohdan 8 03 10, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi alakohtien määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta

 

Euroa

8 03 10 08

Kehä I (Kivikontie)

 - 1 190 000

8 03 10 15

Kehä I (Espoon raja –Vihdintie)

+ 1 010 000

8 03 10 17

Kehä I (Hämeenlinnanväylän eritasolittymä)

+ 180 000

 

02.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

25.04.2016 Pöydälle

18.04.2016 Pöydälle

07.12.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566