Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

08.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 498

V 17.5.2017, Helsingin kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteiden päivittäminen

HEL 2017-003487 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet liitteessä 1 esitetyn mukaisesti 1.6.2017 lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2015 kuntalain mukaan kunnassa tulee olla yksi hallintosääntö, joka korvaa nykyiset johtosäännöt. Näitä ovat mm. kaupunginvaltuuston työjärjestys, kaupunginhallituksen johtosääntö, hallintokuntien johtosäännöt (lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden alaiset virastot ja liikelaitokset) sekä taloussääntö.

Kuntalaki (4. luku, 14 § 6. kohta) edellyttää, että kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista päättää kaupunginvaltuusto. Ko. perusteet ovat aiemmin sisältyneet kaupungin taloussääntöön.

Liitteessä 1 on esitetty kuntalain määräysten edellyttämät varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet, joilla on tarkoitus korvata poistuvassa taloussäännössä olevat ao. asiakokonaisuutta koskevat määräykset, sekä kuvata samalla lainsäädännön ja uuden hallintosäännön mukaiset toimivaltuudet kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan eri asiakokonaisuuksissa.

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyt uudet varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan kaupunginkansliaa valmistelemaan esityksen kaupunginhallituksen 19.11.2011 vahvistamien tasehallinnan yleisten periaatteiden päivittämiseksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteet

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566