Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

08.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 503

Kaupungin edustajat ja isännät virallisissa tilaisuuksissa valtuustokauden alkaessa

HEL 2017-005182 T 00 04 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Leena Komonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25723

leena.komonen(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää kehottaa seuraavia luottamushenkilöitä toimimaan kaupungin edustajina ja kaupungin järjestämissä virallisissa tilaisuuksissa isäntinä 1.6.2017 alkaen seuraavassa järjestyksessä kunnes pormestari ja apulaispormestarit, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat on valittu:

 1. valtuutettu Jan Vapaavuori
 2. valtuutettu Tuuli Kousa
 3. valtuutettu Anni Sinnemäki
 4. valtuutettu Pia Pakarinen
 5. ____________
 6. valtuutettu Sanna Vesikansa
 7. ____________
 8. ____________
 9. ____________
 10. ____________ 

Esittelijän perustelut

Nykyisen käytännön mukaan kaupungin virallisissa tilaisuuksia on isännöinyt kaupunginvaltuuston puheenjohtaja avustajinaan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot sekä kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat.

1.6.2017 alkaa uusi valtuustokausi ja kaupunki siirtyy uuteen johtamisjärjestelmään. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot kuuluvat toimikautensa päättäviin toimielimiin. Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien virat lakkaavat 31.5.2017. Nykykäytännön mukainen edustaminen ei siksi ole mahdollista.

Pohjoismaiden valtionpäämiehet juhlistavat Suomen 100-vuotisjuhlavuotta vierailemalla Helsingissä 1.6.2017. Tasavallan presidentin kanslia on pyytänyt kaupunkia järjestämään lounastilaisuuden vierailun kunniaksi.

Kaupunginhallituksen tulisi tilanteessa, jossa uuden organisaation mukaisia toimielimiä ei ole vielä valittu, tehdä väliaikana sovellettava päätös isännöinnistä ja edustamisesta virallisissa tilaisuuksissa.

Esityksessä mainitut luottamushenkilöt perustuvat tämänhetkiseen tietoon keskeisten luottamuspaikkoihin todennäköisesti valittavista henkilöistä. Luetteloa täydennetään tarvittaessa myöhemmin. Järjestys perustuu seuraavaan protokollajärjestykseen:

 1. Pormestari
 2. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
 3. Apulaispormestari (kaupunkiympäristön toimiala)
 4. Apulaispormestari (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)
 5. Apulaispormestari (kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala)
 6. Apulaispormestari (sosiaali- ja terveystoimiala)
 7. Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
 8. Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
 9. Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
 10. Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Leena Komonen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 25723

leena.komonen(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566