Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

08.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 506

Lähiörahastosta vuonna 2017 rahoitettavat hankkeet

HEL 2017-004445 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää yhteensä 5 000 000 euroa vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi 1.6.2017 alkaen seuraaville toimialoille:

        kaupunkiympäristön toimialalle 3 500 000 euroa

        kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 1 356 000 euroa

        kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 100 000 euroa

        sosiaali- ja terveystoimialalle 44 000 euroa

Rahoitusta hakeneet hankkeet on esitelty liitteenä olevassa perustelumuistossa, jossa on mainittu hakijavirasto.
Muistio sisältää perustelut kunkin hankkeen rahoituspäätökselle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio_lähiörahastohankkeet 2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2001 lähiörahaston perustamisesta ja hyväksyi rahastolle säännöt. Vuoden 2000 tilinpäätöksessä kaupunginvaltuusto siirsi rahaston peruspääomaksi 84 milj. euroa (500 milj. markkaa) ja edelleen vuoden 2001 tilinpäätöksen yhteydessä 50,4 milj. euroa (300 milj. markkaa).

Vuoden 2017 alussa rahaston pääoma oli 56,1 milj. euroa. Lähiörahaston tarkoituksena on lähiöiden arvostuksen nostaminen parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Vuoden 2017 talousarviossa lähiörahaston käyttöön on varattu 5,0 milj. euroa.

Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan virastojen ehdotukset lähiörahastosta rahoitettavista hankkeista tuli tehdä 28.2.2017 mennessä. Määräpäivään mennessä jätettiin 23 hanke-ehdotusta kahdeksasta virastosta. Hankkeet jakautuvat 15 lähiöön. Ehdotettujen hankkeiden kustannukset ovat yhteensä 6,0 milj. euroa.

Lähiöprojekti on tutustunut kaikkiin hanke-ehdotuksiin ja arvioinut jokaisen hankkeen täyttävän jollain tasolla lähiörahaston tarkoituksen. Vuoden 2017 lähiörahastolle varattu määräraha ei kuitenkaan mahdollista kaikkien hankkeiden rahoitusta. Rahoitettavaksi esitetään 19 hanketta yhteensä 5,0 milj. eurolla. Liitteenä olevassa perustelumuistiossa on esitetty kaikki hanke-ehdotukset ja niille ehdotettava rahoitus vuonna 2017. Perustelumuistiossa on kunkin hankkeen kohdalla mainittu rahoituksen hakenut virasto.

Nyt myönnettävän määrärahan lisäksi nykyisillä virastoilla on käytössä viime vuonna säästynyttä lähiörahaston rahoitusta, jonka perusteella hankkeille on myönnetty budjettiin ylitysoikeutta vuonna 2017. Tätä määrärahaa on käytössä yhteensä 7,0 milj. euroa, joka jakaantuu seuraavasti:

        rakennusvirasto 4,1 milj. euroa (16 hanketta),

        liikuntavirasto 0,4 milj. euroa (3 hanketta),

        tilakeskus 0,1 milj. euroa (1 hanke),

        nuorisoasiainkeskus 0,2 milj. euroa (7 hanketta),

        suomenkielinen työväenopisto 0,1 milj. euroa (1 hanke),

        kulttuuriasiainkeskus 1,1 milj. euroa (1 hanke),

        kaupunginkirjasto 0,1 milj. euroa (1 hanke),

        opetusvirasto 0,8 milj. euroa (2 hanketta) ja 

        sosiaali- ja terveysvirasto 0,2 milj. euroa (2 hanketta).

Johtamisjärjestelmäuudistuksen myötä hankkeiden vastuut siirtyvät tuleville toimialoille 1.6.2017.

Johtamisjärjestelmäuudistukseen liittyen kuuden Helsingin kaupungin rahaston (mukaan lukien lähiörahasto) sääntöjä joudutaan tarkistamaan. Päätöksentekovaltuudet esitetään muutettavan vastaamaan nykyistä hallintosääntöä. Samassa yhteydessä teknisenä muutoksena esitetään, että kaikkien eri vuosikymmeniltä peräisin olevien sääntöjen muoto ja rakenne yhtenäistetään. Sääntöjen tarkistus on tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuustossa 17.5.2017. Lähiörahaston toimintaa koskevat sisällölliset muutostarpeet arvioidaan strategiaohjelman valmistelun yhteydessä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio_lähiörahastohankkeet 2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Opetusvirasto

Rakennusvirasto

Sosiaali- ja terveysvirasto

Suomenkielinen työväenopisto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Tilakeskus

Kulttuurikeskus

Liikuntavirasto

Nuorisoasiainkeskus

Kaupunginkirjasto

Toimialat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566