Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

08.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 516

Loviseholminpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen. Sörnäinen VIO nro 5836/1

HEL 2017-003594 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Loviseholminpuiston puistosuunnitelman (nro VIO 5836/1) siten, että hankkeen rakentamiskustannukset ovat yhteensä 1 700 000 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5836/1

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5836/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta esittää 11.4.2017 Loviseholminpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5836/1 hyväksymistä. Lautakunnan esitys on päätöshistoriassa. Puistosuunnitelman selostus ja piirustus ovat liitteinä 1 ja 2.

Lähtökohdat

Loviseholminpuisto sijaitsee Kalasataman Sompasaaressa, Sörnäisten (10.) kaupunginosassa. Tällä hetkellä alue on rakentamaton. Alueella ei sijaitse säilytettävää kasvillisuutta.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12200 mukainen.

Puiston pinta-ala on noin 8 090 m². Puistoa rajaavat puistoalueeseen kuuluvat puistoraitit: lännessä Fortunanpolku, idässä Loviseholminpolku ja etelässä Johannanpolku.

Suunnitelma

Puiston reunoille rakennetaan puistokäytävät, jotka toimivat pelastusreitteinä ja yhdistävät Sompasaaren tonttikadut toisiinsa. Puiston keskelle rakennetaan vapaamuotoinen ja leveydeltään vaihteleva puistokäytävä ja puiston eteläosaan sijoitetaan pieni leikkipuisto. Puiston keskiosaan sijoitetaan nurmialue ja pohjoisosaan pieni aukio, johon on tarkoitus sijoittaa taideteos. Puiston pohjoiskärkeen rakennetaan pieni kivetty aukio ja sen eteläpuolelle pienimuotoinen sadepuutarha, jossa viivytetään puiston pohjoisosan hulevesiä. Kaikki istutukset tehdään joko korotettuina tai alaslaskettuina ympäröiviin alueisiin nähden.

Tarkempi kuvaus puistosuunnitelmasta on päätöshistoriassa sekä puistosuunnitelma selostuksessa.

Vuorovaikutus

Puistosuunnitelman luonnos on ollut esillä rakennusviraston internetsivuilla 27.2.–10.3.2017. Luonnoksesta ei saatu palautetta.

Kustannukset ja aikataulu

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 1,7 milj. euroa eli noin 210 euroa/m² (alv 0 %). Korkeahko neliökustannus johtuu puiston reunoilla kulkevien käytävien suuresta pinta-alasta ja kerroksellisen kasvillisuuden suojaksi rakennettavista muureista.

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 12 000 euroa (alv 0 %).

Puiston esirakentaminen aloitetaan vuonna 2017 ja varsinainen puistorakentaminen vuodesta 2019 alkaen. Aikataulu riippuu ympäröivien kiinteistöjen rakentamisen aikataulusta.

Puisto voidaan rakentaa vuoden 2017 talousarvioon sisältyvän investointiohjelman vuosiksi 2017 – 2026 talousarviokohtaan 8 06 30 Projektialueiden puistot, Kaupunginhallituksen käytettäväksi merkittyjen määrärahojen puitteissa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5836/1

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5836/1

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, katusuunnitelman tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi

HKR

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 11.04.2017 § 136

HEL 2017-003594 T 10 05 02

Esitys

Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle Loviseholminpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5836/1 hyväksymistä.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Loviseholminpuisto sijaitsee Kalasataman Sompasaaressa, Sörnäisten (10.) kaupunginosassa. Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12200 mukainen. Puiston pinta-ala on noin 8 090 m².

Puistoa rajaavat puistoalueeseen kuuluvat puistoraitit: lännessä Fortunanpolku, idässä Loviseholminpolku ja etelässä Johannanpolku, jotka vuorostaan rajautuvat ympärillä oleviin asuinkerrostalokortteleihin. Johannanpolun eteläpuolelle on kaavassa osoitettu päiväkotitoimintaa.

Tällä hetkellä alue on rakentamaton. Alueella ei sijaitse säilytettävää kasvillisuutta.

Puiston pääasiallisia käyttäjiä ovat alueen tulevat asukkaat ja päiväkoti.

Suunnitelma

Puiston reunoille rakennettavat puistokäytävät toimivat pelastusreitteinä ja yhdistävät Sompasaaren tonttikadut toisiinsa. Lisäksi puiston keskelle rakennetaan vapaamuotoinen ja leveydeltään vaihteleva puistokäytävä, joka mahdollistaa liikkumisen diagonaalisesti puiston läpi.

Puiston eteläosaan sijoitetaan pieni leikkipuisto, jonka teemana on keinuminen. Leikkipaikka reunustetaan osittain matalalla tukimuurilla, joka toimii samalla istuskelupaikkana. Leikkipaikan pohjoispuolelle rakennetaan suojaisa, kasvillisuudella rajattu, etelään viettävä oleskelunurmialue. Puiston keskiosaan sijoitetaan luonteeltaan avonaisempi nurmialue, joka mahdollistaa pienimuotoiset pihapelit. Puiston pohjoisosaan sijoitetaan puolestaan selkeästi intiimimpi pieni aukio, johon on tarkoitus sijoittaa taideteos.

Aivan puiston pohjoiskärkeen rakennetaan pieni kivetty aukio ja sen eteläpuolelle pienimuotoinen sadepuutarha, jossa viivytetään puiston pohjoisosan hulevesiä. Puiston eteläosan hulevesiä suodatetaan laakeiden hulevesikourujen kautta salaojiin.

Kaikki istutukset tehdään joko korotettuina tai alaslaskettuina ympäröiviin alueisiin nähden. Kerrokselliset istutukset muodostavat Sompasaareen vihreän sydämen.

Pintamateriaaleista, kasvillisuudesta, rakenteista, kalusteista, valaistuksesta ja tasauksesta on kerrottu tarkemmin suunnitelmaselostuksessa (liite 1).

Vuorovaikutus

Puistosuunnitelma on laadittu rakennusviraston katu- ja puisto-osaston toimeksiannosta yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, varhaiskasvatusviraston, taidemuseon, teknisen huollon verkostojen haltijoiden ja puistoon rajautuvien kiinteistöjen suunnittelijoiden kanssa.

Puistosuunnitelman luonnos on ollut esillä rakennusviraston internetsivuilla 27.2.–10.3.2017. Rakentamisen aikataulutiedusteluita lukuun ottamatta luonnoksesta ei saatu palautetta.

Kustannukset ja aikataulu

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat noin 1,7 milj. euroa eli noin 210 euroa/m² (alv 0 %). Korkeahko neliökustannus johtuu puiston reunoilla kulkevien käytävien suuresta pinta-alasta ja kerroksellisen kasvillisuuden suojaksi rakennettavista muureista.

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 12 000 euroa (alv 0 %).

Katu- ja puisto-osaston talousarvioehdotuksessa on varauduttu puiston esirakentamiseen alkaen vuonna 2017 ja varsinaiseen puistorakentamiseen alkaen vuonna 2019. Aikataulu riippuu ympäröivien kiinteistöjen rakentamisen aikataulusta.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 06 30 Projektialueiden puistot.

04.04.2017 Pöydälle

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Tomas Palmgren, projektinjohtaja, puhelin: 310 38586

tomas.palmgren(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566