Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

02.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 462

V 17.5.2017, Konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen

HEL 2017-003391 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin konserniohjeen liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.5.2016, § 138 voimassaolevan konserniohjeen.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, § 196 uudistaa kaupungin johtamisjärjestelmän 1.6.2017 lukien ja hyväksyi kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.11.2016, § 291 kaupungin hallintosäännön voimaan 1.6.2017 lukien.

Voimassaolevan konserniohjeen päivittäminen on tarpeen kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen.

Keskeiset muutokset voimassaolevaan konserniohjeeseen

Päivitetyn konserniohjeen keskeiset muutokset ja lisäykset ovat ohjeen sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä seuraavat:

        konsernijohdon määritelmässä ja tehtävissä on otettu huomioon johtamisjärjestelmän uudistaminen ja 1.6.2017 lukien voimaan tuleva hallintosääntö,

        tytär- ja osakkuusyhteisöjen perustamiseen ja omistuksesta luopumiseen liittyen on otettu huomioon kaupungininsinöörin hallintosääntöön perustuva toimivalta,

        omistajaohjauksen nykyinen toimintamalli on kirjattu selkeämmin konserniohjeeseen: kaupunki ohjaa lähtökohtaisesti vain suorassa omistuksessa olevia tytäryhteisöjään, alikonsernien ohjaus tapahtuu niiden emoyhteisöjen ohjaamisen kautta,

        toimiohjeiden antamisessa on otettu huomioon johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön määräykset,

        tytäryhteisöjen salkuttamiseen liittyen konserniohjeeseen on lisätty tunnusmerkit, joiden perusteella kaupunginhallitus tekee kokonaisharkinnan tytäryhteisöjen kuulumisesta markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen salkkuun,

        markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin toimialaan, muiden yhteisöjen osalta kuuluminen pormestarin tai apulaispormestarien toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella,

        kaupungin ennakkokannan hankkimisvelvollisuuden osalta on otettu huomioon johtamisjärjestelmän uudistaminen,

        kaupungin päätettäväksi siirrettävien yhteisöjen asioiden osalta on selvennetty, että kaupungin päätös voidaan tehdä yhtiökokouspäätöksenä tai osakkeenomistajan päätöksenä yhtiökokousta pitämättä,

        tytäryhteisöjen seurannassa ja raportoinnissa sekä kaupunkikonsernin tarkastuksessa on otettu huomioon johtamisjärjestelmän uudistaminen,

        kaupunkikonsernin sisäisissä palveluissa on otettu huomioon Oiva Akatemia -liikelaitoksen toiminnan päättyminen ja tarkennettu konsernitiliin liittymistä koskevaa kohtaa,

        luottamushenkilöiden tietojensaantioikeutta on tarkennettu niin, että se koskee paitsi tytäryhtiöitä myös muita tytäryhteisöjä ja -säätiöitä,

        viestinnän ohjeiden osalta on mahdollistettu myös kaupunginhallituksen antamia viestinnän ohjeita alemman tasoisten ohjeiden antaminen.

Päivitetyn konserniohjeen muutokset näkyvissä -versio on liitteenä.

Täytäntöönpano

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille tehdyn esityksen, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan kaupungin edustajia tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksissa ja muissa toimielimissä huolehtimaan siitä, että uusi konserniohje käsitellään kyseisissä toimielimissä ja hyväksytään tytäryhteisöjä ja -säätiöitä sitovaksi.

Lopuksi

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus muuttaa kaupungin konsernijohtoa. Uuden johtamisjärjestelmän mukaisen 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön määräykset on tarpeen ottaa huomioon myös kaupungin konserniohjeessa. Samalla konserniohjeeseen on tarkoituksenmukaista tehdä muut tarpeelliset teknisluonteiset tai muuten vähäiset tarkistukset.

Päätösesitys perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaoston esitystä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Konserniohjeluonnos

2

Konserniohjeluonnos_muutokset näkyvissä

Oheismateriaali

1

Konserniohje 25.5.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Edustajat tytäryhteisöissä

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.04.2017 § 67

HEL 2017-003391 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin konserniohjeen liitteen 1 mukaisesti voimaan 1.6.2017 lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566