Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

02.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 470

V 17.5.2017, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2017

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportin 2017.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Mari Randell. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

AM seurantaraportti 2017

2

Selvitys ARA- ja välimuodon tavoitteiden toteutumisesta

3

Selvitys asuntorakentamisen kokeilujen järjestämisestä

4

Hiilijalanjäljen laskentaselvitys

5

Selvitys täydennysrakentamisen kannusteista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.6.2016 asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (jäljempänä AM-ohjelma) Kotikaupunkina Helsinki 2016, jossa on määritelty kaupungin asunto- ja maapoliittiset päämäärät sekä ohjelmakauden tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelman toteutumisen seurannasta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuosittain. Seurantaraportin laatimisesta vastaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto.

Seurantaraportti 2017 sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin sekä selvityksen Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman tavoitteiden tähänastisesta toteutumisesta.

Helsingissä on valmisteltu kerran valtuustokaudessa vahvistettavaksi asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma. Ohjelman tarkastelujakso on kymmenen vuotta. Edellinen asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma, Kotikaupunkina Helsinki 2012, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa syyskuussa 2012.

Kaupunkistrategian 2018–2021 valmistelu on käynnistynyt ja uusi kaupunginvaltuusto päättää strategiasta elo-syyskuussa 2017. Asuntopolitiikan pitkäjänteisyyden vuoksi Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelma ja seurantaraportti 2017 palvelevat osaltaan kaupunkistrategian asumisen ja maankäytön tavoitteiden valmistelun pohjatietona.

Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman määrällisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuositasolla sekä pääosin neljän vuoden keskiarvona. Asuntotuotannon vuosivaihtelut ovat merkittäviä ja suhdannetilanteesta riippuvaisia. Ohjelman tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan asuntotuotantoon pitkällä aikavälillä.

Esittelijän perustelut

Toimintaympäristön muutoksia 2016

Helsingin väkimäärä kasvoi 6 973 asukkaalla vuonna 2016 vuotuisen kasvun ollessa 1,1 prosenttia. Väestönkasvusta 70 % tuli ulkomaalaistaustaisen väestön kasvusta. Suhteellisesti voimakkaimmin kasvoi 70–79 -vuotiaiden ikäluokka. Kokonaisuudessaan Helsingin seudun väestönkasvu oli voimakasta ja asuntotuotanto on aiempaa selkeästi korkeammalla tasolla.

Vanhojen kerros- ja rivitalo-osakkeiden keskineliöhinnoissa on Helsingissä voimakasta vaihtelua 2 500 eurosta aina yli 7 000 euroon asti. Voimakkaimmin ovat nousseet kalleusalueilla 1 ja 2 sijaitsevien asuntojen hinnat. Vuokrien osalta suurimmat erot vuokratasossa aiheutuvat asuntojen rahoitusmuodon mukaan Omakustanteiset ara-vuokra-asunnot ovat vuonna 2016 olleet keskimäärin 12,38 €/m²/kk, kun taas vapaarahoitteisten vuokra on keskimäärin 18,98 €/m²/kk vanhoissa sopimuksissa ja uusien osalta jopa 20,77 €/m²/kk. Kalleusalueittain tarkasteltuna voimakkaimmin vuokrat ovat nousseet etäämmällä keskustasta, kalleusalueilla 3 ja 4.

Vuoden 2017 alusta on otettu käyttöön tulorajat ara-vuokra-asuntojen asukasvalinnassa pääkaupunkiseudulla. Tulorajoja noudatetaan myös asunnonvaihtotilanteissa.

Helsingin seudulla on jatkettu kuntien ja seudullisten toimijoiden yhteistyönä MAL-suunnittelua vuonna 2016. MAL-sopimus vuosille 2016–2019 allekirjoitettiin kesällä 2016 ja siihen liittyen tulevalla kaudella syvennetään edellisen sopimuskauden aikana toteutettua MAL-suunnittelua. Tavoitteena on laatia Helsingin seudulle yksi yhteinen MAL 2019 -suunnitelma edellisen kauden kolmen erillisen suunnitelman sijaan. Edellisen kauden suunnitteluasiakirjat olivat Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015, Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma MASU 2050 ja Helsingin seudun asuntostrategia Astra 2025.

Asuntotuotanto Helsingissä

Helsinkiin valmistui vuonna 2016 yhteensä 4 395 asuntoa. Asunnoista 11,6 % on ara-vuokra-asuntoja, 23,7 % välimuodon asuntoja ja 64,7 % sääntelemättämiä asuntoja. Vuokra-asunnoista opiskelija- ja nuorisoasuntoja on 299, tavanomaisia ara-vuokra-asuntoja 211, takauslainalla tuotettuja 45 ja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja 1 007. Asumisoikeusasuntoja valmistui 444 kappaletta. Omistusasuntoina hitas-asuntoja valmistui 552 ja sääntelemättömiä omistusasuntoja 1 837 asuntoa.

Asuntojen keskipinta-ala on laskenut 2000–luvulla, ollen vuonna 2016 valmistuneissa asunnoissa 62 m². Keskikoon alentumiseen on vaikuttanut suuri valmistuneiden vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä sekä yleinen jatkunut huoneistokokojen pienenemisen trendi. Asunnoista 84 prosenttia sijaitsee kerrostaloissa. Valmistuneista asunnoista 58,5 prosenttia sijaitsee kaupungin maalla, 34,1 yksityisellä maalla ja valtion maalla 7,4.

Tontteja luovutettiin viime vuonna tavoitteen mukaisesti 380 000 kem² ja varattiin 290 000 kem². Tonttivarantoa on 5,1 vuoden asuntorakentamista varten.

Kaupungin omana tuotantona valmistui 482 asuntoa, joista ara-vuokraa oli 130 asuntoa ja välimuotoa 352 asuntoa.

Asuntoja oli vuoden vaihteessa rakenteilla yli 7 000. Yhteensä viime vuonna alkoi 5 129 asunnon rakentaminen ja 5 597 asunnon rakentamiseen myönnettiin rakennuslupa. Kaupungin omana tuotantona alkoi 1 522 asunnon rakentaminen, joista noin 40 % oli valtion tukemia vuokra-asuntoja.

Rakenteilla olevista asunnoista 22,6 % on ara-vuokra-asuntoja, 25,5 % välimuodon asuntoja ja 51,9 % sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja.

Yleis- ja asemakaavatavoitteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden yleiskaavan 26.10.2016.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asumisen 35 asemakaavaehdotuksessa yhteensä 830 000 kem² uutta tonttimaata. Asemakaavoja lainvoimaistui 434 000 kem². Suurimmat lainvoimaistuneet kaavat ovat Atlantinkaaren kaava Länsisatamassa, Koirasaarten kaava Kruunuvuorenrannassa sekä ns. Pohjola-talon kaava Munkkiniemessä.

Asuinalueiden elinvoimaisuus ja täydennysrakentaminen

Täydennysrakentamisalueen osuus vuoden 2016 valmistuneesta asuntotuotannosta oli 54 %. Uudessa ohjelmassa täydennysrakentamisen tavoitetaso nostettiin 40 %:iin ja samalla määriteltiin entistä selkeämmin projektialueet ja täydennysrakentamisalue. Täydennysrakentamisalueella asuntotuotantoa valmistuu projektialueita pienempinä kokonaisuuksina useille eri alueille. Yksityisellä maalla on merkittävä osuus täydennysrakentamisalueen asuntotuotannossa. Täydennysrakentamisalueen asuntotuotanto painottuu vapaarahoitteiseen tuotantoon.

Asuntokannan ja -rakentamisen kehittäminen

Olemassa olevaan asuntokantaan toteutettiin 84 jälkiasennushissiä. Kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden energiatehokkuutta parannettiin ja peruskorjauksissa kiinnitettiin huomiota energiakysymyksiin.

Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan hyväksyttiin vuonna 2016 neljä uutta hanketta: Lähes nollaenergiakerrostalo -hanke Jätkäsaareen, Yhteistyöllä kohtuuhintaisuuteen -hankkeet Kivikkoon ja Laajasaloon, SunZEB-kortteli -hanke Jätkäsaareen ja HOAS Hima miniasunnot -hanke Rastilaan.

Puurakentamista edistettiin edelleen vuonna 2016 ja asuntoja valmistui puurakenteisiin kerrostaloihin yhteensä 315.

Selvitykset ja toivomusponnet

Ohjelmaan liittyen syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana on tehty selvityksiä, joita kaupunginhallitus edellytti päättäessään ohjelman täytäntöönpanosta. Selvityksistä neljä, joiden määräaika oli kevääseen 2017 mennessä, viedään päätöksentekoon seurantaraportin yhteydessä. Selvitykset ovat ARA- ja välimuodon tuotannon tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien syiden tarkastelu, asuntorakentamisen kokeiluja mahdollistavien keinojen kartoittaminen, suurten kerrostalokohteiden elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen laskennan arvioiminen sekä täydennysrakentamisen kannusteiden kehittäminen. Selvitykset ovat asian liitteinä 2-5.

Selvityksessä ara- ja välimuodon tuotannon tavoitteiden saavuttamisesta todetaan, että kaupungin omalla maalla on päästy AM-ohjelman mukaiseen hallintamuotojakaumaan. Sen sijaan yksityisellä ja valtion maalla tavoitteesta on jääty merkittävästi. Kaupungin tulee jatkossa huolehtia muiden kuin kaupungin omistaman maan osalta maankäyttösopimuksissa hallinta- ja rahoitusmuototavoitteen toteuttamisesta. Tilanne on korjaantumassa jo tehtyjen sopimusten mutta vielä rakentumattomien kohteiden osalta. Esimerkiksi Keski-Pasilan ratapihakortteleiden alueella valtio noudattaa AM-ohjelman mukaista hallintamuotojakaumaa.

Selvityksessä asuntorakentamisen kokeilujen järjestämisestä todetaan, että on tarkoituksenmukaista keskittää erilaiset kokeilut Kehittyvä kerrostalo -konseptin alle, jotta kokonaisuus olisi yhdenmukainen ja hallittu ja hankkeiden käynnistämiseen, arviointiin, edistämiseen ja seurantaan olisi valmis menetelmä.

Selvityksessä hiilijalanjäljen laskennasta todetaan, että ei ole vielä tarkoituksenmukaista vaatia hiilijalanjäljen laskentaa pakollisena Helsingissä. Tällä hetkellä on meneillään monia energiatehokkuuteen liittyviä kehittämishankkeita ja niistä saatujen kokemusten jälkeen voidaan uudelleen harkita menetelmän käyttöönottoa. Ympäristöministeriöllä on valmisteilla lainsäädäntökokonaisuus nollaenergiarakentamiseen siirtymisestä. On tarkoituksenmukaista seurata alan lainsäädännön tason kehittymistä ja tehdä sen jälkeen tarkennuksia nykyisiin kaupungin linjauksiin.

Selvityksen mukaan täydennysrakentamisen kannusteita tulee kehittää edelleen. Nykykannusteisiin kaivataan joustavuutta ja tarkennuksia, lisäksi purkavan saneerauksen hankkeisiin tarvitaan oma toimintamallinsa. Täydennysrakentamisen edistäminen kaipaa edelleen yhteistyön kehittämistä kaupungin sisällä ja sidosryhmien kanssa. Kannusteiden kehittämisestä tuodaan erilliset päätösehdotukset kaupunkiympäristön toimialalautakunnan tai kiinteistölautakunnan käsittelyyn.

Kaupunginhallituksen edellyttämistä selvityksistä kaksi on valmisteltu päätöksentekoon jo aiemmin. Kaupunginhallituksen kehotuksesta laadittu toimintamalli ryhmärakennuttamiskohteiden lainojen takaamiseksi käsiteltiin 9.1.2017 kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallitus päätti samalla, että selvittämistä jatketaan asiantuntijatyöryhmän johdolla. Työryhmän tehtävänä on 30.7.2017 mennessä selvittää, millä lainsäädännöllisillä, kaupungin omilla ratkaisuilla ja muilla keinoin ryhmärakennuttamisen rahoituskysymykset voidaan ratkaista. Selvitys tuodaan kaupunginhallitukseen. Kehotus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.12.2012 tekemä päätös huoneistotyyppien ja kokojen ohjaamisesta asemakaavoissa käsiteltiin uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa tammikuussa 2017.

Yhden selvityksistä määräaika on myöhemmin. Myöhemmin, ennen valtuustostrategian käsittelyä tehtävä selvitys on uusien mallien ja keinojen kartoittaminen kohtuuhintaisen omistusasuntotuotannon varmistamiseksi (ns. “Hitas-selvitys”). Selvitys tehdään yhteistyössä seudun tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi selvitystä toteutuneista autopaikattomista ja vähäautopaikkaisista asuntokohteista ja niiden toteuttamiseen liittyvien periaatteiden laatimista jatketaan koko ohjelmakauden ajan.

Hyväksyessään AM-ohjelman kaupunginvaltuusto hyväksyi myös kolme toivomuspontta. Toivomusponsivastaukset viedään kaupunginhallitukseen samanaikaisesti seurantaraportin käsittelyn kanssa. Yksi toivomusponsi käsittelee samaa teemaa kuin liitteenä oleva selvitys ARA- ja välimuodon tavoitteiden saavuttamisesta. Kaksi muuta toivomusponsivastausta käsittelevät kunnallistekniikan rakentamisen aikatauluttamista ja pienempien kokonaisuuksien tarjoamista rakentamishankkeissa ja tontinjaoissa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

AM seurantaraportti 2017

2

Selvitys ARA- ja välimuodon tavoitteiden toteutumisesta

3

Selvitys asuntorakentamisen kokeilujen järjestämisestä

4

Hiilijalanjäljen laskentaselvitys

5

Selvitys täydennysrakentamisen kannusteista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Virastot ja liikelaitokset

Lautakunnat ja johtokunnat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.04.2017 § 439

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

24.04.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu Tuomisen ehdotuksesta.

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 22.06.2016 § 189

HEL 2015-013121 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Helsingin kaupungin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) 2016 seuraavat asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet:

PÄÄMÄÄRÄ I MAANKÄYTTÖ

Maankäytön periaatteena on tiivis joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuva yhdyskuntarakenne. Asuntorakentamisen edellytykset taataan aktiivisen maa- ja tonttipolitiikan avulla sekä huolehtimalla asuntotuotannon edellyttämän kaavavarannon riittävyydestä.

Tavoite 1 Maapolitiikka

Maapolitiikalla varmistetaan kysyntää vastaava asuntotonttitarjonta sekä eheä yhdyskuntarakenne.

Kaupunki hankkii aktiivisesti yhdyskuntarakentamiseen soveltuvaa maata omistukseensa vapaaehtoisin kaupoin kohtuulliseen käypään hintatasoon. Tarvittaessa kaupunki voi turvautua myös muihin lainsäädännön suomiin maanhankintakeinoihin kuten lunastukseen ja etuosto-oikeuteen.

Asemakaavojen muutosalueilla tehdään tarvittaessa maankäyttösopimuksia. Asemakaavoittamattomilla alueilla maankäyttösopimuksia tehdään vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa merkittävä osa sopimuskorvauksesta suoritetaan kaupungille tärkeänä raakamaana.

Tavoite 2 Tontinvaraus ja -luovutus

Kaupunki luovuttaa vuosittain asuntotuotantoon tontteja vähintään 380 000 kem².

Tontinluovutusta käytetään aktiivisena työkaluna asuntotuotannon laatutason ja hallintamuotojen toteutuksen ohjauksessa.

Tontinvarauskanta pysyy tasolla, joka mahdollistaa vähintään neljän vuoden asuntorakentamisen kaupungin omalla maalla ohjelmassa määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan.

Kaupunki edellyttää luovuttamiensa kerrostalotonttien osalta, että rakennusluvan edellytyksenä oleva C-luokan energiatehokkuusvaatimus täyttyy selkeästi ja alittaa E-luvun 120 kWh/m²/vuosi.

Tavoite 3 Yleissuunnittelu

Vuonna 2016 tuodaan kaupunginvaltuustoon päätettäväksi uusi yleiskaava. Uuden yleiskaavan tulee mahdollistaa riittävän kaavavarannon ylläpitäminen sekä vuosittaisen asemakaavatavoitteen toteutuminen ohjelman mukaisen asuntotuotantotavoitteen toteuttamiseksi.

Helsinki sitoutuu maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen toteuttamiseen ja edellyttää, että eri osapuolet (valtio ja muut Helsingin seudun kunnat) toimivat samoin.

Tavoite 4 Asemakaavoitus ja asemakaavavaranto

Vuosittain laaditaan asemakaavoja asuntotuotantoon vähintään 600 000 kem².

Asemakaavojen tulee mahdollistaa tavoitteiden mukainen hallinta- ja rahoitus-muotojakauma sekä tuettava kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä. Asemakaavojen toteuttamiskelpoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asuntotuotannon sujuvoittamiseksi asemakaavavaatimusten yksityiskohtaisuutta tulee välttää, jotta poikkeamispäätöksiä voidaan vähentää.

Asemakaavavarannon on mahdollistettava vähintään viiden vuoden asuntotuotanto määritellyn hallinta- ja rahoitusmuotojakauman mukaan.

PÄÄMÄÄRÄ II ASUNTOTUOTANTO

Asuntotuotannolla vastataan kaupungin kasvun tarpeisiin ja tuotannon tavoitetaso pidetään korkeana. Asuntotuotannossa varmistetaan monipuolinen hallinta- ja rahoitusmuotojakauma sekä tarvetta ja kysyntää vastaava asuntojen kokojakauma. Asuinalueiden eriytymistä ehkäistään poikkihallinnollisin keinoin.

Tavoite 5 Asuntotuotannon määrä 

Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksenmuutoksin vuosittain vähintään 6 000 asuntoa. Luodaan edellytykset nostaa asuntotuotannon määrä 7 000 asuntoon vuoteen 2019 mennessä.

Tavoite 6 Hallinta- ja rahoitusmuodot

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain on 6 000 asunnon vuositavoitteella laskettuna seuraava:

        25 prosenttia ara-vuokra-asuntoja (1 500 asuntoa, joista 300 opiskelija- ja 100 nuorisoasuntoja)

        30 prosenttia välimuodon asuntoja (1 800 asuntoa)

        45 prosenttia sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2 700 asuntoa)

Mikäli välimuodon asuntoja on vuotuisesta toteumasta 30 % tai yli, tavoite nousee seuraavalle vuodelle automaattisesti 35 prosenttiin ja sääntelemättömien osuus laskee 40 prosenttiin.

Valtion edellytetään sitoutuvan omalla ja luovuttamallaan maalla noudattamaan ohjelman mukaista hallinta- ja rahoitusmuotojakaumaa. Yksityisen maanomistuksen osalta hallintamuotojakauman toteutumista ohjataan maankäyttösopimuksilla.

Alueellisesta hallinta- ja rahoitusmuotojakaumasta päätetään tontinluovutus- tai maankäyttösopimusvaiheessa hallintokuntien yhteistyönä siten, että huomioidaan alueellinen tasapaino. Yksipuolisia asuinalueita pyritään välttämään. Asuntokannassa tapahtuvat muutokset huomioidaan kokonaistarkastelussa.

Tavoite 7 Kaupungin oma asuntotuotanto

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1 500 asuntoa vuodessa.

Tavoitteena on rakentaa 750 ara-vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotannosta) ja 750 välimuodon eli Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoa.

Sääntelemättömiä asuntoja rakennetaan vain alueiden tasapainoisen rakenteen varmistamiseksi.

Hallintokuntien yhteistyöllä turvataan kaupungin oman tuotannon edellytykset.

Tavoite 8 Asuntotuotannon huoneistotyyppijakauman ohjaaminen

Perheasunnoiksi soveltuvien eli vähintään kahden makuuhuoneen asuntojen riittävä osuus omistusasuntotuotannosta turvataan. Varmistetaan omistustuotannon perheasuntojen määrä, tuotannon laatu ja muuntojoustavuus.

Kerrostalotuotannossa Hitas-omistusasuntotuotantona toteutettavien tonttien asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 60–70 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. Kerrostalotuotannossa sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon luovutettavilla tonteilla tontin asuinrakennusoikeudesta keskimäärin 40–50 prosenttia toteutetaan perheasuntoina. Lautakunta voi perustelluista syistä poiketa tästä rajasta alueilla, joilla perheasuntojen määrä on jo riittävä.

Huoneistotyyppijakauman ohjaus perustuu ensisijaisesti tontinluovutusehtoihin. Valtion ja yksityisten tahojen omistamalla maalla voidaan käyttää asemakaavamääräyksiin perustuvaa ohjausta sääntelemättömän omistustuotannon osalta.

PÄÄMÄÄRÄ III ASUINALUEET

Erilaiset kaupunginosat kehittyvät houkuttelevina asuinalueina, ja niistä muodostuu toiminnallisesti eheä Helsinki. Uusista alueista rakentuu persoonallisia ja asukasrakenteeltaan monipuolisia kaupunginosia. Olemassa olevien alueiden elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä tuetaan täydennysrakentamisella. 

Tavoite 9 Asuinalueiden elinvoimaisuus

Edistetään kestävää kaupunkikehitystä tiedostaen alueiden erilaisuus ja eriytymiskehitys.

Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Länsisatama, Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta, Kuninkaantammi ja Honkasuo. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta suunnittelun etenemistä edistetään Malmin lentokentän, Koivusaaren ja Östersundomin alueilla. Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 60 prosenttia.

Asuntorakentamisesta 40 prosenttia toteutuu täydennysrakentamisena. Tuotanto-tavoitteen turvaamiseksi täydennysrakentamisen koordinaatiota vahvistetaan, kehitetään prosesseja ja kannusteita sekä poistetaan täydennysrakentamisen esteitä mm. yhteistyössä valtion kanssa.

Asuntotuotantotavoitteen toteuttamiseksi tulee huolehtia riittävästä eri puolilla kaupunkia olevasta asemakaavavarannosta sekä varmistaa tonttien rakentamisedellytykset. Täydennysrakentamisalueen asemakaavoitusta ohjelmoidaan nykyistä järjestelmällisemmin.

Alueilla, joiden asuntokanta on yksipuolista ja uudistuotanto vähäistä, uusi asuntokantaa monipuolistava täydennysrakentaminen on tärkein tavoite.

Jatketaan autopaikattomien ja vähäautopaikkaisten asuntokohteiden toteuttamista erityisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä. Tehokkaaseen ja edulliseen pysäköintiin pyritään keskitetyn pysäköinnin, vuorottaispysäköinnin sekä pysäköintipaikkojen vaiheittaisen toteuttamisen avulla.

PÄÄMÄÄRÄ IV ASUNTOKANTA

Huolehditaan asuntokannan kunnosta sekä edistetään energiatehokkuutta asuntorakentamisessa ja olemassa olevassa asuntokannassa. Asuntorakentamista kehitetään tukemalla eri-laisten talotyyppien rakentamista, omatoimista rakennuttamista sekä erilaisten asumiskonsep-tien toteuttamista. Parannetaan asuntojen soveltuvuutta elinkaariasumiseen sekä edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan.

Tavoite 10 Asuntokannan ja asuntorakentamisen kehittäminen 

Jatketaan monimuotoisen kerrostaloasumisen kehittämistä: lisätään vanhan rakennuskannan uusiokäyttöä, ullakko- ja lisäkerrosrakentamista sekä mahdollistetaan seka- ja hybriditalojen rakentaminen.

Kaupungin toimin edistetään hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan.

Edistetään omatoimista rakentamista ja rakennuttamista, kaupunkimaisten pientalojen rakennuttamista sekä ryhmärakennuttamista.

Edistetään uusiutuvien ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavien rakennusmateriaalien ja tuotantotapojen käyttöä sekä mahdollistetaan kiinteistökohtaisten energialähteiden käyttöönotto.

Tavoite 11 Kaupungin oma asuntokanta

Kaupungin omistaman asuntokannan ylläpidosta, arvon ja kunnon säilymisestä sekä vuokran ja käyttövastikkeen kohtuullisena pitämisestä huolehditaan. Kaupungin asuntokannassa edistetään uusia asumisratkaisuja ja asukaslähtöisiä asumiskonsepteja.

Vuokra-asuntojen asukasvalinnassa pyrkimyksenä on monipuolinen ja alueellisesti tasapainoinen asukasrakenne.

Asuntokannan peruskorjaustoiminnassa pyritään tavoitteellisesti D-energialuokkaan. Energian ominaiskulutusta vähennetään kaksi prosenttia vuodessa.

Kaupungin asunto-omaisuuden hallinnan kehittämistä jatketaan. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallinnon kehittämistä jatketaan.

PÄÄMÄÄRÄ V ASUKASRAKENNE

Turvataan eri väestöryhmien mahdollisuudet asua pääkaupungissa. Asumisen suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota asuntomarkkinoille tulevien nuorten, lapsiperheiden, ikääntyneiden ja erityisryhmiin kuuluvien asukkaiden asumismahdollisuuksiin sekä maahanmuuttajataustaisen väestön ja pienten asuntokuntien määrän kasvuun.

Tavoite 12 Asukasrakenteen monipuolisuus

Lapsiperheille sopivia asuntoja rakennetaan riittävästi uusille alueille sekä täydennysrakentamiskohteisiin. Huoneistotyyppiohjauksella varmistetaan perhe-asuntojen rakentaminen.

Lisätään asuntomarkkinoille tulevien nuorten sekä yksinasuvien kaupunkilaisten kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tarjontaa. 

Ikäihmisille kohdennettuja asumisvaihtoehtoja toteutetaan kaikkiin hallinta- ja rahoitusmuotoihin. Esteettömiä asumisvaihtoehtoja lisätään täydennysrakentamisalueilla.

Vieraskielisen väestön asumisen tukemiseksi kehitetään edelleen asumisneuvontaa ja parannetaan eri asumisvaihtoehdoista tiedottamista.

Huolehditaan riittävästä vanhusten, kehitysvammaisten, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja asunnottomien asuntotuotannosta.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavat toivomusponnet:

  1. Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys siitä, miten pienempien kokonaisuuksien tarjoaminen rakentamishankkeissa ja tontinjaoissa toteutettaisiin, jotta taataan useampien pienempien ja keskisuurten toimijoiden osallistumismahdollisuus tarjouskilpailuihin. (Silvia Modig)
     
  2. Hyväksyessään AM-ohjelman ja sen myötä kohdassa (75) mainitun seuraavan selvityskehotuksen "Kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys syistä, miksi ARA- ja välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole saavutettu ja ehdotetaan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi" kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään myös, miten tontinluovutusehtoja voidaan hyödyntää kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Kaarin Taipale)
     
  3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kunnallistekniikan rakentaminen aikataulutetaan kaavojen vahvistumiseen niin, että tontit ovat rakennettavissa mahdollisimman pian kaavojen vahvistuttua. (Kauko Koskinen)

Käsittely

22.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Puheenjohtaja totesi, että 15.6.2016 hyväksytyn käsittelyjärjestyksen mukaisesti jatketaan asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 käsittelyä ja että keskustelu puheena olevan käsittelyjärjestyksen mukaisesti on julistettu päättyneeksi.

Puheenjohtaja totesi, että tehdyistä ehdotuksista on jaettu yhdistelmä valtuutetuille, sekä ehdotukset ovat salijärjestelmän paneelissa suomen- ja ruotsinkielisinä.

Puheenjohtaja esitti, että ehdotukset niitä lukematta merkitään selontekona pöytäkirjaan seuraavasti:

Kaupunginvaltuustossa 15.6.2016 tehdyt vastaehdotukset

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattamana ehdottanut, että kappale 23 muutetaan muotoon:

 

Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain on 6000 asunnon vuositavoitteella laskettuna seuraava:

 

1/3 ara-vuokra-asuntoja (2000 asuntoa, joista 500 opiskelija- ja nuorisoasuntoja)

 

1/3 välimuodon asuntoja (2000 asuntoa)

 

1/3 sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2000 asuntoa)

 

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattamana ehdottanut, että kappale 28 muutetaan muotoon:

 

Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1750 asuntoa vuodessa.

 

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattamana ehdottanut, että kappale 29 muutetaan muotoon:

 

Tavoitteena on rakentaa 1000 ara-vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotannosta) ja 750 välimuodon eli Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoa.

 

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Yrjö Hakasen kannattamana ehdottanut, että kappaleen 26 jälkeen uusi kappale (26a):

 

Suomen hallituksen kaavailemaa 10 vuoden lyhyttä korkotukimallia ei käytetä Helsingissä, sillä tarpeemme kohtuuhintaisesta vuokratuotannosta on pitempiaikaisia. Esityksen tultua julki kaupunki tarkastelee vaihtoehtoja selvittääkseen Helsinkiin soveltuvaa välituotantomallia.

 

Valtuutettu Helena Kantola oli valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana ehdottanut, että

 

(39) Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Länsisatama, Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta, Kuninkaantammi ja Honkasuo. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta suunnittelun etenemistä edistetään Malmin lentokentän asettamin ehdoin sekä Koivusaaren ja Östersundomin alueilla. Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 50 - 60 prosenttia.

 

Kaupunginvaltuustossa 15.6.2016 tehdyt toivomusponnet

Valtuutettu Laura Kolbe oli valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään AM-ohjelman valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta tehdä tutkimuslähtöinen katsaus tontti-, kaavoitus- ja asuntopolitiikasta viimeisen viiden vuosikymmenen aikana Helsingissä, lähialueilla ja laajemminkin, kansainvälisin vertailuin. Näin saataisiin tutkimuksellinen perspektiivi tulevan asunto- ja maankäytönpolitiikan hahmottamiseen.

 

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Henrik Nyholmin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää AM-ohjelman toteuttamisessa mahdollisuudet rakennuttaa tai hankkia olemassa olevasta rakennuskannasta tiloja kaupungin ylläpitämien vanhusten palveluasuntojen lisäämiseksi.  

 

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu René Hurstin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa selvitetään mahdollisuudet toteuttaa kaupungin oman asuntotuotannon rahoitus ilman että Helsingissä otetaan käyttöön 10 vuoden ns. välimuodon rahoitusmalli.

 

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu René Hurstin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa kiinnitetään huomiota lähipalvelujen ja kaupunkiluonnon merkitykseen asuinalueiden elinvoimaisuudelle ja viihtyisyydelle.

 

Valtuutettu Pia Pakarinen oli valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että asetetaan selkeät alueelliset ja määrälliset tavoitteet siitä, miten suuri osa asuntotuotannosta toteutetaan käyttötarkoituksen muutoksilla.

 

Valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016  kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa ilmoitetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupungin voimassa olevat esteettömyyslinjaukset vuodelta 2011 tarkistetaan.

 

Valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmana 2016 kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa ilmoitetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kaupunginvaltuusto edellyttää, että länsimetron ongelmat selvitetään pikaisesti.

 

Valtuutettu Nina Huru oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet vaikuttaa rakentamisen laatuun tehostamalla rakentamisen aikaista valvontaa.

 

Valtuutettu Silvia Modig oli valtuutettu Arja Karhuvaaran kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys siitä, miten pienempien kokonaisuuksien tarjoaminen rakentamishankkeissa ja tontinjaoissa toteutettaisiin, jotta taataan useampien pienempien ja keskisuurten toimijoiden osallistumismahdollisuus tarjouskilpailuihin.

 

Valtuutettu Kaarin Taipale oli valtuutettu Pilvi Torstin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään AM-ohjelman ja sen myötä kohdassa (75) mainitun seuraavan selvityskehotuksen "Kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys syistä, miksi ARA- ja välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole saavutettu ja ehdotetaan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi"  kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään myös, miten tontinluovutusehtoja voidaan hyödyntää kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Valtuutettu Kauko Koskinen oli valtuutettu Nuutti Hyttisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kunnallistekniikan rakentaminen aikataulutetaan kaavojen vahvistumiseen niin, että tontit ovat rakennettavissa mahdollisimman pian kaavojen vahvistuttua.

 

Valtuutettu Matti Enroth oli valtuutettu Kauko Koskisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään Malmin lentokentän alueen ottaminen rakentamiskohteeksi vasta muiden ohjelmassa mainittujen alueiden rakentamisen aloittamisen jälkeen.

 

Valtuutettu Arja Karhuvaara oli ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään AM-ohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki ryhtyy etsimään nykyistä aktiivisemmin kelluvien talojen ja konttikotien sijaintialueita,  mahdollisimman nopeasti rakentuviksi sekä päivittämään jo vuosia  aiemmin luonnosteltua kelluvan asumisen toimintamallia ekologisen ja kokeilevan asumisen lisäämiseksi yhtenä asumistapana.

 

Valtuutettu Arja Karhuvaara oli valtuutettu Henrik Nyholm kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään käsiteltävän AM-ohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsinki selvittää yhdessä Metsähallituksen kanssa mahdollisuutta asua Helsingin lähisaarissa, joissa aiemmin on ollut kiinteää asumista. Asuminen  mahdollistaa turismipalvelut, ympäristön ja matkailijan turvallisuuden sekä mahdollistaa myös ekologisen infran ja digitaalisten työmuotojen tutkimus- ja kehittämistyön.

 

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottamaa ensimmäistä toivomuspontta ollut kannatettu, joten se raukesi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen:
Vastaehdotuksista äänestetään jokaisesta erikseen.

1 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kappale 23 muutetaan muotoon: Hallinta- ja rahoitusmuototavoite vuosittain on 6000 asunnon vuositavoitteella laskettuna seuraava: 1/3 ara-vuokra-asuntoja (2000 asuntoa, joista 500 opiskelija- ja nuorisoasuntoja) 1/3 välimuodon asuntoja (2000 asuntoa) 1/3 sääntelemättömiä vuokra- ja omistusasuntoja (2000 asuntoa)

Jaa-äänet: 64
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Poissa: 7
Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

2 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kappale 28 muutetaan muotoon: Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on 1750 asuntoa vuodessa.

Jaa-äänet: 65
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Ei-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

3 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kappale 29 muutetaan muotoon: Tavoitteena on rakentaa 1000 ara-vuokra-asuntoa (50 prosenttia tuotannosta) ja 750 välimuodon eli Hitas-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoa.

Jaa-äänet: 67
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 12
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Anna Vuorjoki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

4 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hyväksytty.

Jaa-äänet: 66
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 13
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

5 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Helena Kantolan vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: (39) Keskeisimmät aluerakentamiskohteet seuraavina vuosina ovat Länsisatama, Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta, Kuninkaantammi ja Honkasuo. Tulevan asuntotuotannon näkökulmasta suunnittelun etenemistä edistetään Malmin lentokentän asettamin ehdoin sekä Koivusaaren ja Östersundomin alueilla. Näiden alueiden osuus asuntotuotannosta on noin 50 - 60 prosenttia.

Jaa-äänet: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 9
Mika Ebeling, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Maria Landén, Harri Lindell, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 1
Yrjö Hakanen

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginhallituksen ehdotus asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2016 hyväksyttiin siten yksimielisesti.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.

6 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Laura Kolben ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään AM-ohjelman valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta tehdä tutkimuslähtöinen katsaus tontti-, kaavoitus- ja asuntopolitiikasta viimeisen viiden vuosikymmenen aikana Helsingissä, lähialueilla ja laajemminkin, kansainvälisin vertailuin. Näin saataisiin tutkimuksellinen perspektiivi tulevan asunto- ja maankäytönpolitiikan hahmottamiseen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 40
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 2
Mukhtar Abib, Pia Pakarinen

Tyhjä: 37
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Laura Kolbenn ehdottamaa toivomuspontta.

7 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää AM-ohjelman toteuttamisessa mahdollisuudet rakennuttaa tai hankkia olemassa olevasta rakennuskannasta tiloja kaupungin ylläpitämien vanhusten palveluasuntojen lisäämiseksi. 
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 20
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 32
Mukhtar Abib, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Nina Huru, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale

Tyhjä: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamaa toivomuspontta.

8 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa selvitetään mahdollisuudet toteuttaa kaupungin oman asuntotuotannon rahoitus ilman että Helsingissä otetaan käyttöön 10 vuoden ns. välimuodon rahoitusmalli.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 14
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 28
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 37
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Timo Laaninen, Maria Landén, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamaa toivomuspontta.

9 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että AM-ohjelman toteuttamisessa kiinnitetään huomiota lähipalvelujen ja kaupunkiluonnon merkitykseen asuinalueiden elinvoimaisuudelle ja viihtyisyydelle.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 19
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 11
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Seppo Kanerva, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Risto Rautava

Tyhjä: 49
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Maria Landén, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamaa toivomuspontta.

10 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Pia Pakarisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että asetetaan selkeät alueelliset ja määrälliset tavoitteet siitä, miten suuri osa asuntotuotannosta toteutetaan käyttötarkoituksen muutoksilla.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 34
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 20
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 25
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Eija Loukoila, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Pia Pakarisen ehdottamaa toivomuspontta.

11 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016  kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa ilmoitetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupungin voimassa olevat esteettömyyslinjaukset vuodelta 2011 tarkistetaan.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Timo Laaninen, Maria Landén, Terhi Peltokorpi, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 10
Ville Jalovaara, Jessica Karhu, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen

Tyhjä: 56
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Poissa: 7
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Sami Muttilainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdottamaa toivomuspontta.

12 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmana 2016 kaupunginvaltuuston kokousasiakirjoissa ilmoitetut asunto- ja maapoliittiset päämäärät ja tavoitteet kaupunginvaltuusto edellyttää, että länsimetron ongelmat selvitetään pikaisesti.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 12
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Maria Landén, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 10
Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Ville Jalovaara, Jape Lovén, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 57
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdottamaa toivomuspontta.

13 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet vaikuttaa rakentamisen laatuun tehostamalla rakentamisen aikaista valvontaa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 20
Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Eija Loukoila, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Henrik Nyholm, Sirpa Puhakka, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 11
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Ville Jalovaara, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Tyhjä: 47
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Jussi Chydenius, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa

Poissa: 7
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Jan D Oker-Blom, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdottamaa toivomuspontta.

14 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Silvia Modigin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys siitä, miten pienempien kokonaisuuksien tarjoaminen rakentamishankkeissa ja tontinjaoissa toteutettaisiin, jotta taataan useampien pienempien ja keskisuurten toimijoiden osallistumismahdollisuus tarjouskilpailuihin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 77
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Seppo Kanerva, Harri Lindell

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Silvia Modigin ehdottaman toivomusponnen.

15 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Kaarin Taipaleen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään AM-ohjelman ja sen myötä kohdassa (75) mainitun seuraavan selvityskehotuksen "Kaupunginhallitukselle tuodaan maaliskuuhun 2017 mennessä selvitys syistä, miksi ARA- ja välimuodon tuotannon tavoitteita ei ole saavutettu ja ehdotetaan toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi"  kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään myös, miten tontinluovutusehtoja voidaan hyödyntää kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 73
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 6
Laura Finne-Elonen, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell, Pertti Villo

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kaarin Taipaleen ehdottaman toivomusponnen.

16 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Kauko Koskisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kunnallistekniikan rakentaminen aikataulutetaan kaavojen vahvistumiseen niin, että tontit ovat rakennettavissa mahdollisimman pian kaavojen vahvistuttua.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 78
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 1
Mari Puoskari

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kauko Koskisen ehdottaman toivomusponnen.

17 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Matti Enrothin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään Malmin lentokentän alueen ottaminen rakentamiskohteeksi vasta muiden ohjelmassa mainittujen alueiden rakentamisen aloittamisen jälkeen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 28
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Pekka Majuri, Björn Månsson, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 24
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa

Poissa: 6
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Matti Enrothin ehdottamaa toivomuspontta.

18 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Arja Karhuvaaran  ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään käsiteltävän AM-ohjelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsinki selvittää yhdessä Metsähallituksen kanssa mahdollisuutta asua Helsingin lähisaarissa, joissa aiemmin on ollut kiinteää asumista. Asuminen  mahdollistaa turismipalvelut, ympäristön ja matkailijan turvallisuuden sekä mahdollistaa myös ekologisen infran ja digitaalisten työmuotojen tutkimus- ja kehittämistyön.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 33
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 44
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Katri Korolainen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Silvia Modig, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Poissa: 8
Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Sami Muttilainen, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Arja Karhuvaaran ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 310 36242

riikka.karjalainen(a)hel.fi

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Jussi Välimäki, suunnittelija, puhelin: 310 36201

jussi.valimaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566