Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/9

 

02.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 478

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja

 

 

 

jaostot

 

- konserni

24.4.2017

- johtamisen

24.4.2017

- tietotekniikka

27.4.2017

 

 

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

 

 

 

johtokunnat

 

- Taloushallintopalvelu

27.4.2017

 

 

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta

 

 

 

apulaiskaupunginjohtajat

 

- rakennus- ja ympäristötointa johtava

 

- sivistystointa johtava

 

- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

 

- sosiaali- ja terveystointa johtava

 

 

 

kaupunginkanslia

 

- kansliapäällikkö

 

- kansliapäällikkö/U

pl.7 ja 9 – 13 §:t

- elinkeinojohtaja

 

- hallintojohtaja

 

- henkilöstöjohtaja

 

- kaupunginlakimies

 

- rahoitusjohtaja

 

- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja

 

- tietotekniikkapäällikkö

 

- viestintäpäällikkö

 

 

 

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

- toimitusjohtaja

 

 

 

henkilöstökassatoimikunta

 

 

 

toimialajohtajat

 

- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

- kaupunkiympäristön toimiala

 

- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

- sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti ottaa seuraavat kansliapäällikön tekemät päätökset käsiteltäväkseen:

        Työntekijöiden siirto opetusvirastosta ja suomenkielisestä työväenopistosta palvelukeskusliikelaitokseen (7 §)

        Työntekijöiden siirto varhaiskasvatusvirastosta, opetusvirastosta ja ruotsinkielisestä työväenopistosta palvelukeskusliikelaitokseen (9 §)

        Työntekijöiden siirto kaupunginkirjastosta palvelukeskusliikelaitokseen (10 §)

        Työntekijän siirto liikuntavirastosta palvelukeskusliikelaitokseen (11 §)

        Työntekijän siirto nuorisoasiainkeskuksesta palvelukeskusliikelaitokseen (12 §)

        Työntekijän siirto taidemuseosta palvelukeskusliikelaitokseen (13 §)

Käsittely

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo:

Kaupunginhallitus päättää muuttaa esitystä kansliapäällikkö/U –pöytäkirjan osalta siten, että kyseisen pöytäkirjan 7 ja 9 – 13 §:t voidaan ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää ottaa seuraavat kansliapäällikön tekemät päätökset käsiteltäväkseen:

        Työntekijöiden siirto opetusvirastosta ja suomenkielisestä työväenopistosta palvelukeskusliikelaitokseen (7 §)

        Työntekijöiden siirto varhaiskasvatusvirastosta, opetusvirastosta ja ruotsinkielisestä työväenopistosta palvelukeskusliikelaitokseen (9 §)

        Työntekijöiden siirto kaupunginkirjastosta palvelukeskusliikelaitokseen (10 §)

        Työntekijän siirto liikuntavirastosta palvelukeskusliikelaitokseen (11 §)

        Työntekijän siirto nuorisoasiainkeskuksesta palvelukeskusliikelaitokseen (12 §)

        Työntekijän siirto taidemuseosta palvelukeskusliikelaitokseen (13 §)

Kannattaja: Henrik Nyholm

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Lasse Männistö, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 9
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Poissa: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallitus hyväksyi Veronika Honkasalon vastaehdotuksen äänin 5 - 9 (1 poissa).

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja

 

 

 

jaostot

 

- konserni

24.4.2017

- johtamisen

24.4.2017

- tietotekniikka

27.4.2017

 

 

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

 

 

 

johtokunnat

 

- Taloushallintopalvelu

27.4.2017

 

 

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta

 

 

 

apulaiskaupunginjohtajat

 

- rakennus- ja ympäristötointa johtava

 

- sivistystointa johtava

 

- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

 

- sosiaali- ja terveystointa johtava

 

 

 

kaupunginkanslia

 

- kansliapäällikkö

 

- kansliapäällikkö/U

 

- elinkeinojohtaja

 

- hallintojohtaja

 

- henkilöstöjohtaja

 

- kaupunginlakimies

 

- rahoitusjohtaja

 

- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja

 

- tietotekniikkapäällikkö

 

- viestintäpäällikkö

 

 

 

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

- toimitusjohtaja

 

 

 

henkilöstökassatoimikunta

 

 

 

toimialajohtajat

 

- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

- kaupunkiympäristön toimiala

 

- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

- sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566