Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/4

 

02.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 487

Vuoden 2017 tiedepalkinnon myöntäminen

HEL 2017-004466 T 13 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liitteessä 2. esitellylle henkilölle vuoden 2017 Helsingin tiedepalkinnon, suuruudeltaan 10 000 euroa.

Tiedepalkinto myönnetään talousarvion kohdalta 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, projektilta 1040201011.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietokeskuksen kirje 19.4.2017.pdf

2

Tiedepalkinnon saajaksi ehdotettu.pdf

3

Tiedepalkinnon aiemmin saaneet henkilöt.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin tiedepalkinnon tehtävänä on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Palkinto myönnetään tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä.

Tiedepalkinnon jakoa on valmistellut kaupunginhallituksen nimeämä asiantuntijaryhmä, johon ovat kuuluneet apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen (pj) ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtaja, professori Keijo Hämäläinen sekä Suomen Akatemian tutkimuksesta vastaava ylijohtaja Riitta Maijala. Ehdotus on asiantuntijaryhmän esityksen mukainen.

Tiedepalkinnon saaja julkistetaan palkinnonjakotilaisuudessa toukokuussa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietokeskuksen kirje 19.4.2017.pdf

2

Tiedepalkinnon saajaksi ehdotettu.pdf

3

Tiedepalkinnon aiemmin saaneet henkilöt.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tietokeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566