Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

02.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 474

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2013 - 2016 jatkamisesta vuosille 2017 - 2018

HEL 2017-004815 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvo-suunnitelman 2013–2016 kauden jatkamisesta vuosille 2017–2018.

Esittelijän perustelut

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta edellyttää kunnilta viranomaisroolissa sukupuolten tasa-arvon edistämistä kaikessa toiminnassa. Edistämiseksi on tarkoituksenmukaista laatia suunnitelma. Nykyinen suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa 2013 - 2016 laadittiin yhteistyössä kaupunginhallituksen asettaman tasa-arvotoimikunnan kanssa vuonna 2013. Suunnitelman jatkamista on käsitelty tasa-arvotoimikunnassa 1.11.2016 ja toimikunta esittää yksimielisesti sen voimassaolon jatkamista vuosille 2017 - 2018. Jatkaminen on perusteltua, koska kaupungin uusi strategia on tässä vaiheessa valmistelussa. Tasa-arvotyön kehittäminen voidaan aloittaa uusien päämäärien mukaisesti, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uuden strategian ja nimennyt tasa-arvotyötä edistävän toimikunnan.

Palvelujen tasa-arvosuunnitelmassa 2013 - 2016 olevat päämäärät ja toimenpiteet ovat edelleen ajankohtaisia, ja niihin liittyvää kehittämistyötä on tarpeen jatkaa. Nykyinen palvelujen tasa-arvosuunnitelma on toiminut hyvin raamina eri virastoissa ja liikelaitoksissa. Suunnitelman toimeenpanon tueksi on laadittu erillinen ohjeistus.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa 2013 - 2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566