Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

02.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 463

V 17.5.2017, Johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutus kirjanpidon rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöihin

HEL 2017-004845 T 00 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston, Kamppi-Töölönlahti -alueen investointirahaston, vakuutusrahaston, lähiörahaston, innovaatiorahaston ja asuntotuotantorahaston säännöt, sekä kunkin lahjoitusrahaston sääntöjen 5 §:n liitteessä 1 esitetyn mukaiseksi 1.6.2017 lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kirjanpidollisten rahastojen säännöt sekä lahjoitusrahastojen sääntöjen 5 §

2

1996-12-11 Uuv-rahasto ja Kamppi-Töölönlahti -investointirahasto

3

2001-06-20 Lähiörahasto

4

2000-09-13 Vakuutusrahasto

5

2001-09-26 Asuntotuotantorahasto

6

2014-11-26 Innovaatiorahasto

7

Lahjoitusrahastojen sääntöesimerkki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungilla on kuusi eri ajankohtina perustettua kirjanpidollista rahastoa:

Rahasto  

Säännöt vahvistettu (viimeisin päätös) 

 

 

Urheilu- ja ulkoilulaitos-         rahasto

Kvsto, 11.12.1996, 355 §

Kamppi-Töölönlahti              -investointirahasto

Kvsto, 11.12.1996, 355 §

Vakuutusrahasto  

Kvsto, 13.9.2000, 212 §

Lähiörahasto

Kvsto, 20.6.2001, 206 §

Asuntotuotantorahasto    

Kvsto, 26.9.2001, 270 §

Innovaatiorahasto    

Kvsto, 26.11.2014, 363 §

 

Rahastojen säännöistä päättää kaupunginvaltuusto, mikä on huomioitu myös 1.6.2017 voimaan tulevassa hallintosäännössä (Kaupunginvaltuuston tehtävät, 7. luku, 1 § 22).

Em. rahastoista kolmen säännöissä (urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto, vakuutusrahasto ja asuntotuotantorahasto) rahaston käyttöä koskevissa määräyksissä on annettu toimivaltaa viranhaltijoille ja toimielimille, jotka lakkaavat 1.6.2017 lukien uuteen johtamisjärjestelmään siirtymisen yhteydessä. Lisäksi 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön mukaisesti innovaatiorahaston varojen käytöstä päättää jatkossa kaupunginhallituksen elinkeinojaosto. Päätöksentekovaltuudet esitetään nyt muutettavan vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston osalta esitetään myös, että kaupunginhallitus voisi jatkossa hyväksyä lainojen myöntämisen 3 milj. euroon saakka (ylärajana on nykyisin 168 000 euroa).

Samassa yhteydessä teknisenä muutoksena esitetään, että kaikkien kuuden rahaston eri vuosikymmeniltä peräisin olevien sääntöjen muoto ja rakenne yhtenäistetään, jolloin ehdotettujen sääntöpäivitysten jälkeen eri rahastojen sääntöjen numeroidut kohdat koskisivat jatkossa samoja asioita.

Lisäksi kunkin lahjoitusrahaston sääntöjen 5 § (Bill & Melinda Gates -lahjoitusrahasto: Kvsto 25.10.2000;  muut lahjoitusrahastot: Kvsto 12.10.1994) esitetään muutettavan siten, että varojen sijoittamisesta määrää 1.6.2017 voimaan tulevan hallintosäännön 12 luvun 5 § 1. kohdan mukaisesti rahoitusjohtaja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kirjanpidollisten rahastojen säännöt sekä lahjoitusrahastojen sääntöjen 5 §

2

1996-12-11 Uuv-rahasto ja Kamppi-Töölönlahti -investointirahasto

3

2001-06-20 Lähiörahasto

4

2000-09-13 Vakuutusrahasto

5

2001-09-26 Asuntotuotantorahasto

6

2014-11-26 Innovaatiorahasto

7

Lahjoitusrahastojen sääntöesimerkki

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566