Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 394

F 3.5.2017, Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om en strandpromenad mellan Olympiaterminalen och Skatuddsterminalen

HEL 2017-000743 T 00 00 03

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige beslutar anse den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

biträdande stadsdirektör

Anni Sinnemäki

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Sirpa Kallio, projektchef, telefon: 310 36379

sirpa.kallio(a)hel.fi

Bilagor

1

RKPn valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 18.1.2017

2

Helsingin Satama Oyn lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp framhåller följande i sin gruppmotion: Sedan Guggenheim-museiplanen skrinlagts är det viktigt att utveckla Södra hamnen och Salutorgsområdet som en helhet, på så sätt att en strandpromenad planeras, som sträcker sig från Olympiaterminalen ända till Skatuddsterminalen. Längs den kan planeras in parkplanteringar, caféer och motsvarande. På den tomt som hade reserverats för Guggenheim-museet kunde lämpligen placeras en paviljong med Östersjön som tema, med utrymmen för både permanenta och tillfälliga utställningar.

Enligt 22 a § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en gruppmotion på det sätt som i 22 § är föreskrivet om behandlingen av en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden från stadsplaneringsnämnden och Helsingfors Hamn Ab och påpekar att planeringen av Södra hamnen har börjat i Torgkvarteren och fortsatt med att planeringsprinciper utarbetats för Salutorgs- och saluhallsområdet (stadsplaneringsnämnden 13.12.2016, 441 §). Planeringsområdet börjar under år 2017 omfatta hela Södra hamnen på Olympiaterminals- och Skatuddssidan.

Syftet med planeringsprinciperna för Salutorget är att stärka dess ställning som historiskt värdefull maritim öppen plats. Det har planerats att kontakten mellan torget och havet ska bli bättre genom att sikt- och gånghinder avlägsnas och gångstråket längs strandmuren och platserna för utevistelse på stranden förbättras. För att helsingforsare och turister ska få tillgång till stranden måste den verksamhet som är olämplig i kärnområdena, t.ex. parkeringen, minskas väsentligt.  

Stadsplaneringsnämnden godkände planeringsprinciperna för Salutorgsområdet 13.12.2016 (441 §). En översiktsplan används som utgångspunkt och stomme för detaljplanearbete, trafik- och gatuplanering och planering av verksamhet. Översiktsplanen blir klar inom år 2017, och en detaljplaneändring blir aktuell hösten 2017.

Att planera Södra hamnen är krävande eftersom förutsättningarna för hamnverksamhet och passagerartrafik måste tryggas. Området mellan Olympiaterminalen och saluhallen förvaltas i sin helhet av Helsingfors Hamn Ab och används aktivt året runt för hamnverksamhet. Det måste vid planeringen beaktas att hamnområdet inklusive verksamhet betraktas som ett internationellt hamnskyddsområde, vilket innebär att hamnområdet ska vara avgränsat från omgivningen och att tillträdet till hamnområdet ska vara begränsat och övervakat. Obehindrat tillträde till hamnområdet och havet är följaktligen omöjligt att ordna.

Stadsstyrelsen påpekar till sist att en nyckelprincip för planeringen av Södra hamnen är att området ska bli en del av det offentliga rummet i centrum och av ett gångstråk runt Helsingforsudden. Gångmiljön och gångstråken utvecklas i hela området. Avsikten är att Södra hamnen ska bli ett ännu attraktivare område för helsingforsare och turister. När föreslagen tillfällig verksamhet förläggs till området är det av största vikt att gångtrafiken löper bra. När det gäller det område som var reserverat för Guggenheimprojektet påverkar också hamnbehoven i hög grad möjligheterna att utveckla tillfällig verksamhet. Södra hamnen kan planeras steg för steg, genom försök, med en trivsam helhet lämplig för utevistelse som mål.

Föredragande

biträdande stadsdirektör

Anni Sinnemäki

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Sirpa Kallio, projektchef, telefon: 310 36379

sirpa.kallio(a)hel.fi

Bilagor

1

RKPn valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 18.1.2017

2

Helsingin Satama Oyn lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 137

HEL 2017-000743 T 00 00 03

Ksv 5264_106

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Eteläsataman suunnittelu on alkanut Torikortteleista ja edennyt Kauppatorin ja kauppahallin alueen suunnitteluperiaatteiden laatimiseen. Suunnittelualuetta laajennetaan vuoden 2017 aikana koskemaan koko Eteläsataman aluetta Olympiaterminaalin ja Katajanokan puolella.

Keskeisenä periaatteena on alueen liittäminen osaksi keskustan julkisia tiloja ja Helsingin niemeä kiertävää jalankulkureittiä. Jalankulkuympäristöä ja jalankulkuyhteyksiä kehitetään koko alueella. Tavoitteena on saada Eteläsatamasta nykyistä vielä houkuttelevampi alue helsinkiläisille ja matkailijoille. Alueelle esitettävien väliaikaisten toimintojen sijoittelussa on jalankulkuyhteyksien sujuvuus ensiarvoisen tärkeää. Guggenheim-hankkeelle varatulla alueella väliaikaisten toimintojen kehittämiseen vaikuttaa ratkaisevasti myös sataman tarpeet.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Janne Prokkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566