Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/4

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 390

V 3.5.2017, Valtuutettu Laura Rissasen aloite palautusluukkujen lisäämisestä kirjastoihin

HEL 2016-012656 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Laura Rissasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Laura Rissasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Laura Rissanen ja 39 muuta valtuutettua esittävät, että Helsingin kirjastoissa lisätään aineiston palauttamista varten tarkoitettuja palautusluukkuja. Perusteluissa todetaan mm. että palautusluukuille on tarvetta, koska kirjastojen aukioloajat vaihtelevat, eivätkä kaikki kirjastot ole esimerkiksi sunnuntaisin avoinna. Palautusluukuista on tullut erinomaista palautetta, mutta luukkuja on toistaiseksi varsin vähän. Tavoitteena on, että palautusluukku tulisi ainakin niihin kirjastoihin, jotka ovat hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Kaupunginhallituksen työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausuntoon, jossa kerrataan kirjastojen aukioloajat. Aineistoa voi palauttaa kaikkiin kirjastoverkon kirjastoihin, myös autoon, ja palvelutalossa sijaitseviin yksiköihin. Palautusluukku on kymmenessä kirjastossa. Tämän lisäksi aineistoa voi palauttaa tavanomaisten aukioloaikojen ulkopuolella myös Suomenlinnan ja Jakomäen kirjastoissa, joihin sopimuksen tehneet asiakkaat pääsevät myös ns. omatoimiaikaan. Vuoden 2017 aikana tällaisiksi kirjastoiksi muuttuvat myös Lauttasaaren, Maunulan ja Vallilan kirjastot.

Helsingin kaupunginkirjastossa ei tällä hetkellä olla panostamassa palautusluukkujen lisäämiseen tai palautusluukkujärjestelmän kehittämiseen. Resursseja suunnataan tämän sijasta pitkiin aukioloaikoihin, jolloin kirjastopalvelut ovat laajemmin asukkaiden käytössä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Laura Rissasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 24.01.2017 § 7

HEL 2016-012656 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle tulleessa aloitteessa esitetään, että Helsingin kirjastoissa lisätään palautusluukkujen määrää. Tavoitteena aloitteen tekijöiden mukaan on se, että ainakin hyvien liikenneyhteyksien varrella olevissa kirjastoissa olisi palautusluukku.

Helsingin kaupunginkirjaston palveluverkko muodostuu 37 kirjastosta. Verkkoa täydentää kaksi kirjastoautoa ja 10 palvelutaloissa ja sairaaloissa sijaitsevaa kirjastopistettä.

Kirjastojen aukiolot ovat miltei kaikissa kirjastoissa:

 

 

 

Klo (8) 9-20.00

ma-to

 

Klo 9-16 (18)

pe

 

Klo 10 (12)-16 (18)

la

 

 

Klo 12-16 sunnuntaisin ovat auki Itäkeskuksen, Kallion, Rikhardinkadun, Töölön kirjastot. Lisäksi Kirjasto 10:llä on laajemmat aukioloajat. Aineistoa voi palauttaa kaikkiin kirjastoihin, myös autoon ja palvelutaloissa sijaitseviin yksiköihin.

Palautusluukku on Etelä-Haagan, Herttoniemen, Laajasalon, Munkkiniemen, Puistolan, Pukinmäen, Roihuvuoren, Tapanilan, Viikin ja Vuosaaren kirjastoissa. Jos kirjasto sijaitsee koulun tai muun rakennuksen sisällä ei palautusluukkua ole asennettu, poikkeuksena Viikin ja Vuosaaren kirjastot.

Aukioloaikojen ulkopuolista palautusta voi tehdä myös Suomenlinnan ja Jakomäen kirjastoissa, joihin sopimuksen tehneet pääsevät myös ns. omatoimiaikaan. Vuoden 2017 aikana tällaisia kirjastoja tulevat olemaan myös Lauttasaaren, Maunulan ja Vallilan kirjastot.

Remonttien ja uudisrakentamisen yhteydessä palautusluukkuja ei ole lisätty kirjastoihin. Perusteluna on ollut toisaalta kirjastojen pitkät aukioloajat, toisaalta taas ilkivalta. Kehittyneimmillä palautusluukkujärjestelmillä ilkivaltaa voisi varmasti vähentää.  Helsingin kaupunginkirjastossa ei ole kuitenkaan päätetty investoida palautusluukkujen kehittämiseen ja niiden määrän lisäämiseen. Sen sijaan resursseja satsataan pitkiin aukioloaikoihin jolloin kirjastopalvelut ovat laajemminkin asukkaiden käytössä.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566