Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 415

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite roskakorien lisäämisestä Vuosaareen

HEL 2017-002205 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Jalovaara Ville Aloite Kvsto 22022017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että Vuosaareen lisättäisiin roska-astioita.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuutettujen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että rakennusvirasto lisää roska-astioita useisiin, aloitteessa mainittuihin kohteisiin Vuosaaressa. Lisäksi rakennusvirasto tarkastelee keväällä roska-astioiden lisäämistä Ramsinniemeen ja Meri-Rastilan syväkeräyssäiliön uusimista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Jalovaara Ville Aloite Kvsto 22022017 1

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 28.03.2017 § 116

HEL 2017-002205 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vuosaaren kaupunginosassa suoritetaan joka arkipäivä roska-astioiden tyhjennyskierros rakennusviraston vastuulla olevilla yleisillä alueilla. Mikäli roska-astioiden liiallista täyttymistä havaitaan, siihen reagoidaan lisäämällä astioita tai astiakokoa. Rakennusvirasto on tarkastellut tilannetta roska-astioiden osalta aloitteessa esitetyissä paikoissa. Seuraavassa on esitetty rakennusviraston toimenpiteet sekä perustelut aloitteen mukaisiin ehdotuksiin koskien roska-astioiden lisäämistä Vuosaareen.

Gustav Pauligin kadulla on alueen muihin vastaaviin katuihin verraten vähän roska-astioita, tästä johtuen lisätään Gustav Pauligin kadulle kaksi uutta roska-astiaa. Pilvilinnankadulla ei ole tällä hetkellä yhtään roska-astiaa, sinne lisätään yksi astia. Ulappasaarentie 2 läheisyyteen lisätään roska-astia. Lisäksi Vuosaaren alueelle Solvikinpuistoon ja Aurinkolahden puistotielle ollaan lisäämässä myös roska-astioita.

Aurinkolahden ranta Solvikinkatu 21 kohdalla on liikuntaviraston hallinnoimaa aluetta. Liikuntavirastolla on Aurinkolahden uimarannalla kuusi kappaletta syväkeräyssäiliöitä. Liikuntavirasto tilaa kävelykadulle rannan puolelle, Solvikinkatu 21 lähettyville, tapahtumaroska-astian kesäkauden ajaksi jokavuotiseen tapaan. Aurinkolahden rannan lähettyvillä olevien rakennusviraston vastuualueella sijaitsevien roska-astioiden uudelleen sijoittamista tarkoituksen mukaisempiin paikkoihin tullaan tarkastelemaan. Rakennusvirastolla on hallinnoimillaan alueilla Aurinkolahden rannassa kulkevalla jalankulkualueella myös neljä uutta BigBelly älyroska-astiaa kokeilussa. Älyroska-astioiden tarkoitus on kehittää puhtaanapitoa kustannustehokkaampaan suuntaan siten, että tyhjennykset optimoidaan astian täyttöasteen mukaan. Yhteen BigBellyyn mahtuu moninkertainen määrä prässättyä jätettä verrattuna tavalliseen roska-astiaan, lisäksi täyttöastetta pystytään seuraamaan etänä.

Ramsinniemen läheisyydessä Meri-Rastilan ulkoilualueella on kulkenut runsaslumisempina talvikausina liikuntaviraston latureitistö. Talvikunnossapidon puuttuminen reiteiltä sekä mahdolliset ladut estävät roska-astioiden tyhjennyksen huoltoajon talvikaudella. Tästä syystä alueella on syväkeräyssäiliö, joka tyhjennetään talvea varten ennen lumien tuloa. Kyseinen syväkeräyssäiliö ei tällä hetkellä ole käytössä, koska se on poltettu ilkivaltaisesti. Ramsinniemessä Ramsinniemen lehdossa sijaitsee luonnonsuojelualue. Paikkaan, josta luonnonsuojelualueen ulkoilureitit alkavat, on sijoitettu luonnonsuojelualueiden yhteydessä käytettävä puuverhoiltu 200 litran roska-astia. Pääsääntöisesti luonnonsuojelualueiden yhteyteen sijoitetaan roska-astia vain paikkaan, josta luonnonsuojelualueen reitit alkavat, niin että astian sijainti on kulkureittien sekä huoltoajon kannalta sopivassa paikassa. Talven jälkeen lumien sulettua tilannetta Ramsinniemen alueella tarkastellaan maastossa roska-astioiden lisäämiseksi sekä Meri-Rastilassa sijaitsevan syväkeräyssäiliön uusimiseksi.

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Tuomas Lautaniemi, puhelin

tuomas.lautaniemi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566