Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 386

V 3.5.2017, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite yhden luukun palvelujen kehittämisestä yrittäjiä varten

HEL 2013-013602 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pia Pakarisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Santtu Von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36258

santtu.vonbruun(a)hel.fi

Liitteet

1

Pakarinen Pia valtuustoaloite Kvsto 23.10.2013 asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pia Pakarinen ja 20 muuta valtuutettua esittivät aloitteessaan yhden luukun palvelun käyttöönottoa helsinkiläisille yrityksille erityisesti lupa-asioissa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus palautti 28.4.2014 aloitteen uudelleen valmisteluun laajentaen alkuperäistä tavoitetta siten, että lupa-asioiden lisäksi myös yritysten muissa yhteydenotoissa kaupungin suuntaan siirrytään myöhemmin yhden luukun mukaisen verkkopalvelun käyttöön.

Kaupunginhallitus toteaa, että palautuksen jälkeen elinkeino-osasto ja tietotekniikka- ja viestintäosasto käynnistivät yhteistyönä etenemismallin valmistelun sekä siihen liittyvät taustaselvitykset. Valtuustoaloitteen seurauksena sähköisten palveluiden kehittäminen nostettiin talousarviossa 2015 kanslian sitovaksi tavoitteeksi.

Kaupungin eri virastojen yrityksille suunnattuja palveluita kartoitettiin elokuussa 2015. Kartoituksen yhteydessä selvitettiin yrityksille suunnattujen palvelujen määrä ja tilanne sekä vaihtoehtoja yhden luukun mallin toteuttamiseksi. Kartoituksessa löytyi suoraan palvelualustalle siirrettäviä sähköisiä palveluita vain vähän ja useimmissa niissäkin prosessista vain osa, esimerkiksi lomake, oli sähköisessä muodossa.

Aloitteen mukaisten sähköisten palveluiden kehittämisen keskeiseksi haasteeksi nousi se, että vaikka ne lähtökohtaisesti tarjoavat mahdollisuuden tehostaa ja uudistaa kaupungin toimintatapoja ja palvelutuotantoa, niistä ei saada merkittävää tuottavuushyötyä, mikäli samalla pyritään säilyttämään nykyiset toimintamallit muuttumattomina. Käytännössä yhden luukun sähköisten palveluiden kehittäminen edellyttää siis taustalla olevien prosessien ja päätöksenteon kuvaamista ja kehittämistä.

Tämän johdosta päädyttiin esittämään mallia, jossa:

a) Palvelualustaan ja palveluiden alustalle siirtämiseen liittyvät toimenpiteet toteutetaan olemassa olevien budjettien puitteissa.

        Yritysten palvelunäkymää kehitetään olemassa olevalle hel.fi-sivustolle, Yritysten Helsinki -nettisivulle. Sivusto hyödyntää jo olemassa olevaa kaupungin sähköisen asioinnin alustaa palvelujen yhteen toimivuuden takaamiseksi.
 

        Kartoituksen mukaan jo valmiina olevat yrityspalvelut siirretään Yritysten Helsinki -sivustolle.
 

        Palvelunäkymän kehittämisessä noudatetaan valtion kansallisen Yrityssuomi-palvelunäkymän periaatteita. Yrityssuomi-palvelunäkymän julkinen beta-versio avattiin kesäkuussa 2016.

b) Uusien palveluiden tai palvelukokonaisuuksien ja niihin liittyvien prosessien kehittäminen projektoidaan ja budjetoidaan erikseen.

        Keskitytään palveluihin tai palvelukokonaisuuksiin, jotka parhaiten soveltuvat sähköiseen asiointiin ja joilla on riittävän iso volyymi.
 

        Jatketaan sähköisen tapahtumailmoituksen kehittämistyötä:

1. Uusi, asiakasystävällisempi sähköinen tapahtumailmoitus otettiin käyttöön marraskuussa 2016.

2. Tapahtumailmoituksen prosessien automatisointi, joista ensimmäisenä lähdetään työstämään ehdollista maankäyttöä ja karttaliittymän integraatiota. Työ viedään tuotantoon kevään 2017 aikana. Hanketta rahoitetaan tietotekniikan määrärahoista ja kansallisista hankkeista. Valtiovarainministeriön julkisten palveluiden digitalisoiminen -hankkeelta haettu rahoitus on varmistunut loppusyksystä 2016.
 

        Käynnistetään hanke Tukkutorin yrityksille tarjoamien palveluiden sähköistämiseksi:

1. Torien myyntipaikat (vakituiset, määräaikaiset ja pop-up-paikat sekä torimyyntipaikat) viedään sähköiseen asiointiin. Hankkeelle haetaan rahoitusta tietotekniikan määrärahoista.

2. Toreille hankitaan maksuautomaatit torimaksujen keräämistä varten. Maksuautomaatit otetaan käyttöön asteittain aloittaen Kauppatorista kesällä 2017. 
 

        Osana kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia käynnistetään yritysluotsimallin kehittäminen, jossa yrityksille tarjotaan keskitetysti kaupungin palveluihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta.

Kehittämismalli käsiteltiin 5.2.2016 elinkeinopoliittisessa neuvottelukunnassa. Vastine oli tarkoitus tuoda sen jälkeen kaupunginhallitukseen käsiteltäväksi. Valitettavasti asian käsittely on teknisistä syistä viivästynyt. Varsinaista kehittämistyötä on kuitenkin koko ajan jatkettu elinkeino-osaston ja tietotekniikka- ja viestintäosaston yhteistyönä.

Erityisesti 2017 voimaantuleva toimialauudistus ja siihen liittyvä lautakuntien määrän vähentäminen avaa hyvän tilaisuuden sähköisten palveluiden kehittämiseen ja erityisesti palvelu- ja päätöksentekoprosessien yksinkertaistamiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Santtu Von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36258

santtu.vonbruun(a)hel.fi

Liitteet

1

Pakarinen Pia valtuustoaloite Kvsto 23.10.2013 asia 8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 496

HEL 2013-013602 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa aloitteen valmisteltavaksi siten, että siirrytään alkuvaiheessa lupien myöntämisessä ja seuraavassa vaiheessa myös muissa yritysten yhteydenotoissa kaupungin suuntaan yhden luukun periaatteen mukaisen verkkopalvelun käyttöön. Osana vastausta aloitteeseen valmistellaan hankkeen aikataulu.

Käsittely

28.04.2014 Palautettiin

Palautusehdotus:
Lasse Männistö: Palautetaan aloite valmisteltavaksi siten, että siirrytään alkuvaiheessa lupien myöntämisessä ja seuraavassa vaiheessa myös muissa yritysten yhteydenotoissa kaupungin suuntaan yhden luukun periaatteen mukaisen verkkopalvelun käyttöön. Osana vastausta aloitteeseen valmistellaan hankkeen aikataulu.

Kannattaja: Sirpa Puhakka

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palautetaan aloite valmisteltavaksi siten, että siirrytään alkuvaiheessa lupien myöntämisessä ja seuraavassa vaiheessa myös muissa yritysten yhteydenotoissa kaupungin suuntaan yhden luukun periaatteen mukaisen verkkopalvelun käyttöön. Osana vastausta aloitteeseen valmistellaan hankkeen aikataulu.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 14
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Emma Kari, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Tarja Tenkula

Tyhjä: 1
Jorma Bergholm

Poissa: 0

Äänin 14 - 0 (1 tyhjä) kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi jäsen Männistön palautusehdotuksen mukaisesti.

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Nyrki Tuominen, elinkeinopäällikkö, puhelin: 310 36255

nyrki.tuominen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566