Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 384

V 3.5.2017, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Mellarin asukastilan tilanteen korjaamiseksi

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 33 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunginhallitus selvittää yhdessä Mellunmäki-seuran kanssa toteuttamiskelpoisimman ratkaisun asukastilan tilanteen korjaamiseksi ja mahdollisuudet Mellarin toiminta-avustuksen jatkamisesta nykyiseen tapaan.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin sekä aikaisemmin Yrjö Hakasen samaan aiheeseen liittyvästä toivomusponnesta annettuun selvitykseen ja toteaa yhteenvetona seuraavaa:

Mellarin asukastila on toiminut sosiaali- ja terveysviraston vuokralaisena Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitsevassa ostoskeskuskiinteistössä. Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole enää päivätoimintaa Mellunmäen ostoskeskuksen kiinteistössä ja virasto on luopunut vuokratiloistaan. Kaupunki omistaa Kiinteistöyhtiö Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen Mellarin käyttämien huonetilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Mellunmäen ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotuksen 2.3.2016. Kaavamuutoksen myötä vanha ostoskeskus tullaan purkamaan ja tilalle rakennetaan uusia asuintaloja ja jonkin verran liiketilaa. Tämän hetkisen tiedon mukaan ostoskeskuksen purkutyöt alkavat kesäkuussa 2017. Kaupungin omistukseen ei tule tiloja uudesta hankkeesta.

Kiinteistöviraston tilakeskus hankkii kaupungin omaa palvelutuotantoa varten tarvittavat tilat sekä rakennuttamalla uusia rakennuksia ja perusparantamalla olemassa olevia tiloja että vuokraamalla tai ostamalla olemassa olevia tiloja. Hallintokunnat maksavat käyttämistään tiloista sisäistä vuokraa. Kiinteistöviraston tilakeskus tarjoaa ulkopuolisille käyttäjille tiloja kaupungin omistamasta tilakannasta silloin, kun tiloille ei löydy omaa käyttöä ja tiloista ei kuitenkaan ole mahdollista luopua. Kiinteistöviraston tilakeskus huolehtii lisäksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Helsingin asumisoikeus Oy:n omistuksessa olevia liiketilojen välivuokrauksesta kaupungin ulkopuolisille käyttäjille.

Kaupungin omistamat vapaat ulkopuolisille tarjolla olevat tilat löytyvät kiinteistöviraston tilakeskuksen verkkosivuilta. Kiinteistövirasto perii kaupungin ulkopuolisilta tahoilta tiloista markkinaehtoista vuokraa. Mahdollinen tiloissa tapahtuvan toiminnan tukeminen tulee järjestää läpinäkyvästi esimerkiksi kaupunginhallituksen myöntämillä vuokrakustannuksiin kohdistettavilla asukasosallisuusavustuksilla.

Mellarin asukastilalle on etsitty vaihtoehtoja kaupungin tyhjistä tiloista, mutta ne eivät ole olleet yhdistykselle sopivia.

Nuorisolautakunta toteaa aloitteesta antamassaan lausunnossa, että Mellunmäen läheisyydessä sijaitsee Vesalan nuorisotalo, jonka tilojen käyttö asukastila Mellarin toimintaan voisi olla ainakin osittain mahdollista. Lausunnon mukaan nuorisoasiainkeskuksen tilat ovat maksuttomia yhdistyksille joiden kotipaikka on Helsinki.

Nuorisolautakunnan lausunnon mukaan Mellunmäessä sijaitsee myös Me-säätiön Me-talo, jonka toimintaa koordinoi 09 Helsinki Human Rights -säätiö. Me-talojen tavoitteena on vähentää eri asuinalueiden välistä eriarvoisuutta ja parantaa ihmisten hyvinvointia. Mellunmäen Me-talossa toiminnan tarkoituksena on koota alueen eri toimijat kehittämään asukkaiden toiveista ja tarpeista nousevaa toimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään moniammatilliseen yhteistyöhön kunnan palveluiden, koulujen, päiväkotien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden alueiden toimijoiden kanssa.

Yrjö Hakasen asukastila Mellarin ja kirjaston suunnittelua koskevan toivomusponnen käsittelyn yhteydessä on todettu, että kulttuurikeskus ja sosiaali- ja terveysvirasto ovat luopuneet alueelle aikaisemmin suunnitellusta monitoimitalosta ja tiivistäneet toimintojaan olemassa oleviin kiinteistöihin. Lisäksi em. toivomusponnen käsittelyn yhteydessä on todettu, että Laakavuoren korttelitalon peruskorjauksen, jonka toteutus on ohjelmoitu talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2023-2024, suunnittelun yhteydessä voidaan selvittää asukkaiden yhteistilojen mahdollisuutta.

Yrjö Hakasen asukastila Mellarin ja kirjaston suunnittelua koskevan toivomusponnen käsittelyn yhteydessä on lisäksi todettu, että asukastalojen sijaintia tulisi tarkastella myös koko kaupungin näkökulmasta. Kaupungissa on paljon katvealueita, joissa asukastiloja ei ole kaupungin, järjestöjen eikä asukkaiden ylläpitäminä.

Kaupunginhallitus myöntäessään asukasosallisuusavustukset vuodelle 2017 hylkäsi Mellunmäki-seura ry:n avustushakemuksen, koska hakija ei toimittanut avustusohjeiden mukaan vaadittavia liitteitä useista pyynnöistä huolimatta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.04.2017 § 102

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Helena Kantolan Mellarin asukastilan tilanteen korjaamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysviraston päivätoimintaa varten virastolla oli aiemmin vuokrattuna tiloja Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitsevassa rakennuksessa. Mellarin asukastila toimi silloin sosiaali- ja terveysviraston vuokralaisena samoissa tiloissa.

Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole enää päivätoimintaa Mellunmäen ostoskeskuksen kiinteistössä ja virasto on luopunut vuokratiloistaan. Ostoskeskuksen kiinteistö tullaan purkamaan kesällä 2017.

Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa uusien tilojen järjestämisestä ja vuokraamisesta Mellunmäki-seuralle.

Mellunmäki-seuran asukastila ei ole sosiaali- ja terveysviraston toimintaa."

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 30.03.2017 § 24

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Asukastila Mellari on ollut Mellunmäessä sijaitseva n. 650 m2 asukas-, kulttuuri- ja vapaa-ajantila. Se on otettu käyttöön vuonna 2008 paikallisen asukasjärjestön aloitteesta. Mellarin toiminta on pyörinyt Mellunmäki-seuran sekä kaupungin eri toimijoiden yhteisvoimin. Se on tarjonnut tilat erilaisille tapahtumille, kursseille, kokouksille, paikallisille kehittämishankkeille ja projekteille sekä sosiaali- ja terveysviraston palveluille. Tällä hetkellä asukastila Mellari on suljettu, koska Mellunmäki-seura ei ole saanut avustusta aiemman hallituksen epäselvän taloustilanteen takia. Asukastilat tullaan purkamaan kesäkuussa 2017. Tällä hetkellä Mellarilla on käytössään samassa rakennuksessa oleva aulatila 31.5.2017 asti.

Mellunmäki-seura on kartoittanut uusia tiloja Tilakeskuksen kanssa kaupungin tyhjistä tiloista, mutta ne eivät ole olleet sopivia yhdistykselle.

Nuorisoasiainkeskus näkee tärkeänä asukastoiminnan turvaamisen ja tilaratkaisun löytymisen toiminnalle jatkossakin. Asukastila on tärkeä osa alueen palveluverkkoa, joka huomioi kaikki ikäryhmät, vaikka painotus onkin aikuisväestössä. Alueen asukkaiden palveluita kehitettäessä on myös tärkeää huomioida nuorten kuuleminen uuden kuntalain sekä nuorisolain mukaisesti.

Nuorisoasiankeskuksella ei ole tiloja Mellunmäessä, mutta sen läheisyydessä sijaitsee Vesalan nuorisotalo (700m metroasemalta), jonka tilojen mahdollinen käyttö asukastila Mellarin toimintaan voisi ainakin osittain olla mahdollista. Nuorisoasiankeskuksen tilat ovat maksuttomia yhdistyksille joiden kotipaikka on Helsinki.

Mellunmäessä sijaitsee myös Me-säätiön Me-talo osoitteessa Jänkäpolku 1 G. Talon toimintaa koordinoi 09 HHR (Helsinki Human Rights). Me-talojen tavoitteena on vähentää eri asuinalueiden välistä eriarvoistumista ja parantaa ihmisten hyvinvointia. Mellunmäen Me-talossa toiminnan tarkoituksena on koota alueen eri toimijat kehittämään asukkaiden toiveista ja tarpeista nousevaa toimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään moniammatilliseen yhteistyöhön kunnan palveluiden, koulujen, päiväkotien, seurakuntien, järjestöjen ja muiden alueiden toimijoiden kanssa. Me-talosta ei tällä hetkellä kuitenkaan löydy Mellarin toiminnalle tiloja koska mm Laakavuoren ala-aste tarvitsee sieltä tiloja remontin takia.

Esittelijä

osastopäällikkö

Katri Kairimo

Lisätiedot

Sari Nybäck, suunnittelija, puhelin: 310 89043

sari.nyback(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 23.03.2017 § 135

HEL 2016-012652 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Helena Kantolan yms. valtuustoaloitteesta, joka koskee Mellarin asukastilan tilanteen korjaamista, seuraavan lausunnon:

Mellarin asukastila on toiminut sosiaali- ja terveysviraston vuokralaisena Mellunmäessä osoitteessa Korvatunturintie 2 sijaitsevassa rakennuksessa. Kaupunki omistaa Mellarin käyttämien huonetilojen hallintaan oikeuttavat Kiinteistö Oy Mellunmäen liike- ja toimintakeskuksen osakkeet. Yhtiön osakkaiden vireille panemana kiinteistössä on käynnistynyt kiinteistökehityshanke, jonka myötä vanha ostoskeskusrakennus puretaan ja tilalle rakennetaan asuintalo ja jonkin verran liiketilaa. Purkutyöt alkavat tämän hetken tietojen mukaan kesäkuussa. Kaupungin omistukseen ei tule tilaa uudesta hankkeesta.

Kiinteistöviraston tilakeskus hankkii kaupungin omaa palvelutuotantoa varten tarvittavat tilat joko ostamalla, vuokraamalla tai rakennuttamalla. Hallintokunnat maksavat tiloista kustannusperusteista vuokraa. Ulkopuoliseen käyttöön kaupunki ei hanki tiloja. Kaupunki voi tarjota ulkopuolisille käyttäjille tiloja kaupungin omistamasta tilakannasta, joka ovat vapautuneet kaupungin omasta käytöstä.

Myös aravayhtiöiden liiketilat ovat kiinteistöviraston vuokrauksessa ja niitä tarjotaan vuokralle ulkopuolisille tahoille.

Kaupungin omistamat vapaat liiketilat löytyvät kiinteistöviraston tilakeskuksen sivuilta. Kiinteistövirasto perii kaupungin ulkopuolisilta vuokralaisilta markkinavuokraa. Kiinteistövirasto ei voi subventoida vuokrien kautta ulkopuolista toimintaa, vaan tuesta vastaa toimintaa lähinnä oleva hallintokunta.

Mellarin asukastilalle on etsitty vaihtoehtoja kaupungin tyhjistä tiloista. Tarjotut vaihtoehdot eivät ei ole olleet sopivia yhdistykselle.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566