Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 419

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaarentien liikenneturvallisuuden parantamisesta

HEL 2016-010640 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Jalovaara Ville Aloite Kvsto 28092016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara ja yksi muu valtuutettu esittävät aloitteessaan,
että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin Vuosaarentie liikenneturvallisuuden selvittämiseksi ja parantamiseksi niin, että Vuosaarentie 10 kohdalla olevalle jalkakäytävälle rakennetaan nopeutta hillitsevät hidasteet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Esittelijä viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja toteaa, että liikennesuunnittelupäällikkö on päättänyt 30.8.2013/6224-7 hidasteiden rakentamisesta Vuosaarentie 10:n kohdalle. Hidasteita ei ole vielä toteutettu, mutta rakennusvirastoon on lähetetty pyyntö niiden rakennuttamiseksi kevään aikana. Pensaista aiheutunut huono näkyvyys Vuosaarentieltä Sorapolulle ratkaistiin karsimalla pensaita syksyllä 2016. Talven 2016 - 2017 aikana tullaan tekemään päätös Vuosaarentien itäpään yksisuuntaisista pyöräteistä. Suunnitelman yhteydessä tarkistetaan liikenneturvallisuusjärjestelyjä myös muilta osin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Jalovaara Ville Aloite Kvsto 28092016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016 § 449

HEL 2016-010640 T 00 00 03

Hankenumero 5264_66

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikennesuunnittelupäällikkö on päättänyt 30.8.2013/6224-7 hidasteiden rakentamisesta Vuosaarentie 10:n kohdalle. Hidasteita ei ole vielä toteutettu, mutta rakennusvirastoon on lähetetty pyyntö niiden rakennuttamiseksi ensi kevään aikana. Pensaista aiheutunut huono näkyvyys Vuosaarentieltä Sorapolulle ratkaistiin karsimalla pensaita syksyllä 2016.  

Talven 2016-2017 aikana tullaan tekemään päätös Vuosaarentien itäpään yksisuuntaisista pyöräteistä. Suunnitelman yhteydessä tarkistetaan liikenneturvallisuusjärjestelyjä myös muilta osin.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Tuomas Vanne, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37429

tuomas.vanne(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566