Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 395

V 3.5.2017, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Miina Sillanpään mukaan nimettävästä alueesta

HEL 2016-010622 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Arajärvi Pentti ym. valtuustoaloite Kvsto 28.9.2016 asia 23

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pentti Arajärvi ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki nimeää soveliaan alueen Miina Sillanpään mukaan.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginmuseon johtokunnan, kaupunkisuunnittelulautakunnan ja nimistötoimikunnan lausuntoihin ja toteaa, että sosiaaliministeri, kansanedustaja, talousneuvos Miina Sillanpään (1866 - 1952) muistaminen Helsingin nimistössä on tärkeää. Miina Sillanpää asui vuosina 1927 - 1952 Kallion Siltasaaressa osoitteessa Pitkänsillanranta 7 - 9. Miina Sillanpään muistomerkki, kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen ”Soihtu”, on paljastettu Tokoinrannassa 4.6.1968.

Sörnäisten rantatien koirapuistojen eteläpuolella sijaitseva Miina Sillanpään aukio - Miina Sillanpääs plats on nimetty Sillanpään mukaan. Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan alue on kuitenkin parhaillaan kaavoitettavana, ja on todennäköistä, että Miina Sillanpään muistoa nyt kunnioittava aukio tulee poistumaan uuden asemakaavan muutoksen myötä.

Nimistötoimikunta on kokouksessaan 12.10.2016 (77 §) päättänyt esittää, että vireillä olevassa Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa Sörnäisten rantatien alkupään (osoitenumerot 1 - 11 ja 2 - 10, Hakaniementorilta Näkinsillalle) nimi muutettaisiin Miina Sillanpään kaduksi (Miina Sillanpääs gata). Sörnäisten rantatien alkupää on hankalasti hahmottuva ja liikenteellisesti irrallinen osa Sörnäisten rantatiestä, joten vakiintuneen nimen muuttaminen on mahdollista.

Kaupunginhallitus pitää Miina Sillanpään muiston säilyttämistä erityisen tärkeänä Pitkänsillan pohjoispuolisessa nimistössä. Aloitteen tavoite on paraikaa toteutumassa Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan kaavamuutoksen edetessä kohti päätöksentekoa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Arajärvi Pentti ym. valtuustoaloite Kvsto 28.9.2016 asia 23

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.01.2017 § 10

HEL 2016-010622 T 00 00 03

Ksv 5264_72

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta kannattaa sosiaaliministeri, kansanedustaja, talousneuvos Miina Sillanpään (1866–1952) muistamista Helsingin nimistössä ja pitää Miina Sillanpään muiston säilyttämistä erityisen tärkeänä Pitkänsillan pohjoispuolisessa nimistössä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Vallilan kaupunginosaan on vuonna 1954 nimetty Ensi-Kodin tie–Ensi-Kotivägen Suomen ensimmäisen, vuonna 1940 perustetun ensikodin mukaan, jota Miina Sillanpää oli perustamassa.

Sörnäisten kaupunginosan ranta-alueen kortteleita 10574 ja 290 sekä mm. katu- ja puistoalueita koskevassa asemakaavassa nro 10960 vuodelta 2007 on ranta-alueella sijaitseva Miina Sillanpään aukio–Miina Sillanpääs plats nimetty Sillanpään mukaan. Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan alue on kuitenkin parhaillaan kaavoitettavana, ja on todennäköistä, että Miina Sillanpään muistoa nyt kunnioittava aukio tulee poistumaan uuden asemakaavan muutoksen myötä.

Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto ja luonnos ovat olleet nähtävillä 10.10.–4.11.2016. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on keskeisten liikenneyhteyksien parantaminen, Hakaniemensillan uudelleenlinjaaminen, uuden pikaraitiotien mahdollistaminen ja kaupunkirakenteen tiivistäminen. Kaavaluonnoksessa on Miina Sillanpään aukiolle esitetty asuinrakentamista kaavan tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

Nimistötoimikunta on kokouksessaan 12.10.2016 (§ 77) päättänyt esittää, että vireillä olevassa asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa Sörnäisten rantatien alkupään (osoitenumerot 1–11 ja 2–10, Hakaniementorilta Näkinsillalle) nimi muutettaisiin Miina Sillanpään kaduksi (Miina Sillanpääs gata) muuttuvien liikennejärjestelyiden ja vuosien varrella Sörnäisten rantatien alkupään asukkailta tulleiden nimenmuutostoiveiden perusteella. Sörnäisten rantatien alkupää on hankalasti hahmottuva ja liikenteellisesti irrallinen osa Sörnäisten rantatiestä.

Nykyisen Sörnäisten rantatien alkupään (osoitenumerot 1–11 ja 2–10) nimen muuttaminen Miina Sillanpään kaduksi tulee ratkaistavaksi vireillä olevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen yhteydessä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseon johtokunta 29.11.2016 § 75

HEL 2016-010622 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginmuseon johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavaan lausunnon valtuustoaloitteesta, joka koskee Miina Sillanpään muistamista kaupungin nimistössä:

Kaupunginmuseon johtokunta yhtyy aloitteen tekijöiden esittämään kuvaukseen Miina Sillanpään merkityksestä ja toteaa käsityksenään, että nimistötoimikunnan tiedossa on jo pitkään ollut toive löytää kaavoituksen yhteydessä Sillanpäälle nimettävä sopiva paikka. Tällainen onkin osoitettu tuoreessa Hakaniemenrannan asemakaavaluonnoksessa, jossa Näkin korttelin eteläpuolelle on nimetty Miina Sillanpäänkatu. Johtokunta katsoo, että valtuustoaloitteessa esitetty tavoite on näin toteutunut.

Esittelijä

museonjohtaja

Tiina Merisalo

Lisätiedot

Tiina Merisalo, museonjohtaja, puhelin: +358 9 310 36485

tiina.merisalo(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 16.11.2016 § 93

HEL 2016-010622 T 00 00 03

 

Nimistötoimikunta käsitteli Pentti Arajärven ja 17 muun allekirjoittaneen valtuustoaloitetta (28.9.2016), jossa esitetään sosiaaliministeri, kansanedustaja, talousneuvos Miina Sillanpään (aik. Vilhelmiina Riktig, 1866–1952) muistamista Helsingin nimistössä.

Nimistötoimikunta toteaa, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Henkilön nimeä voidaan harkita käytettäväksi kaavanimessä vasta viiden vuoden kuluttua henkilön kuolemasta. Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilautakunnan suosituksia.

Nimistötoimikunta toteaa, että 3.8.2007 vahvistuneessa asemakaavassa 10960 on nimetty Sörnäisten kaupunginosan ranta-alueelle Miina Sillanpään aukio–Miina Sillanpääs plats. Alue on parhaillaan kaavoitettavana, ja on todennäköistä, että Miina Sillanpään muistoa tällä hetkellä kunnioittava aukio tulee poistumaan uuden asemakaavan ja kaupunkirakenteen myötä. Nimistötoimikunta pitää Miina Sillanpään muiston säilyttämistä Helsingin ja aivan erityisesti Pitkänsillan pohjoispuolisessa nimistössä kuitenkin erittäin tärkeänä. Miina Sillanpää asui vuosina 1927–1952 Kallion kaupunginosan Siltasaaressa osoitteessa Pitkänsillanranta 7–9. Miina Sillanpään muistomerkki, kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen ”Soihtu”, on paljastettu Tokoinrannassa 4.6.1968.

Nimistötoimikunta on kokouksessaan 12.10.2016 (§ 77) päättänyt esittää, että valmisteilla olevassa Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa Sörnäisten rantatien alkupään (osoitenumerot 1–11 ja 2–10, Hakaniementorilta Näkinsillalle) nimi muutettaisiin Miina Sillanpään kaduksi (Miina Sillanpääs gata) muuttuvien liikennejärjestelyiden ja vuosien varrella Sörnäisten rantatien alkupään asukkailta tulleiden nimenmuutostoiveiden perusteella. Sörnäisten rantatien alkupää on hankalasti hahmottuva ja liikenteellisesti irrallinen osa Sörnäisten rantatiestä.

Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatettavien periaatteiden mukaan vakiintuneiden kadunnimien muuttaminen on mahdollista vain perustellusta syystä. Alueen asemakaavaluonnos oli nähtävillä 4.11.2016 asti, eikä Sörnäisten rantatien alkupään nimenmuutosta vastustavia mielipiteitä tullut. Näin ollen nimistötoimikunta pitäytyy alkuperäisessä, 12.10.2016 tekemässään esityksessä.

Nimistötoimikunta toteaa, että nykyisen Sörnäisten rantatien alkupään (osoitenumerot 1–11 ja 2–10) nimen muuttaminen Miina Sillanpään kaduksi tulee ratkaistavaksi parhaillaan valmisteilla olevan Hakaniemenrannan ja Sörnäistenrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen yhteydessä.

12.10.2016 Pöydälle

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566