Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/8

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 401

V 3.5.2017, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite Guggenheim-hankkeelle varatun maa-alueen kehittämisestä

HEL 2016-013841 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu Tuomisen ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hannu Oskala ja 39 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin aiemmin Guggenheim-hankkeelle varatun maa-alueen kehittämiseksi.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Eteläsataman alueen suunnittelua tehdään kaupunkisuunnitteluvirastossa kantakaupunkitoimiston ja Keskustaprojektin yhteisenä tehtävänä. Suunnittelua tehdään kokonaisuutena koko Eteläsataman alueen toiminnot ja toimijat huomioiden. Kirjava Satama -kilpailun ideoita tullaan hyödyntämään suunnittelussa. Kauppatorin alueelle vuonna 2016 laaditut suunnitteluperiaatteet ovat osa kokonaisuutta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Kauppatorin alueen suunnitteluperiaatteet 13.12.2016 (441 §). Yleissuunnitelmaa käytetään asemakaavatyön, liikenne- ja katusuunnittelun sekä toimintojen suunnittelussa lähtötietona ja runkona. Yleissuunnitelma valmistuu kuluvan vuoden aikana ja asemakaavamuutos tullee vireille syksyllä 2017.

Eteläsataman alueen suunnittelu on alkanut Torikortteleista ja edennyt Kauppatorin ja kauppahallin alueen suunnitteluperiaatteiden laatimiseen. Suunnittelualuetta laajennetaan vuoden 2017 aikana koskemaan koko Eteläsataman aluetta Olympiaterminaalin ja Katajanokan puolella. Väliaikaisten käyttöjen mahdollisuudet ratkeavat suunnittelun edetessä.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että Eteläsataman alueen suunnittelu on haastavaa, sillä satamatoiminnan ja matkustajaliikenteen toimintaedellytykset on turvattava. Olympiaterminaalin ja Kauppahallin välinen alue on kokonaisuudessaan Helsingin Satama Oy:n hallinnoimaa aluetta ja sataman aktiivisessa ja ympärivuotisessa toiminnallisessa käytössä. Suunnittelussa on otettava huomioon, että satama-aluetta toimintoineen määrittelee kansainvälinen turvatoimialue, jonka mukaan satama-alue tulee olla rajattuna ympäröivästä toiminnasta, ja pääsyn satama-alueelle tulee olla rajoitettua ja valvottua. Guggenheim-hankkeelle varatulla alueella väliaikaisten toimintojen kehittämiseen vaikuttavat ratkaisevasti myös sataman tarpeet. Eteläsataman
suunnittelussa voidaan edetä askel askeleelta, kokeilujen kautta, pyrkien viihtymiselle ja oleskelulle sopivaan kokonaisuuteen.

Kiinteistöviraston lausuntoa ei saatu.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Oskala Hannu ym. valtuustoaloite Kvsto 14.12.2016 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 136

HEL 2016-013841 T 00 00 03

Ksv 5264_102

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Eteläsataman alueen suunnittelua tehdään kaupunkisuunnitteluvirastossa kantakaupunkitoimiston ja Keskusta-projektin yhteisenä tehtävänä. Suunnittelua tehdään kokonaisuutena koko Eteläsataman alueen toiminnot ja toimijat huomioiden. Kirjava Satama -kilpailun ideoita tullaan hyödyntämään suunnittelussa. Kauppatorin alueelle vuonna 2016 laaditut suunnitteluperiaatteet ovat osa kokonaisuutta.

Eteläsataman alueen suunnittelu on alkanut Torikortteleista ja edennyt Kauppatorin ja kauppahallin alueen suunnitteluperiaatteiden laatimiseen. Suunnittelualuetta laajennetaan vuoden 2017 aikana koskemaan koko Eteläsataman aluetta Olympiaterminaalin ja Katajanokan puolella. Väliaikaisten käyttöjen mahdollisuudet ratkeavat suunnittelun edetessä. Guggenheim-hankkeelle varatulla alueella väliaikaisten toimintojen kehittämiseen vaikuttaa ratkaisevasti sataman tarpeet.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Janne Prokkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566