Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 394

V 3.5.2017, Ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmäaloite Olympiaterminaalin ja Katajanokan terminaalin välisestä rantapromenadista

HEL 2017-000743 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Sirpa Kallio, projektinjohtaja, puhelin: 310 36379

sirpa.kallio(a)hel.fi

Liitteet

1

RKPn valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 18.1.2017

2

Helsingin Satama Oyn lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, että Guggenheim-museosuunnitelman tultua hylätyksi Eteläsataman ja Kauppatorin aluetta kehitettäisiin kokonaisuutena niin, että Olympiaterminaalista Katajanokan terminaaliin asti suunniteltaisiin rantapromenadi, jonka varrelle voisi suunnitella mm. puistoistutuksia ja kahviloita. Aloitteessa esitetään myös, että Guggenheim-museolle varattuna olleelle tontille voisi sijoittaa Itämeri-aiheisen paviljongin, jossa olisi tiloja sekä pysyville että vaihtuville näyttelyille.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22a §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmäaloite valtuuston käsiteltäväksi siten kuin 22 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan ja Helsingin Satama Oy:n lausuntoihin ja toteaa, että Eteläsataman suunnittelu on alkanut Torikortteleista ja edennyt Kauppatorin ja kauppahallin alueen suunnitteluperiaatteiden laatimiseen (kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2016, 441 §). Suunnittelualuetta laajennetaan vuoden 2017 aikana koskemaan koko Eteläsataman aluetta Olympiaterminaalin ja Katajanokan puolella.

Kauppatorin suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on vahvistaa Kauppatorin asemaa historiallisesti arvokkaana merellisenä edusaukiona. Torin yhteyttä mereen suunnitellaan vahvistettavan poistamalla näkö- ja kulkuesteitä sekä rantamuuria myötäilevää kävelyreittiä ja rannan oleskelupaikkoja parantamalla. Jotta ranta saataisiin helsinkiläisten ja matkailijoiden käyttöön, on ydinalueilta olennaisesti vähennettävä niille soveltumattomia toimintoja, kuten autojen pysäköintiä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Kauppatorin alueen suunnitteluperiaatteet 13.12.2016 (441 §). Yleissuunnitelmaa käytetään asemakaavatyön, liikenne- ja katusuunnittelun sekä toimintojen suunnittelussa lähtötietona ja runkona. Yleissuunnitelma valmistuu kuluvan vuoden aikana ja asemakaavamuutos tullee vireille syksyllä 2017.

Eteläsataman alueen suunnittelu on haastavaa, sillä satamatoiminnan ja matkustajaliikenteen toimintaedellytykset on turvattava. Olympiaterminaalin ja Kauppahallin välinen alue on kokonaisuudessaan Helsingin Satama Oy:n hallinnoimaa aluetta ja sataman aktiivisessa ja ympärivuotisessa toiminnallisessa käytössä. Suunnittelussa on otettava huomioon, että satama-aluetta toimintoineen määrittelee kansainvälinen turvatoimialue, jonka mukaan satama-alue tulee olla rajattuna ympäröivästä toiminnasta, ja pääsyn satama-alueelle tulee olla rajoitettua ja valvottua. Tästä syystä esteetöntä pääsyä satama-alueelle ja meren äärelle on mahdotonta toteuttaa.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että Eteläsataman suunnittelun keskeisenä periaatteena on alueen liittäminen osaksi keskustan julkisia tiloja ja Helsingin niemeä kiertävää jalankulkureittiä. Jalankulkuympäristöä ja jalankulkuyhteyksiä kehitetään koko alueella. Tavoitteena on saada Eteläsatamasta nykyistä vielä houkuttelevampi alue helsinkiläisille ja matkailijoille. Alueelle esitettävien väliaikaisten toimintojen sijoittelussa jalankulkuyhteyksien sujuvuus on ensiarvoisen tärkeää. Guggenheim-hankkeelle varatulla alueella väliaikaisten toimintojen kehittämiseen vaikuttavat ratkaisevasti myös sataman tarpeet. Eteläsataman suunnittelussa voidaan edetä askel askeleelta, kokeilujen kautta, pyrkien viihtymiselle ja oleskelulle sopivaan kokonaisuuteen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Sirpa Kallio, projektinjohtaja, puhelin: 310 36379

sirpa.kallio(a)hel.fi

Liitteet

1

RKPn valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 18.1.2017

2

Helsingin Satama Oyn lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.03.2017 § 137

HEL 2017-000743 T 00 00 03

Ksv 5264_106

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Eteläsataman suunnittelu on alkanut Torikortteleista ja edennyt Kauppatorin ja kauppahallin alueen suunnitteluperiaatteiden laatimiseen. Suunnittelualuetta laajennetaan vuoden 2017 aikana koskemaan koko Eteläsataman aluetta Olympiaterminaalin ja Katajanokan puolella.

Keskeisenä periaatteena on alueen liittäminen osaksi keskustan julkisia tiloja ja Helsingin niemeä kiertävää jalankulkureittiä. Jalankulkuympäristöä ja jalankulkuyhteyksiä kehitetään koko alueella. Tavoitteena on saada Eteläsatamasta nykyistä vielä houkuttelevampi alue helsinkiläisille ja matkailijoille. Alueelle esitettävien väliaikaisten toimintojen sijoittelussa on jalankulkuyhteyksien sujuvuus ensiarvoisen tärkeää. Guggenheim-hankkeelle varatulla alueella väliaikaisten toimintojen kehittämiseen vaikuttaa ratkaisevasti myös sataman tarpeet.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Janne Prokkola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566