Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/10

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 411

V 3.5.2017, Kunnan asukkaan aloite paremmasta kävely-ympäristöstä Rautatieasemalle

HEL 2016-013124 T 08 00 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kunnan asukkaan aloite 20.10.2016, parempi kävely-ympäristö Rautatieasemalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** ja 221 muuta asukasta ovat 20.10.2016 tehneet kunnan asukkaan aloitteen, jossa esitetään parempaa kävely-ympäristöä Rautatieasemalle.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Aloitteesta on saatu kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston lausunnot. Lausuntojen mukaan Rautatieaseman ympäristön katukohteet ovat osa kaupunkisuunnitteluviraston kävelykeskustan periaatesuunnitelman laadintaa. Periaatesuunnitelman vuorovaikutus on käynnistynyt tammikuussa 2017, jonka jälkeen suunnitelma etenee keväällä kaupunkisuunnittelulautakunnan kautta lausunnoille. Periaatesuunnitelmaa käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa syksyllä 2017. Kävelykeskustan periaatesuunnitelman lisäksi esimerkiksi Rautatieaseman ympäristön valaistuksen parantamiseksi laaditaan valaistuksen yleissuunnitelma. Sitä toteutetaan tulevien liikennejärjestely- ja perusparantamishankkeiden yhteydessä.

Radan alittavan pyörätunnelin suunnittelu on käynnissä yhteistyössä rakennusviraston kanssa.

Mikonkadun nopeusrajoitus on jo 30 km/h. Vilhonkadun nopeusrajoituksen muuttamista tullaan käsittelemään käynnissä olevan Helsingin nopeusrajoitusjärjestelmä -työn yhteydessä. Aseman ympäristön kadut ja aukiot ovat esteettömyyden erikoistason aluetta ylläpidossa, ja esteettömyyttä parannetaan rautatieaseman ympäristössä myös peruskorjaushankkeiden yhteydessä.

Tapahtumille ja tilapäisille palveluille on osoitettu useita paikkoja. Vuoden 2017 aikana laadittava keskustan alueiden käytön palvelulinjaus kokoaa palveluiden tarjonnan ja lupaehdot yhdeksi palvelukonseptiksi. Palveluille ja tapahtumille tarjottavaa sähkönjakelua parannetaan mahdollisuuksien mukaan peruskorjausten yhteydessä.

Monet suunnitteilla olevat hankkeet, kuten pikaraitiotierata pysäkkeineen, Pisararata ja tässä vastauksessa jo mainitut kävelykeskustan periaatesuunnitelma, valaistuksen yleissuunnitelma, keskustan alueiden palvelulinjaus sekä radan alittava pyörätunneli ottavat ajallaan kantaa esitettyihin parannusehdotuksiin.

Kävelykeskustan periaatesuunnitelmassa, kuten aloitteessa, pyrkimyksenä on parantaa kävely-ympäristöä monipuolisin keinoin, jotta rautatieaseman ympäristössä kävely olisi sujuvaa, mukavaa, houkuttelevaa ja turvallista.

Aloitteen tekijälle on toimitettu kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus aloitteeseen.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kunnan asukkaan aloite 20.10.2016, parempi kävely-ympäristö Rautatieasemalle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.04.2017 § 362

HEL 2016-013124 T 08 00 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

10.04.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu Oskalan ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 08.03.2017 § 16

HEL 2016-013124 T 08 00 04

Päätös

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti antaa seuraavan vastauksen kunnan asukkaan aloitteeseen, jossa esitetään useita parannusehdotuksia Rautatieaseman ympäristön kehittämiseksi:

********** ja 221 muuta asukasta ovat 20.10.2016 tehneet kunnan asukkaan aloitteen, jossa esitetään parempaa kävely-ympäristöä Rautatieasemalle. Aloitteesta on saatu kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston lausunnot.

Lausuntojen mukaan Rautatieaseman ympäristön katukohteet ovat osa kaupunkisuunnitteluviraston kävelykeskustan periaatesuunnitelman laadintaa. Periaatesuunnitelman vuorovaikutus on käynnistynyt tammikuussa 2017, jonka jälkeen suunnitelma etenee keväällä kaupunkisuunnittelulautakunnan kautta lausunnoille. Periaatesuunnitelmaa käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa syksyllä 2017. Kävelykeskustan periaatesuunnitelman lisäksi esimerkiksi Rautatieaseman ympäristön valaistuksen parantamiseksi laaditaan valaistuksen yleissuunnitelma. Sitä toteutetaan tulevien liikennejärjestely- ja perusparantamishankkeiden yhteydessä.

Radan alittavan pyörätunnelin suunnittelu on käynnissä yhteistyössä rakennusviraston kanssa.

Mikonkadun nopeusrajoitus on jo 30 km/h. Vilhonkadun nopeusrajoituksen muuttamista tullaan käsittelemään käynnissä olevan Helsingin nopeusrajoitusjärjestelmä -työn yhteydessä. Aseman ympäristön kadut ja aukiot ovat esteettömyyden erikoistason aluetta ylläpidossa, ja esteettömyyttä parannetaan rautatieaseman ympäristössä myös peruskorjaushankkeiden yhteydessä.

Tapahtumille ja tilapäisille palveluille on osoitettu useita paikkoja. Vuoden 2017 aikana laadittava keskustan alueiden käytön palvelulinjaus kokoaa palveluiden tarjonnan ja lupaehdot yhdeksi palvelukonseptiksi. Palveluille ja tapahtumille tarjottavaa sähkönjakelua parannetaan mahdollisuuksien mukaan peruskorjausten yhteydessä.

Monet suunnitteilla olevat hankkeet, kuten pikaraitiotierata pysäkkeineen, Pisararata ja tässä vastauksessa jo mainitut kävelykeskustan periaatesuunnitelma, valaistuksen yleissuunnitelma, keskustan alueiden palvelulinjaus sekä radan alittava pyörätunneli ottavat ajallaan kantaa esitettyihin parannusehdotuksiin.

Kävelykeskustan periaatesuunnitelmassa, kuten aloitteessa, pyrkimyksenä on parantaa kävely-ympäristöä monipuolisin keinoin, jotta rautatieaseman ympäristössä kävely olisi sujuvaa, mukavaa, houkuttelevaa ja turvallista.

Päätöksen perustelut

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet ja valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet sekä niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kaupunginhallitus tulee siis esittämään kaupunginvaltuustolle kunnan asukkaan aloitteen paremmasta kävely-ympäristöstä Rautatieasemalle.

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 20.1.2017

HEL 2016-013124 T 08 00 04

 

Kaupunginkanslia pyytää kaupunkisuunnitteluvirastolta lausuntoa kunnan asukkaan aloitteesta, jossa esitetään parempaa kävely-ympäristöä Rautatieasemalle. Määräaika on 1.2.2017.

********** ja 221 muuta asukasta ovat tehneet 24.11.2016 kunnan asukkaan aloitteen, jossa on useita parannusehdotuksia Rautatieaseman ympäristöön.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Kävelykeskustan periaatesuunnitelman laadinta. Kunnan asukkaiden aloitteessa mainitut Rautatieaseman ympäristön katukohteet ovat mukana periaatesuunnitelmassa. Periaatesuunnitelman vuorovaikutus käynnistyy tammikuussa 2017, jonka jälkeen asia etenee keväällä kaupunkisuunnittelulautakunnan kautta lausunnoille. Syksyllä 2017 periaatesuunnitelma käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Radan alittavan pyörätunnelin suunnittelu on käynnissä yhteistyössä rakennusviraston kanssa.

Mikonkadun nopeusrajoitus on jo nyt 30 km/h. Vilhonkadun nopeusrajoituksen muuttaminen tullaan käsittelemään käynnissä olevan Helsingin nopeusrajoitusjärjestelmä -työn yhteydessä.

Lisätiedot

Pekka Nikulainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37122

pekka.nikulainen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 19.12.2016

HEL 2016-013124 T 08 00 04

 

Kaupunginkanslia pyytää rakennusviraston lausuntoa kunnan asukkaan aloitteesta, jossa esitetään parempaa kävely-ympäristöä Rautatieasemalle. Määräaika on 15.1.2017.

Jukka Suomelan tekemä kuntalaisaloite esittää monia parannuksia rautatieaseman ympäristöön. Suurin osa kommenteista koskee kulkuyhteyksiä ja liikennesuunnittelua, joista vastaa kaupunkisuunnitteluvirasto.

Rautatieaseman ympäristöä koskevat monet muutostarpeet. Suunnitteilla olevat hankkeet, kuten pikaraitiotierata pysäkkeineen, Pisararata, kävelykeskustan kehittäminen ja keskustan alueiden käytön palvelulinjaus ottavat ajallaan kantaa esitettyihin parannusehdotuksiin.

Kaduille ja puistoihin rakennettavat palvelut perustuvat pääsääntöisesti asemakaavaa ja toteutetaan sen mukaisesti. Tapahtumille ja tilapäisille palveluille on jo nyt osoitettu useita paikkoja. Vuoden 2017 aikana laadittava keskustan alueiden käytön palvelulinjaus kokoaa palveluiden tarjonnan ja lupaehdot yhdeksi palvelukonseptiksi. Palveluille ja tapahtumille tarjottavaa sähkönjakelua parannetaan mahdollisuuksien mukaan peruskorjausten yhteydessä.

Aseman ympäristön kadut ja aukiot ovat esteettömyyden erikoistason aluetta ylläpidossa. Esteettömyyttä parannetaan rautatieaseman ympäristössä myös peruskorjaushankkeiden yhteydessä.

Rautatieaseman ympäristön valaistuksen parantamiseksi laaditaan valaistuksen yleissuunnitelma. Sitä toteutetaan tulevien liikennejärjestely- ja perusparantamishankkeiden yhteydessä. Ennen kuin valaistusta voidaan kokonaisvaltaisesti suunnitella, tulee olla selvillä ja päätettynä kävelykeskustan parantamisen maankäytönsuunnittelu ja liikenteen kehittämisperiaatteet. Näistä vastaa kaupunkisuunnitteluvirasto.

Osa parannusehdotuksista koskee tonttialueita, kuten Ateneumin pihaa tai maanalaisten kiinteistöjen yhteyksiä, huoltoa tai vartiointia. Nämä alueet eivät ole kaupungin vastuulla.

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566