Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 403

V 3.5.2017, Valtuutettu Nina Hurun aloite iäkkään henkilön palvelutarpeen ilmoittamisen selkeyttämisestä

HEL 2016-011228 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nina Huru ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki kartoittaa mahdollisuuksia helpottaa olennaisten tietojen kokoamista ja niiden jatkokäsittelemistä sekä lisää tietoa kaupunkilaisten keskuudessa, millä tavoin toimia iäkkään henkilön palvelutarpeen ilmoittamisessa kaupungin viranomaisille.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Helsingin kaupungin internet-sivuilta löytyy ohje iäkkään henkilön palvelutarpeen ilmoittamisesta. Ohjeessa olevat linkit vievät sosiaali- ja lähityön sekä kotihoidon internet-sivuille, josta löytyvät näiden palvelujen yhteystiedot. Vapaamuotoisen ilmoituksen voi antaa myös kirjallisesti näihin yksiköihin. Seniori-info antaa ikääntyneiden palveluneuvontaa sähköpostitse seniori.info@hel.fi tai puhelimitse arkisin klo 8.30–12.00, puh. 09 3104 4556. Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen, puh. 020 696 006. Ilmoituksen saavuttua iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittäminen käynnistetään viipymättä.

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen. Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää.

Terveydenhuollon ammattihenkilö ilmoittaa terveydenhuollon laitoksesta kotiutuvasta kotihoitoon, jos iäkkään henkilön arvioidaan tarvitsevan kotihoidon palvelua. Muussa tapauksessa ilmoitus tehdään iäkkään asuinalueen sosiaali- ja lähityöhön. Ensihoidon kanssa on sovittu, että ensihoito voi halutessaan tehdä ilmoituksen myös sosiaalipäivystykseen.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.01.2017 § 28

HEL 2016-011228 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle iäkkään henkilön palvelutarpeen ilmoittamisen selkiyttämistä koskevasta valtuutettu Nina Hurun ym. valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Ilmoituksen iäkkään henkilön mahdollisesta palvelutarpeesta voi tehdä, kun herää huoli sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää. Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen.

Helsingin kaupungin internet-sivuilta löytyy ohje iäkkään henkilön palvelutarpeen ilmoittamisesta. Ohjeessa olevat linkit vievät sosiaali- ja lähityön sekä kotihoidon internet-sivuille, josta löytyvät näiden palvelujen yhteystiedot. Vapaamuotoisen ilmoituksen voi antaa myös kirjallisesti näihin yksiköihin. Seniori-info antaa ikääntyneiden palveluneuvontaa sähköpostitse seniori.info@hel.fi tai puhelimitse arkisin klo 8.30–12.00, puh. 09 3104 4556. Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen, puh. 020 696 006.

Terveydenhuollon ammattihenkilö ilmoittaa terveydenhuollon laitoksesta kotiutuvasta kotihoitoon, jos iäkkään henkilön arvioidaan tarvitsevan kotihoidon palvelua. Muussa tapauksessa ilmoitus tehdään iäkkään asuinalueen sosiaali- ja lähityöhön. Ensihoidon kanssa on sovittu, että ensihoito voi halutessaan tehdä ilmoituksen myös sosiaalipäivystykseen.

Ilmoituksen saavuttua iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittäminen käynnistetään viipymättä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta on tärkeää, että he saavat asianmukaista neuvontaa, palvelua ja hoitoa sekä tukea arjessa selviytymiseen. Kunta voi tukea ikäihmisiä tarjoten riittävät ja oikea-aikaiset palvelut yhteistyössä eri tahojen kanssa. Palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnissa ja palvelujen suunnittelussa on tärkeää kuulla erityisesti ikääntynyttä itseään."

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566