Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 397

V 3.5.2017, Valtuutettu Helena Kantolan aloite ruokajonossa oleville järjestettävistä sisätiloista

HEL 2016-011748 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 26.10.2016 asia 10

2

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoittamaton)

3

Kvsto 2.3.2016, 70 §

4

Khs 22.8.2016, 714 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää mahdollisuudet järjestää ruokajonoissa oleville asianmukaiset sisätilat Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuodeksi yhteistyössä järjestöjen, yritysten, seurakuntien tai muiden toimijoiden kanssa sekä selvittää tarvittaessa "Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön" -valtionavustuksen kaltaisen avustuksen hakemista valtiolta.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa valtuutettu Tuomo Valokaisen 9.9.2015 tekemään aloitteeseen ja kaupunginvaltuuston 2.3.2016 (70 §) päätökseen katsoa aloite loppuun käsitellyksi. Valtuutettu Valokaisen aloite ja kaupunginvaltuuston päätös ovat liitteinä (2 ja 3).

Kaupunginhallitus totesi tilojen järjestämismahdollisuuksista mm. seuraavaa:

Kiinteistöviraston tilakeskus vuokraa kaupungin eri hallintokuntien käyttöön niiden tarvitsemat palvelu- yms. tilat. Aloitteessa mainittu ruokajakelu ei kuulu minkään kaupungin hallintokunnan palvelutuotantoon, vaan se kuuluu lähinnä vapaaehtoisjärjestöille.

Tilakeskus ei voi tukea mitään toimintaan vuokrasubvention muodossa, vaan tila vuokrataan ulkopuoliselle taholle markkinavuokralla. Mikäli jokin kaupungin hallintokunta katsoo hyödylliseksi ryhtyä tarjoamaan tilaa aloitteessa esitettyyn toimintaan, tilakeskus pyrkii järjestämään tarvittavat tilat normaalikäytännön mukaan.

Lopuksi kaupunginhallitus totesi, että Helsingin kaupungilla ei ole mahdollisuuksia ottaa aktiivisempaa roolia elintarvikejakelussa, josta vastaavat pääosin kolmannen sektorin toimijat. Kaupunki pystyy kuitenkin tarjoamaan omasta tilakannastaan toimintaan soveltuvia tiloja vuokrattavaksi kyseiseen käyttöön.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

Selvitetään mahdollisuutta järjestää ruoanjakelua Helsingissä Vantaan Yhteinen pöytä -mallin mukaisesti. Ihmisten ei pitäisi joutua jonottamaan ruokaa pakkasissa ja järjestöillä pitäisi olla resursseja tukea ruoanhakijoita myös muin keinoin kuin vain nälkää poistamalla. (Maria Ohisalo)

Kaupunginhallitus merkitsi 22.8.2016 (714 §) tiedoksi selvityksen toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Kaupunginhallituksen päätös on liitteenä (4).

Kaupunginhallitus perusteli päätöstään mm. sillä, että aloitteessa mainittu ruokajakelu ei kuulu Helsingin sosiaali- ja terveysviraston itse järjestämiin palveluihin. Sosiaali- ja terveysvirasto myöntää sen sijaan toiminta-avustuksia lukuisille järjestöille, vuonna 2016 yhteensä 260 järjestölle, joista osa myös järjestää maksutonta ruoanjakelua.

Neljän avustuksensaajan toimintaan kuului ruoanjakelu: Malmin Saalem Lähetys ry (avustus 10 000 euroa), Myllypuron elintarvikeapu ry (avustus 150 000 euroa), Suomen Pelastusarmeijan Säätiö rs (avustus 65 000 euroa) ja Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö ry - Pelastakaa Suomen Nuoret ry (avustus 100 000 euroa).

Perustelujen yhteenvetona todettiin, että Helsingissä tilakeskuksen tehtäviin ei kuulu tukea toimintoja esimerkiksi subventoiduilla vuokrilla tai vastikkeettomilla tilan luovutuksilla. Sosiaali- ja terveysvirasto ei Helsingissä itse järjestä ruoanjakelua, mutta osallistuu toiminnan tukemiseen avustamalla mm. ruoanjakelua järjestäviä toimijoita, jotka puolestaan itse hankkivat tarkoitukseen soveltuvia tiloja sieltä, mistä niitä on edullisesti saatavilla.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että Vantaan kaupungin Yhteinen pöytä -toimintamalli on hyvin arvokas ja kiinnostava malli, jonka vaikutuksia ja monistettavuutta Vantaan kaupunki ja Sitra tutkivat. Sosiaali- ja terveysministeriö on myös myöntänyt valtionavustusta Kirkkohallituksen Yhteinen keittiö -hankkeelle. Helsingin kaupungin tulee toiminta-avustusten kohdistamisen lisäksi seurata em. mallin ja hankkeen edistymistä ja niiden mahdollista monistamista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kantola Helena ym. valtuustoaloite Kvsto 26.10.2016 asia 10

2

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoittamaton)

3

Kvsto 2.3.2016, 70 §

4

Khs 22.8.2016, 714 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566