Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 413

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan nuorisoasiainjohtajan virkaan ottaminen

HEL 2017-002749 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu Tuomisen ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tommi Laitio, toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää ottaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden nuorisoasiainjohtajan virkaan teologian maisteri Mikko Vatkan 1.5.2017 lukien 7 000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päättää määrätä Mikko Vatkan hoitamaan nykyisen nuorisoasiainkeskuksen läntisen nuorisotyön osaston osastopäällikön virkaa 31.5.2017 saakka uuden nuorisoasiainjohtajan viran ohella edellä mainitusta ajankohdasta lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä hallintosääntö) 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan nuorisopalvelukokonaisuutta johtaa nuorisoasiainjohtaja. Nuorisoasiainjohtaja vastaa nuorisolain edellyttämästä monialaisesta yhteistyöstä nuorten palveluissa. Nuorisoasiainjohtaja suorittaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan määräämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonaisuuksien johtajien virat. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat ovat uusia virkoja kaupungin tulevassa organisaatiossa. Virat on tarkoituksenmukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat valitsee kaupunginhallitus.

Viran hakumenettely

Kaupunginhallitus päätti 13.2.2017, 152 § julistaa nuorisoasiainjohtajan viran julkisesti haettavaksi. Samalla se kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Nuorisoasiainjohtajan virka oli julkisesti haettavana 15.2.–6.3.2017. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 19.2.2017 sekä Metro-lehdessä 15.2.2017. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Mol.fi-, Oikotie.fi- ja LinkedIn-palveluissa.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi nuorisoasiainjohtajan hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta organisaation operatiivisesta johtamisesta ja näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. Lisäksi edellytettiin, että hakijalla on nuorisotyön tuntemusta.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Nuorisoasiainjohtajan virkaa haki hakuajan kuluessa 35 henkilöä. Liitteenä 1 on hakemusten perustella laadittu yhteenveto hakijoista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin yhdeksän henkilöä: ********** ja Mikko Vatka.

Haastattelut suorittivat 13.3.2017 toimialajohtaja Tommi Laitio, toimialan hallintojohtaja Kirsti Laine-Hendolin ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman kaupunginkansliasta, sekä 14.–15.3.2017 ja 20.3.2017 toimialajohtaja Tommi Laitio ja hallintojohtaja Kirsti Laine-Hendolin.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella psykologiseen henkilöarviointiin kutsuttiin neljä hakijaa: ********** ja Mikko Vatka. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy ajalla 27.–31.3.2017.

********** on suorittanut sosionomin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Laurea-ammattikorkeakoulussa vuonna 2014 pääaineena sosiaalialan käytäntöjen kansalais- ja aluelähtöinen

kehittäminen, sekä sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon Diakonia-ammattikorkeakoulussa vuonna 2005. Hän on lisäksi suorittanut Seurakuntaopiston romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinnon vuonna 2015, keskijohdon valmennuksen vuonna 2015 ja johtamisen erikoisammattitutkinnon SLK-instituutissa vuonna 2011.

********** on toiminut vuodesta 2016 alkaen nuorisoasiainkeskuksen itäisen nuorisotyön osastopäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut nuorisoasiainkeskuksen Haaga-Kaarelan nuorisotyöyksikön toiminnanjohtajana, Kannelmäen nuorisotalon johtajana sekä nuoriso-ohjaajana.

********** vahvuutena on pitkä ja monipuolinen kokemus nuorisotoimen työtehtävistä eri tasoilla. Hänen näyttönsä kahden kuluneen vuoden ajalta osastopäällikön tehtävästä ovat vahvat. ********** muutosjohtamisen ja yleisesti henkilöjohtamisen taidot ovat hyvät.

********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2013 pääaineena aikuiskasvatustiede. Hän on lisäksi suorittanut sosionomin alemman korkeakoulututkinnon vuonna 1983 ja opettajan pedagogiset opinnot Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuonna 2006. Lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon SLK-instituutissa vuonna 2011.

********** on toiminut vuodesta 2014 alkaen Kotkan kaupungin nuorisotoimenjohtajana, vastuualueenaan nuorisotyön yksikön johtaminen ja moniammatillisen ja -toimijaisen työn kehittäminen. Aiemmin hän on työskennellyt eri tehtävissä Helsingin kaupungin nuorisotoimessa, josta viimeisin tehtävä on nuorisoasiainkeskuksen keskitettyjen palvelujen osaston osastopäällikkö. Hän on toiminut myös Suomen Demokraattisen nuorisoliiton piirisihteerinä, pääsihteerinä ja puheenjohtajana, juontaja-toimittajana Oy Yleisradio Ab:ssä sekä nuorisotyön ammattiaineiden lehtorina Kanneljärven opistossa.

********** vahvuutena on kattava kokemus nuorisotyöstä kunta- ja järjestöpuolella. Hän on vahva verkostoituja ja hänellä on monipuolista kokemusta julkisesta esiintymisestä.

********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa vuonna 2006 pääaineena kasvatustiede oppilaan- ja opinto-ohjaajien koulutuksessa. Hän on suorittanut ratkaisukeskeisen työnohjaajan tutkinnon Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa vuonna 2011 sekä opetushallinnon tutkinnon vuonna 2013. Lisäksi hän on suorittanut koulutusorganisaatioiden turvallisuusjohtamista koskevat erikoistumisopinnot Laurea-ammattikorkeakoulussa vuonna 2014 sekä erinäisiä esimiesvalmennuksia.

********** on toiminut vuodesta 2015 alkaen Stadin ammatti- ja aikuisopiston apulaisrehtorina. Aiemmin hän on toiminut yksikönjohtajana Ammattiopisto Luovissa, opiskelijapalvelupäällikkönä Helsingin Diakoniaopistolla sekä opinto-ohjauksen lehtorina Vuosaaren peruskoulussa.

********** vahvuutena on aloitteellisuus ja kyky toimeenpanna asioita. Hänellä on johtamiskokemusta erilaisista organisaatioista ja hänen työskentelytapansa on selkeä ja perustuu rakenteisiin ja prosesseihin.

Hakija Mikko Vatka on suorittanut teologian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1997 pääaineena sosiaalietiikka. Hän on lisäksi suorittanut Helsingin kaupungin Aalto-yliopiston executive MBA-tutkinnon vuonna 2016.

Hakija Vatka on toiminut vuodesta 2016 alkaen nuorisoasiainkeskuksen läntisen nuorisotyön osastopäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut nuorisoasiainkeskuksen alueellisten palvelujen osastopäällikkönä, koulutuspäällikkönä Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiössä, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön lehtorina Suomen Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa, sekä nuorisosihteerinä Helsingin kaupungin itäisessä nuorisokeskuksessa.

Hakija Vatkan vahvuutena on hänen laaja osaamisensa niin nuorisotyön, ammatillisen koulutuksen kuin sosiaali- ja terveystyön alueilta, osallistava ja kuunteleva johtamistapansa sekä hyvät verkostoitumis- ja neuvottelutaidot.

Kaikilla neljällä hakijalla on kokemusta nuorisotyön alueelta tai sen rajapinnassa työskentelystä, johtamistyöstä sekä muutosten läpiviemisestä. Kaikki ovat myös kehittäneet johtamisosaamistaan ja kaikilla on tehtävän hoidon edellyttämät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä riittävä englannin kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamiensa hallinnollisten kokonaisuuksien toimintaa sekä vastata niiden tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävänään on myös johtamiensa hallinnollisten kokonaisuuksien strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan palvelukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja päädytty esitettyyn henkilöön.

Mikko Vatkan valintaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuuden nuorisoasiainjohtajaksi puoltaa vahva strateginen näkemys nuorisotyön paikasta osana nuoren elämää ja kaupungin palveluja, monipuolinen työhistoria vaativista johtamistehtävistä nuorisotyön ja koulutuksen kentältä, empaattinen mutta määrätietoinen johtamistyyli, todistettu kyky hallita ja valmistella laajoja taloudellisia ja toiminnallisia kokonaisuuksia sekä halu kehittää itseään johtajana jatkokouluttautumalla.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tommi Laitio, toimialajohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijavertailu

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Toimiala

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566