Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

18.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 426

Iltakouluasia: Helsingin kaupungin brändikonseptin soveltamisen eteneminen

HEL 2017-004315 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Saila Machere ja Outi Leppälä. Asian aikana paikalla olivat asiantuntijoina myös Björn Månsson ja Terhi Peltokorpi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin brändikonseptin ja kaupungin markkinointistrategiset linjaukset 23.5.2016 (§ 505). Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupungin hallintokuntia noudattamaan ja soveltamaan brändikonseptia ja markkinointistrategian linjauksia toiminnassaan ja markkinoinnissaan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että brändikonseptin soveltamisen etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain.

Kaupunkimarkkinoinnin tavoitteena on Helsingin tunnettuuden ja viihtyisyyden kasvattaminen. Helsingin identiteetin vahvistaminen ja yhtenäisempi markkinointi parantaa kaupungin kilpailukykyä ja hyödyttää kaikkia osapuolia, niin kaupunkilaisia kuin elinkeinoelämää.

Keinovalikoima brändikonseptin ja markkinointistrategisten linjausten toteuttamiseen on erittäin laaja, ja eri toimijat voivat hyödyntää brändikonseptia omasta näkökulmastaan. Brändin hyödyntäminen, vaikuttavuus ja siitä viestiminen vaatii systemaattista jalkauttamista ja soveltamista, koska toteuttajia on tuhansia. Vuoden 2016 aikana kaupunkimarkkinointiyksikön edustajat kiersivät yhteensä 40 sisäisessä ja 30 ulkoisessa infotilaisuudessa. Lisäksi luotiin uusi kahdeksan kuukautta kestävä Helsingin lähettiläät -valmennuskokonaisuus Oiva Akatemian kanssa sekä lyhyempi Helsinki Brand Camp -valmennus kehitysprojektien palvelumuotoiluun.

Osana brändityötä kaupungille suunniteltiin yhtenäinen visuaalinen ilme. Helsinki-tunnus, Helsingin kaupungin visuaalisen ilme ja sen elementit, brändihierarkia sekä graafinen ohjeistus on hyväksytty huhtikuussa niin, että tulevat voimaan 1.6.2017 alkaen.

Brändikonsepti ja markkinoinnin strategiset linjaukset alkoivat vaikuttaa markkinoinnin, tapahtumien sekä kehitysprojektien suunnitteluun ja toteutukseen kesästä 2016 alkaen. Brändikonseptin myötä yhdessä tekeminen on vahvistunut ja markkinoinnin linjaukset ovat selkeyttäneet tavoitteita ja keinoja.

Kaupunkimarkkinointi-yksikön päällikkö Saila Machere ja markkinointipäällikkö Outi Leppälä esittelevät asiaa kaupunginhallituksen iltakoulussa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saila Machere, yksikön päällikkö, puhelin: 310 25903

saila.machere(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566