Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

10.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 364

Sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan ottaminen

HEL 2017-002762 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri Leena Turpeisen 1.6.2017 lukien 8175,04 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijoiden yhteenveto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, 196 § hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat (jäljempänä hallintosääntö) 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Hallintosäännön 5 luvun 9 §:n mukaan terveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuutta johtaa terveys- ja päihdepalvelujen johtaja. Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja suorittaa sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan määräämät tehtävät.

Kaupunginhallitus päätti 21.11.2016, 1047 § perustaa palvelukokonaisuuksien johtajien virat. Samassa yhteydessä nykyisen sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeet muutettiin sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuksien johtajien virkanimikkeiksi. Palvelukokonaisuuksien johtajien virat on tarkoituksenmukaista täyttää ennen uuden organisaation voimaantuloa palvelukokonaisuuksien suunnittelua ja käynnistämistä varten.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat valitsee kaupunginhallitus.

 

 

Viran hakumenettely

Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustamisen yhteydessä 21.11.2016, 1047 § kaupunginhallitus päätti, että virat täytetään sisäisesti ilman julkista hakumenettelyä. Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virka oli kaupungin sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä 30.11.–19.12.2016. Virkaan ei tällöin ollut sellaisia hakijoita, jotka olisivat täyttäneet kunnallisen viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin mukaiset edellytykset sille, että virat olisi voitu täyttää ilman julkista hakua. Tästä syystä kaupunginhallitus päätti 13.2.2017, 152 § julistaa viran julkisesti haettavaksi. Samalla se kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään viran täyttämiseksi julkisen hakumenettelyn.

Terveys- ja päihdepalvelujohtajan virka oli julkisesti haettavana 15.2.–6.3.2017. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 19.2.2017 sekä Metro-lehdessä 15.2.2017. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä Mol.fi-, Oikotie.fi- ja LinkedIn-palveluissa.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta organisaation operatiivisesta johtamisesta ja näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja ja kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. Lisäksi edellytettiin, että hakijalla tulee olla riittävä tuntemus kyseisen palvelukokonaisuuden palveluista.

Virkoja täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaa haki hakuajan kuluessa kuusi henkilöä. Liitteenä 1 on yhteenveto hakijoista.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme henkilöä: Mia Laiho, Hannele Ridanpää ja Leena Turpeinen. Haastatelluista Leena Turpeinen oli haastateltu virkaan jo aiemmin 10.1.2017, viran ollessa sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä. 

Haastattelut suorittivat 13.3.2017 toimialajohtaja Juha Jolkkonen, toimialan hallintojohtaja Tiina Mäki ja rekrytointipäällikkö Riitta Hellman kaupunginkansliasta, sekä 15.3.2017 toimialajohtaja Juha Jolkkonen ja hallintojohtaja Tiina Mäki.

Hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella saatiin riittävät tiedot hakijoiden osaamisesta, kokemuksesta ja soveltuvuudesta, joten toista haastattelukierrosta tai henkilöarviointeja ei ollut tarpeen järjestää.

Hakija Mia Laiho on suorittanut lääketieteen tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2014.  Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1996 ja sisätautien erikoislääkäriksi vuonna 2003. Lisäksi hän on suorittanut sosiaali- ja terveysjohtamisen executive MBA-tutkinnon Tampereen teknillisessä yliopistossa vuonna 2013.

Hakija Laiho on toiminut vuodesta 2013 sosiaali- ja terveysviraston päivystystoiminnoista vastaavana johtajalääkärinä. Aiemmin hän on toiminut terveyskeskuksen Malmin päivystyssairaalan ylilääkärinä, apulaisylilääkärinä Malmin päivystyspoliklinikalla, sekä apulaisylilääkärinä, osastonlääkärinä ja sairaalalääkärinä Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa.

Hakija Laihon vahvuutena on kokemus sosiaali- ja terveyspalvelujen yhden keskeisen osa-alueen, päivystyksen esimies- ja johtamistehtävistä, sekä osallistuminen sosiaali- ja terveystoimen yhdistämiseen ja Malmin uuden päivystyssairaalan käyttöönottoon. Hän tuntee myös hyvin Helsingin kaupungin toiminnan ja yhteistyötahot.

Hakija Hannele Ridanpää on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon Vaasan yliopistossa vuonna 2007. Lisäksi hän on suorittanut opistotasoisen sairaanhoitajan tutkinnon Vaasan terveydenhuolto-oppilaitoksessa vuonna 1994.

Hakija Ridanpää on toiminut vuodesta 2014 JIK (Jalasjärvi, Ilmajoki, Kurikka) peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtajana. Liikelaitoskuntayhtymä tuottaa jäsenkunnilleen kuuluvat terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, vanhustenhuollon palvelut sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut. Aiemmin Ridanpää on toiminut liikelaitoskuntayhtymän hallintojohtajana, suunnittelija / hankekoordinaattorina Vaasan sairaanhoitopiirissä sekä yritysneuvojana Vaasan seudun Kehitys Oy:ssä. 

Hakija Ridanpään vahvuutena on monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnosta ja johtamistehtävistä, sekä kokemus palvelurakenteeseen toteutettujen muutosten läpiviemisestä.

Hakija Leena Turpeinen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1993 ja hän on valmistunut psykiatrian erikoislääkäriksi filosofian Tampereen yliopistosta vuonna 1999. Hän on lisäksi suorittanut Helsingin kaupungin Aalto-yliopiston executive MBA-tutkinnon vuonna 2014.

Hakija Turpeinen on toiminut vuodesta 2015 sosiaali- ja terveysviraston terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikön viransijaisena ja vuodesta 2016 avoimen viran hoitajana. Varsinaisessa virassaan sosiaali- ja terveysviraston psykiatria- ja päihdepalvelujen toimistopäällikkönä hän toimi vuodesta 2014 alkaen. Aiemmin hän on toiminut johtajapsykiatrina ja ylilääkärinä Helsingin kaupungilla, sekä ylilääkärinä Vaasan sairaanhoitopiirissä.

Hakija Turpeisen vahvuutena on pitkä kokemus sosiaali- ja terveyspalvelujen esimies- ja johtamistehtävistä, Helsingin kaupungin toiminnan ja yhteistyötahojen hyvä tuntemus sekä kokemus palvelurakenteen muutoksista ja sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta.

Kaikilla kolmella hakijalla on kokemusta sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisesta ja hallinnosta sekä muutosten läpiviemisestä toimialalla. Kaikki ovat myös kehittäneet johtamisosaamistaan ja kaikilla on tehtävän hoidon edellyttämät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä riittävä englannin kielen taito.

Perustelut valintaesitykselle

Palvelukokonaisuuksien johtajien tehtävä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamiensa hallinnollisten kokonaisuuksien toimintaa sekä vastata niiden tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Heidän tehtävänään on myös johtamiensa hallinnollisten kokonaisuuksien strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Toimialansa johtavina viranhaltijoina palvelukokonaisuuksien johtajat ovat osaltaan kaupungin muutoksen onnistumisen kannalta keskeisessä asemassa. He varmistavat toiminnallaan, että kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistus muuntuu heidän johtamissaan palvelukokonaisuuksissa todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen yhtenäistämistä, kulttuurien yhdistämistä ja vahvaa kaupungin uuden suunnan näyttämistä niin palvelukokonaisuuden kuin laajemmin toimialan sisällä, toimialojen välillä ja ulkoisiin sidosryhmiinkin päin.

Edellä kuvattuja kykyjä ja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja päädytty esittämään terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan Leena Turpeista.

Leena Turpeisen valintaa terveys- ja päihdepalvelujen johtajaksi puoltaa hänen terveys- ja päihdepalvelujen osastopäällikkönä kahden vuoden aikana osoittama kykynsä johtaa palvelukokonaisuuden toimintaa tuloksekkaasti. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveystoimen alalla ja näyttöjä menestyksekkäästä toiminnasta myös aiemmissa tehtävissään. Turpeisella on lisäksi laaja-alainen näkemys sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden uudistamisen suuntaviivoista. Hänen toimintatapansa on verkostoituva ja hän on osoittanut omaavansa hyvät yhteistyötaidot.

Kaikki hakuasiakirjat ja muut hakuprosessiin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksissa ja tätä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijoiden yhteenveto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Sosiaali- ja terveystoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.04.2017 § 338

HEL 2017-002762 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

03.04.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566