Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

10.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 365

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 14 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja

 

 

 

jaostot

 

- konserni

 

- johtamisen

3.4.2017

- tietotekniikka

 

 

 

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

5.4.2017

 

 

johtokunnat

 

- Taloushallintopalvelu

 

 

 

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta

7.4.2017

 

 

apulaiskaupunginjohtajat

 

- rakennus- ja ympäristötointa johtava

 

- sivistystointa johtava

 

- kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

 

- sosiaali- ja terveystointa johtava

 

 

 

kaupunginkanslia

 

- kansliapäällikkö

 

- kansliapäällikkö/U

 

- elinkeinojohtaja

 

- hallintojohtaja

 

- henkilöstöjohtaja

 

- kaupunginlakimies

 

- rahoitusjohtaja

 

- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja

 

- tietotekniikkapäällikkö

 

- viestintäpäällikkö

 

 

 

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

- toimitusjohtaja

 

 

 

henkilöstökassatoimikunta

 

 

 

toimialajohtajat

 

- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

- kaupunkiympäristön toimiala

 

- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

- sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566