Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

10.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 359

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite yleiskaavan hyväksymisen siirrosta uudelle valtuustolle

HEL 2016-006572 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Käpylä-Seuran kannanotto kuntalaisaloitteesta 2763 yleiskaavan 2050 hyväksymisen siirtämisestä uudelle valtuustolle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käpylä- seura on 31.5.2016 tekemässään kunnan asukkaan aloitteessa esittänyt, että Helsingin uusi yleiskaava tulisi hyväksyä vasta kuntavaalien 2017 kokoontuvassa kaupunginvaltuustossa. Näin voidaan varmistaa nykyistä ehdotusta paremmin se, että yleiskaavan linjauksissa todella huomioidaan asukkaiden ja asukasjärjestöjen mielipiteet ja ennen vaaleja voidaan ehdokkailta selvittää heidän kannanottonsa tulevaan kaavaan. Koska uudet väestönkasvutavoitteet julkistettiin vasta vuoden 2012 kunnallisvaalien jälkeen, ja saman valtuuston aikana laadittiin niitä toteuttava uusi yleiskaavaehdotus, ei ole hyväksyttävää, että siitä myös päätetään ennen huhtikuussa 2017 pidettäviä kunnallisvaaleja.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Käpylä-seuran aloite on toimitettu 10.9.2016 kaupunginhallitukselle tiedoksi ja mahdollisuuksien mukaan harkittavaksi yleiskaava-asian toimielinkäsittelyn yhteydessä, mutta se ei ole johtanut toimenpiteisiin. Käpylä- seuralle on myös ilmoitettu aloitteen välittämisestä sanotuille toimielimille.

Aloitteen tekijöille on toimitettu kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa
johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus aloitteeseen.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Käpylä-Seuran kannanotto kuntalaisaloitteesta 2763 yleiskaavan 2050 hyväksymisen siirtämisestä uudelle valtuustolle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 08.03.2017 § 17

HEL 2016-006572 T 00 01 00

Päätös

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus kuntalaisaloitteeseen, joka koskee yleiskaavan hyväksymisen siirtoa uudelle valtuustolle:

Käpylä- seura on 31.5.2016 tekemässään kunnan asukkaan aloitteessa esittänyt, että Helsingin uusi yleiskaava tulisi hyväksyä vasta kuntavaalien 2017 kokoontuvassa kaupunginvaltuustossa.

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja toteaa, että Käpylä-seuran aloite on toimitettu 10.9.2016 kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle mahdollisuuksien mukaan harkittavaksi yleiskaava-asian toimielinkäsittelyn yhteydessä, mutta se ei ole johtanut toimenpiteisiin. Käpylä- seuralle on myös ilmoitettu aloitteen välittämisestä sanotuille toimielimille. 

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566