Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

10.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 368

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi Länsimetro Oy:n rahankäytön ja rakennustoimien valvonnasta

HEL 2016-013898 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2016 hyväksymän toivomusponnen (Tuomo Valokainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm, Pekka Sauri

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 14.12.2016 Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten enimmäishinnan ja kaupungin Länsimetro Oy:n lainoille myöntämän takauksen korottamista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

’Hyväksyessään uuden lainan Länsimetro Oy:lle Helsingin kaupunki pyrkii valvomaan rahankäyttöä ja rakennustoimia kaikin mahdollisin tavoin niin, että rakennustyöt ja rahankäyttö pysyvät sovituissa raameissa. Toivomus on, että myös kansalaiset saavat tietoa kaupunkimme (veroeurojen) rahankäytöstä, koskien länsimetroa ja sen toteutusta.’ (Tuomo Valokainen)

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Helsingin kaupunki omistaa Länsimetro Oy:stä 15,6 %:a. Loput yhtiön osakkeet omistaa Espoon kaupunki. Helsingin kaupunki käyttää omistajan päätösvaltaa yhtiön yhtiökokouksissa yhdessä enemmistöomistaja Espoon kanssa. Lisäksi omistajien solmimassa osakassopimuksessa on sovittu muun muassa yhtiön hallitusten jäsenten nimeämisestä. Helsingin kaupungilla on osakassopimuksen mukaan oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä, joista toinen varapuheenjohtajaksi. Osakassopimuksessa on sovittu myös yhtiön omistajien välisen kustannusjaon periaatteet rakentamis-sekä käyttövaiheen osalta.

Toivomusponnen johdosta on saatu liikennelaitos –liikelaitoksen lausunto.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että Helsingin kaupunki valvoo Länsimetro Oy:n rahankäyttöä sekä länsimetron rakentamista Länsimetro Oy:n hallituksessa olevien edustajiensa kautta. Länsimetro Oy on teettänyt toiminnastaan ulkopuolisen selvityksen, jossa on käsitelty mm. rahankäyttöä ja rakentamista sekä hankkeen ensimmäisen vaiheen viivästymistä. Julkinen osa raportista tuodaan kaupunginhallituksen konsernijaostolle tiedoksi sen valmistuttua.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.03.2017 § 45

HEL 2016-013898 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunki valvoo Länsimetro Oy:n rahankäyttöä sekä länsimetron rakentamista Länsimetro Oy:n hallituksessa olevien edustajiensa kautta. Länsimetro Oy on teettänyt toiminnastaan, ml. rahankäyttö ja rakentaminen, ulkopuolisen selvityksen, jota Länsimetro Oy:n hallitus käsittelee alkuvuonna 2017 ja jonka mahdollisesta laajemmasta jakelusta samassa yhteydessä sovitaan.

HKL omalta osaltaan yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa on mm. HKL:n ja Länsimetro Oy:n välisten palvelusopimusten puitteissa tehnyt yhteistyötä Länsimetro Oy:n kanssa niissä länsimetron toteuttamiseen liittyvissä tehtävissä, joissa HKL:n palveluita on tarvittu. Tämä yhteistyö tapahtuu keskinäisten sopimusten mukaisessa järjestyksessä ja sovitun hinnoittelun puitteissa.

HKL tulee jatkossa operoimaan länsimetroa ja vastaamaan metroasemien ja radan ylläpidosta toisaalta HSL:n ja toisaalta Länsimetro Oy:n kanssa tehtyjen sopimusjärjestelyjen mukaisesti. Kaikki nämä sopimusjärjestelyt ovat julkisia Helsingin kaupungin normaalien käytäntöjen mukaisesti.

HKL valmistautuu sopimusten puitteissa länsimetron käynnistymiseen ja tekee käynnistymisen osalta tiivistä yhteistyötä Länsimetro Oy:n kanssa.

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566