Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

10.04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 361

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite Vartiosaaren asuntotuotantohankkeen estämisestä

HEL 2016-010491 T 10 07 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kunnan asukkaan aloitteen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kunnan asukkaan aloite 14.8.2016, Vartiosaaren asuntotuotantohanke

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt aloitteen, jonka on allekirjoittanut 48 henkilöä. Aloitteessa esitetään Vartiosaaren säilyttämistä nykyisen kaltaisena siten, että uusi, vakituiseen asumiseen tarkoitettu rakentaminen estetään. Olemassa olevien rakennusten ja tonttien huolto ja kunnostustöitä esitetään tuettaviksi. Aloitteessa esitetään myös Laajasalon länsirannan, entisen öljysataman, rakentamisen laajentamista.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita valtuustossa sallitaan keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan 26.10.2016 (273 §). Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: Hyväksyessään Vartiosaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää, että Vartiosaaren itäosassa sijaitsevat kalliot pyritään säilyttämään mahdollisimman luonnontilaisina.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty 11 valitusta Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen. Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa huhtikuun loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan ja siihen liittyvän asuntorakentamisen, mutta sen toteutuminen riippuu Helsingin hallinto-oikeuden tulevasta päätöksestä.

Aloitteen tekijälle on toimitettu kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus aloitteeseen.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kunnan asukkaan aloite 14.8.2016, Vartiosaaren asuntotuotantohanke

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 01.04.2017 § 25

HEL 2016-010491 T 10 07 00

Päätös

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti antaa seuraavan vastauksen kunnan asukkaan aloitteeseen, jossa esitetään Vartiosaaren asuntotuotantohankkeen estämistä:

********** on tehnyt aloitteen, jonka on allekirjoittanut 48 henkilöä. Aloitteessa esitetään Vartiosaaren säilyttämistä nykyisen kaltaisena siten, että uusi, vakituiseen asumiseen tarkoitettu rakentaminen estetään. Olemassa olevien rakennusten ja tonttien huolto ja kunnostustöitä esitetään tuettaviksi. Aloitteessa esitetään myös Laajasalon länsirannan, entisen öljysataman, rakentamisen laajentamista.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan 26.10.2016 (273 §). Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: Hyväksyessään Vartiosaaren osayleiskaavan valtuusto edellyttää, että Vartiosaaren itäosassa sijaitsevat kalliot pyritään säilyttämään mahdollisimman luonnontilaisina.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty 11 valitusta Helsingin hallinto-oikeudelle. Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen. Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa maaliskuun loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vartiosaaren osayleiskaavan ja siihen liittyvän asuntorakentamisen, mutta sen toteutuminen riippuu Helsingin hallinto-oikeuden tulevasta päätöksestä.

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566