Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

20.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 278

Kaupunkiympäristön toimialan eräiden palvelujen yksiköiden päälliköiden virkojen perustaminen

HEL 2017-003023 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa 20.3.2017 lukien kaupunkiympäristön toimialan eräiden palvelujen yksiköiden päälliköiden seuraavat virat:

        Tilapalvelut

        Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mattheiszen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 310 37963

leena.mattheiszen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto teki 22.6.2016 päätöksen uuden 1.6.2017 aloittavan organisaation hallintosäännöstä, toimialoista ja palvelukokonaisuuksista.

Toimialojen toimintasäännöissä on määritelty tarkemmin toimialojen organisaatio ja tehtävät. Eräisiin toimialojen palvelujen yksiköiden päälliköiden tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä, minkä vuoksi tehtäviä varten on perustettava virat. Julkista valtaa käytetään muun muassa silloin, kun tehtävässä käytetään kunnan delegoitua päätösvaltaa, tehtävään kuuluu esittelyä kunnallisessa päätöksentekoprosessissa sekä tehtävissä, joissa voi lakiin perustuvan toimivallan perusteella yksipuolisesti päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta tai antaa toista velvoittavan määräyksen tai muulla tavalla tosiasiallisesti puuttua toisen etuun tai oikeuteen. Lisäksi tietyt hallintopäätösten valmistelutehtävät pitävät sisällään julkisen vallan käyttöä silloin, kun valmistelutehtävällä on merkittävä vaikutus päätöksentekoon.

Toimialojen yksiköiden päälliköiden virkojen tehtävien vaativuus ja tehtäväkohtainen palkka on arvioitu kaupungin tehtävien vaativuudenarviointijärjestelmällä, joka perustuu kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen.

Perustettaviksi viroiksi ja virkojen tehtäväkohtaisiksi palkoiksi ehdotetaan seuraavaa:

        Tilapalvelut

        Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut

Edellä mainitut kaupunkiympäristön toimialan palvelujen yksiköiden päälliköiden virat perustetaan 20.3.2017 lukien. Virat on tarkoituksenmukaista perustaa ja täyttää ennen uuden organisaation aloittamista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mattheiszen, neuvottelupäällikkö, puhelin: 310 37963

leena.mattheiszen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566