Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/4

 

20.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 288

Liikuntaviraston sisäliikuntapalveluiden ja ulkoliikuntapalveluiden osastopäälliköiden avoimien virkojen hoitaminen

HEL 2017-002271 T 01 01 01 01

Esitys

Kaupunginhallitus päätti että liikuntaviraston sisäliikuntapalveluiden osaston päällikön virkaa hoitaa ajalla 1.3.2017–31.5.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapaikkapäällikkö oman virkansa ohella ja liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluiden osaston päällikön avointa virkaa hoitaa ajalla 1.3.2017–31.5.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelupäällikkö oman virkansa ohella.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta esitti 2.3.2016, 50 § kaupunginhallitukselle, että liikuntaviraston sisäliikuntapalveluiden osaston päällikön virkaa hoitaisi ajalla 1.3.2017–31.5.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapaikkapäällikkö oman virkansa ohella ja liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluiden osaston päällikön avointa virkaa hoitaisi ajalla 1.3.2017–31.5.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelupäällikkö oman virkansa ohella.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016 § 196 hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat 1.6.2017 lukien, ja että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Helsingin kaupungin liikuntatoimen johtosäännön 12 §:n mukaan osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuus aloittaa toimintansa 1.6.2017.

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto päätti 27.2.2017 ottaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapaikkapäällikön virkaan 1.3.2017 lukien liikuntaviraston sisäliikuntapalveluiden osaston päällikön ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelupäällikön virkaan 1.3.2017 lukien ulkoliikuntapalveluiden osaston päällikön.

Esittelijä toteaa, että liikuntaviraston sisäliikuntapalveluiden osaston päällikön virkaa hoitaisi ajalla 1.3.2017–31.5.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapaikkapäällikkö oman virkansa ohella ja liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluiden osaston päällikön avointa virkaa hoitaisi ajalla 1.3.2017–31.5.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelupäällikkö oman virkansa ohella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 02.03.2017 § 50

HEL 2017-002271 T 01 01 01 01

Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi, että liikuntaviraston sisäliikuntapalveluiden osaston päällikön virkaa hoitaisi ajalla 1.3.2017–31.5.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapaikkapäällikkö oman virkansa ohella ja liikuntaviraston ulkoliikuntapalveluiden osaston päällikön avointa virkaa hoitaisi ajalla 1.3.2017–31.5.2017 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelupäällikkö oman virkansa ohella.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot

Tarja Loikkanen-Jormakka, liikuntajohtaja, puhelin: 310 87720

tarja.loikkanen(a)hel.fi

Elina Lehtinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 87778

elina.lehtinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566