Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

20.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 294

Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan viran hakumenettelyn uusiminen

HEL 2017-003026 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan virkaan aikaisemman haun perusteella tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijayhteenveto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.2.2017, 152 § että sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat valitsee kaupunginhallitus.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan virka oli julkisesti haettavana 15.2. – 6.3.2017. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 19.2.2017 sekä Metro-lehdessä 15.2.2017. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä mol.fi-, Oikotie.fi- ja LinkedIn-palveluissa.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan palvelukokonaisuuksien johtajien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta organisaation operatiivisesta johtamisesta ja näyttöä muutoksen aikaansaamisesta, samoin kuin hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englannin kielen taitoa. Lisäksi todettiin, että hakijalla tulee olla riittävä tuntemus kyseisen palvelukokonaisuuden palveluista.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Nimittävä viranomainen voi päättää viran hakuajan pidentämisestä, kokonaan uudesta hakumenettelystä tai viran täyttämättä jättämisestä. Virka voidaan julistaa uudelleen haettavaksi, jos kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita ei ole tai hakijoita on vain muutama tai jos muuten katsotaan tarpeelliseksi saada uusia hakijoita.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan virkaa haki hakuajan kuluessa seitsemän henkilöä. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on liitteenä 1.

Kaikki hakijat täyttivät viran kelpoisuusvaatimuksen koulutuksen ja kielitaidon osalta. Hakijoista yksi ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta johtamiskokemuksen osalta. Hakijoista kenelläkään ei kuitenkaan ole hakemuksessa esitetyn työkokemuksen perusteella riittävää johtamiskokemusta ja tuntemusta erityisesti kyseisen palvelukokonaisuuden palveluista.

Edellä mainittuun viitaten on päädytty esittämään, että sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi ulkoiseen hakuun.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Riitta Hellman, rekrytointipäällikkö, puhelin: 310 32950

riitta.hellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijayhteenveto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566