Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

20.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 285

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi vammaisten avustajien maksuttomista lipuista Helsingin kaupunginteatteriin

HEL 2016-004837 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 13.4.2017 hyväksymän toivomusponnen (Sami Muttilainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginteatteri. ote hallituksen pöytäkirjasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 13.4.2016 kunnan asukkaan aloitetta vaikeavammaisten ihmisten aseman parantamiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta saa Helsingin kaupunginteatteriin vammaisen ihmisen avustajalle maksuton lippu. Myös Helsingin Kulttuurikeskuksen palveluissa eli Annantalossa, Malmitalossa, Kanneltalossa, Stoassa, Vuotalossa, kulttuurikeskus Caisassa, sekä Savoy-teatterin omatuotannollisissa esityksissä vammaisen asiakkaan avustaja/opas tai ohjaaja/tulkki pääsee tilaisuuksiin aina maksutta." (Sami Muttilainen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluessa ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponsi on lähetetty tiedoksi Helsingin kaupunginteatteria ylläpitävälle teatterisäätiölle. Säätiö on toimittanut vastauksena asiaan pöytäkirjan otteen Helsingin teatterisäätiön hallituksen kokouksesta 26.3.2015. Pöytäkirjan otteesta ilmenee mm., että kaupunginteatteri oli kartoittanut pääkaupunkiseudun sekä Tampereen, Turun ja Lahden kaupunginteattereiden käytäntöjä, joissa avustajan lippujen hinnat vaihtelevat 5 - 20 euron ja ilmaislipun välillä. Suuremmissa ammattiteattereissa noudatetaan teatterikohtaista teatterialan alennuskäytäntöä. Teatterisäätiön hallitus päätti myöntää vaikeavammaisen henkilön mukana olevalle avustajalle alennuslipun, jonka hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan näyttämökohtaisen teatterialan hinnoittelun mukaan, ja on 10 - 22 euroa pääsylippua kohden. Avustajan lipun hinta on näin ollen oleellisesti edullisempi kuin tavanomainen pääsylippu.  Tämän päätöksen mukainen käytäntö on edelleen voimassa. Lippujen hinnoista päättäminen kuuluu teatterisäätiön hallituksen toimivaltaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginteatteri. ote hallituksen pöytäkirjasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566