Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

20.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 281

Kaupunginvaltuuston 15.3.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 15.3.2017 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-4

Ei toimenpidettä.

 

 

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

6

Tiedoksi Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle, rakennusvirastolle, pelastuslaitokselle, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitokselle, sosiaali- ja terveysvirastolle, opetusvirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote ao. tytäryhteisöille.

 

 

8

Kaupunginhallitus päättää antaa lausunnon valtiovarainministeriölle kunnan jäsenen tekemästä osaliitosesityksestä kuntarakennelain mukaan kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisena ja toimittaa valtiovarainministeriölle kaupunginvaltuuston päätöksen liitteineen sekä Espoon kaupungin lausunnon.

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

11-18

Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

19-21

Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginmuseolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

 

22-26

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10

Kaupunginhallitus kehottaa sosiaali- ja terveystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekemään sopimukseen tarvittavat tekniset ja vähäiset muutokset sekä sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan tekstinkäsittelyä koskevasta yhteistoiminnasta käytännön järjestelyineen.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä siirtyvälle henkilöstölle.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, sosiaali- ja terveysvirastolle, Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle ja kaupunginkanslialle.

 

 

27

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566