Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

20.03.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 291

Rakennusvalvontaviraston yli-insinöörin viran määräaikainen hoitaminen

HEL 2017-002743 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä yksikön päällikkö Risto Levannon hoitamaan yli-insinöörin avointa virkaa 5 917,99 euron mukaisin kokonaiskuukausipalkkaeduin 1.4. - 31.5.2017 väliseksi ajaksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 21.3.2016 johtamisjärjestelmän uudistusta koskevassa täytäntöönpanopäätöksessä linjannut, ettei vapautuvia virasto- ja osastopäälliköiden virkoja täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Esittelijä katsoo, ettei rakennusvalvontaviraston yli-insinöörin virkaa ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa julistaa haettavaksi meneillään olevan johtamisjärjestelmän uudistuksen vuoksi.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja on hakemuksesta myöntänyt virastopäällikkö Lauri Jääskeläiselle vuosilomaa ajaksi 31.10.2016 - 31.3.2017. Samalla hän on määrännyt, rakennuslautakunnan hyväksymän sijaisjärjestyksen perusteella, virastopäällikön 1. sijaisen, yli-insinööri Kai Millerin toimimaan vs. virastopäällikkönä virkaan kuuluvin palkkaeduin ko. ajan, vapauttaen hänet samalla ko. ajaksi yli-insinöörin virasta.

Vs. virastopäällikkö Kai Miller on määrännyt yksikön päällikkö Risto Levannon toimimaan vs. yli-insinöörinä virkaan kuuluvin palkkaeduin 1.12.2016 - 31.3.2017 välisen ajan, vapauttaen hänet samalla ko. ajaksi yksikön päällikön virasta.

Diplomi-insinööri, yksikön päällikkö Risto Levanto on hoitanut rakennusvalvontaviraston yli-insinöörin viransijaisuutta 1.12.2016 alkaen. Kaupunginhallituksen määrättyä 13.3.2017 Kai Millerin hoitamaan rakennusvalvontaviraston virastopäällikön avointa virkaa 1.4. - 31.5.2017, on yli-insinöörin avoimen viran hoitamiseksi ko. ajaksi määrättävä sijainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566