Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

06.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 107

Vaalitoimikuntien asettaminen ja jäsenten määrääminen vuoden 2017 kuntavaaleihin

HEL 2017-000614 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa 26 vaalitoimikuntaa vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä varten.

Kaupunginhallitus päätti valita jäsenet ja varajäsenet samoin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin esityslistan liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Vaalitoimikunnat kuntavaalit 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 29.3.2017 ja päättyy tiistaina 4.4.2017.

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaisesti hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava laitoksissa suoritettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta laissa tarkemmin säädetyllä tavalla (laitosäänestys).

Vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten tulee kuntavaaleissa mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalikelpoinen toimikuntaan on jokainen, jonka kotikunta on Helsinki ja jolla on äänioikeus vaaleissa.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esityksen vaalitoimikuntaan valittavista henkilöistä on laatinut vaalivalmistelutoimikunta eri ryhmien esitysten pohjalta.

Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaisesti laitosennakkoäänestyspaikkoja (erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja) ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Helsingissä sosiaalihuollon toimipisteistä laitosäänestykseen kuuluvat ympärivuorokautista hoitoa antavat yksiköt.

Liitteessä 1 olevat tiedot Helsingissä sijaitsevista laitosennakkoäänestyspaikoista on laadittu eri asiantuntijaviranomaisten (mm. Helsingin sosiaali- ja terveysviraston, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopistollisen sairaalan sekä eri laitosten) antamien tietojen perusteella. Vaalitoimikuntia esitetään asetettavaksi 26 laitosäänestystä varten.

Todettakoon, että vaalitoimitsijat kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Vaalitoimikunnat kuntavaalit 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566