Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

23.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, Maahanmuuttajien kotoutumista parantavat palvelut (H124-16)

HEL 2016-009803 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä Sosiaalipedagogiikan säätiön 9.12.2016 jättämän hankintaoikaisuvaatimuksen kansliapäällikön 25.11.2016 tekemään maahanmuuttajien kotoutumista parantavien palvelujen (H124-16) hankintapäätökseen (77 §), koska hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, jotka antaisivat aihetta päätöksen muuttamiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Merja Svensk, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 74127

merja.svensk(a)hel.fi

Liitteet

1

Palvelukuvaukset hankittavista palveluista

2

Oikaisuvaatimus 25.11.2016, 77 § päätökseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asian taustaa

Helsingin kaupungin hankintakeskus on järjestänyt maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytyksiä koskevan kilpailutuksen H124-16.

Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa 5.9.2016 ja määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 17.10.2016.

Hankinta oli jaettu kahteentoista hankinnan kohteeseen. Sosiaalipedagogiikan säätiö jätti tarjouksen seksuaaliterveyden mentorointitoimintaan (hankinnan kohde 5).

Hankinnan kohdetta koskevassa tarjouspyynnön kohdassa 5 on edellytetty, että palveluntuottajan tulee nimetä palvelun vastaava ohjaaja, jolla tulee olla todistettavaa kokemusta aiemmasta mentoritoiminnasta.

Sosiaalipedagogiikan säätiön tarjous on hylätty sillä perusteella, ettei vastaavalta ohjaajalta edellytetty todistettava kokemus aiemmasta mentoritoiminnasta tarjouksen perusteella täyty. Hankinnan kohteeseen ei saatu tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia.

Oikeus hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseen ja määräajan noudattaminen

Hankintalain (348/2007) 81 pykälän mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä osallistui tarjouskilpailuun ja on näin ollen asiassa asianosaisen.

Hankintalain mukaan hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Päätöstä koskeva pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen on annettu asianosaisille tiedoksi 25.11.2016. Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettu kaupungin kirjaamoon 9.12.2016, joten hankintaoikaisuvaatimus on esitetty määräajassa.

Kaupunginhallituksen toimivalta

Helsingin kaupungin taloussäännön 30 pykälän mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus on näin toimivaltainen käsittelemään hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankintaoikaisuvaatimus ja sen perusteet

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä Sosiaalipedagogiikan säätiö katsoo, että sen jättämä tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.  Sosiaalipedagogiikan säätiö pyytää päätöstä oikaistavaksi siten, että sen jättämä tarjous katsotaan tarjouspyynnön mukaiseksi ja sen jättämän tarjouksen laatu vertaillaan.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä Sosiaalipedagogiikan säätiö on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt, että:

  1. palvelun vastaavaksi ohjaajaksi nimetty henkilö on itse toiminut mentorina ja että tämä käy ilmi tarjouksesta. Vastaava ohjaaja on toiminut mentorina suoraan sekä tulkin välityksellä eri kulttuuritaustoista oleville henkilöille, seksuaaliterveyden ollessa aiheena; ja että
  2. sen organisaatiolla on väkevää kokemusta laajemman mentoritoiminnan kehittämisestä, kouluttamisesta ja tukemisesta. Organisaation mentoritoiminnan kehittäjät toimivat palvelun ohjausryhmässä sekä arjessa palvelun vastaavan ohjaajan tukena.

Lisäksi Sosiaalipedagogiikan säätiö on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt vastineita ja perusteluja, jotka eivät ole olleet tarjouksen hylkäämisen perusteena.

Oikaisuvaatimuksen tekijän väitteiden arviointi

Sosiaalipedagogiikan säätiön tarjous on hylätty sillä perusteella, että palvelun vastaavaksi ohjaajaksi nimetyllä henkilöllä ei ole tarjouspyynnössä edellytettyä todistettavaa kokemus aiemmasta mentoritoiminnasta.

Mentorointitoiminnalla tarkoitetaan sellaista henkilöiden välistä luottamuksellista ohjausprosessia, jossa tietoa ja osaamista siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle.  Osaava ja kokenut henkilö (mentori) neuvoo, tukee ja edistää vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä (aktoria). Aktorin kysymykset, kiinnostuksen aiheet ja tavoitteet määrittävät mentoroinnin sisällön. Oppiminen tapahtuu aktorin ja mentorin välisen dialogin, keskinäiseen ymmärrykseen ja oppimiseen tähtäävän keskustelun, avulla. Kyse on avoimesta ja luottamuksellisesta vuorovaikutussuhteesta, jossa sekä mentori että aktori oppivat toisiltaan. (mentoroinnin käsitteestä ks. esim. Helsingin yliopiston ryhmämentorointiopas http://www.helsinki.fi/urapalvelut/materiaalit/mentorointi/Ryhmämentorointi_opas.pdf).

Hankintalain 46 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavara, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntö tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjouksen on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän tarjouksen liitteessä Palvelun kuvaus kohdassa ”Palvelukohtaisten vähimmäisvaatimusten täyttyminen” vastaavaksi ohjaajaksi nimetyn henkilön aikaisemmaksi työkokemukseksi vastaavanlaisesta palvelusta on ilmoitettu seksuaalineuvontaluentoja sekä sähköpostin välityksellä toteutettu seksuaalineuvonta musliminaisille, mitkä referenssit on hyväksytty täyttävän vaatimuksen aiemman vastaavanlaisen palvelun toteuttamisesta. Seksuaalineuvontaa, sellaisena kuin se on hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän liitteessä Palvelun kuvaus kuvattu, ei voida pitää hankintayksikön edellyttämänä mentorointitoimintana. Hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä ei ole myöskään tarjouksessaan sitä tällaisena mentorointitoimintana esittänyt. Koska hankintaoikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sen tarjouksessa nimetyllä palvelun vastaavalla ohjaajalla olevan hankintayksikön edellyttämää kokemusta aiemmasta mentorointitoiminnasta, on hankintaoikaisuvaatimuksen tekijän tarjous tällä perusteella hylätty.

Tarjouksen parantaminen tarjousajan päätyttyä ei hankintalain mukaan ole sallittua. Oikaisuvaatimuksen esittäjän oikaisuvaatimuksessaan kertomaa laajaa kokemusta mentoritoiminnan kehittämisestä, kouluttamisesta ja tukemisesta ei näin ollen voida ottaa huomioon, eikä sillä toisaalta olisi asian arvioinnissa merkitystä, koska kokemusta mentorointitoiminnasta on edellytetty nimenomaan palvelun vastaavaksi ohjaajaksi nimetyltä henkilöltä.              

Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitettyjä muita kuin tarjouksen hylkäämisen perusteeseen liittyviä väitteitä ei arvioida, koska niillä ei ole merkitystä asiassa.  

Kuuleminen

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta Väestöliitolle ja Kalliolan Nuoret ry:lle on hallintolain mukaisesti varattu tilaisuus tulla kuulluksi, mutta ne eivät ole lausuneet asiassa.

Asian oikeudellinen arviointi

Hankintapäätös on tehty hankintalain ja annettujen ohjeiden mukaisesti eikä hankintaoikaisuvaatimuksen esittäjä ole esittänyt sellaisia hankintalakiin tai muuhun lakiin perustuvia syitä, joiden vuoksi päätöstä tulisi muuttaa.

Esittelijä katsoo yllä esitettyihin perusteisiin viitaten, että hankintaoikaisuvaatimus tulee hylätä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Merja Svensk, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 74127

merja.svensk(a)hel.fi

Liitteet

1

Palvelukuvaukset hankittavista palveluista

2

Oikaisuvaatimus 25.11.2016, 77 § päätökseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 25.11.2016 § 77

HEL 2016-009803 T 02 08 02 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti hankkia maahanmuuttajien kotoutumista parantavia palveluja seuraavasti:

1) Asumisen aakkoset -kurssi (35.000 euroa): SPR Herttoniemen  osasto
2) Naapuriohjelma (65.000 euroa): Viittakivi Oy
3) Sovittelutoiminta: -
4) Sähköisen asioinnin mahdollisuudet -klinikka: -
5) Seksuaaliterveyden mentorointitoiminta: -
6) Vertaiskoulutus: -
7) Miehen roolit eri kulttuureissa (65.000 euroa): Viittakivi Oy
8) Naisen roolit eri kulttuureissa (65.000 euroa): African Care ry
9) Kulttuurikummitoiminta (20.000 euroa): Helsingin
Diakonissalaitoksen säätiö
10) Liikuntakummitoiminta (20.000 euroa): Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
11) Bänditoiminta (10.000 euroa): Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
12) Tarinan kerronta (30.000 euroa): Universum ry

Kansliapäällikkö totesi, ettei hankinnan kohteissa 3, 4, 5 ja 6 saatu tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia.

Kansliapäällikkö päätti sulkea seuraavat tarjoajat pois tarjouskilpailusta, koska ne eivät täyttäneet soveltuvuusvaatimuksia: Edel City Oy, Improvisaatioyhdistys Stella Polaris ry, Meela Tmi, OhjausAvain Oy ja Tmi Maija Laaksonen.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 310.000 euroa. Sopimussuhde kaupungin ja tarjoajan välillä syntyy vasta kun hankintasopimus allekirjoitetaan.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus:

Kaupunginhallitus on osoittanut kaupunginkanslian käytettäväksi 1,1 milj. euroa turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseen. Tästä 500.000 euroa suunnataan järjestöjen tuottamiin palveluihin, jotka sisältävät mm. liikunta- ja kulttuuripalveluja ja vertaistukea.
Helsingin kaupungin hankintakeskus on järjestänyt maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytyksiä koskevan kilpailutuksen H124-16. Kyseessä on ollut avoin hankintamenettely.

Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa 5.9.2016 ja määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 17.10.2016. Määräaikaan mennessä saapui kaikkiaan 48 tarjousta 25 eri tarjoajalta.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi:

Tarjouspyynnössä määriteltiin tarjoajan soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajalla oli oltavat riittävää kokemusta vastaavanlaisten palvelujen aikaisemmasta tuottamisesta kohderyhmälle sekä kahta referenssiä hankittavia palveluja vastaavista, toiminnalliseen yhteistyöhön perustuvista palveluista maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille. Lisäksi osalle hankinnan kohteina olevista palveluista oli määritelty palvelukohtaisia lisävaatimuksia.

Tarjoajista 20 täytti soveltuvuusvaatimukset. Viisi tarjoajaa ei täyttänyt soveltuvuusvaatimuksia, joten ne on suljettava pois tarjouskilpailusta tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun takia.

Edel City Oy: Ei referenssejä vastaavasta toiminnasta ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa toimimisesta.
Improvisaatioyhdistys Stella Polaris ry: Ei vaadittua aikaisempaa kokemusta vastaavasta toiminnasta.
Meela Tmi: Ei kahta referenssiä vastaavanlaisen palvelun tuottamisesta maahanmuuttajille tai turvapaikanhakijoille.
OhjausAvain Oy: Ei referenssiä kolmen viime vuoden aikana toteutetusta vertaisohjaajien koulutuksesta.
Tmi Maija Laaksonen: Ei referenssejä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa toimimisesta.

Tarjousten arviointi:

Tarjouspyynnössä edellytettiin yksityiskohtaista kuvausta palvelun toteuttamisesta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Vastaavaksi ohjaajaksi nimetyllä henkilöllä edellytettiin olevan vähintään toisen asteen soveltuva ammattitutkinto. Lisäksi edellytettiin, että tarjoaja toimittaa tarjousten liitteenä palvelukohtaisen talousarvion. Lisäksi osalle hankinnan kohteina olevista palvelusta oli asetettu palvelukohtaisia erillisvaatimuksia.

Hankittavien palveluiden valintaperusteena oli laatu (100 %), hinnan ollessa hankinnan kohteittain ennalta määritelty. Laatuarviointi tehtiin palvelukuvauksittain viisiportaisella pisteytyksellä. Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä 1.

Neljään hankinnan kohteeseen ei saatu tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia. Muissa hankinnan kohteissa voittaneet tarjoukset on mainittu päätösosiossa

Lisätiedot

Merja Svensk, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 74127

merja.svensk(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566