Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

23.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Kaupunginvaltuuston 18.1.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 18.1.2017 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3,

Ei toimenpidettä.

 

 

18-24

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 1.2.2017.

 

 

4

Kaupunginhallitus päätti kehottaa nuorisolautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi nuorisolautakunnalle sekä Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa toimittamaan Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

7

Tiedoksi taloushallintopalveluille ja kaupunginkanslialle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Stadion-säätiö sr:lle sekä Suomen valtiolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

 

 

9

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Tuomarinkylän ratsastuskoulu Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle sekä talous- ja suunnitteluosastolle.

 

 

46

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

25-30

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 1.2.2017.

 

Sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10

Tiedoksi liikuntavirastolle, Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle sekä liikuntajohtajalle.

 

 

31-34

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 1.2.2017.

 

 

47

Aloite sivistystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11

Kaupunginhallitus edellyttää, että Vattuniemenkuja 4:ssä toteutettavassa peruskorjauksessa kiinnitetään erityistä huomiota kiinteistössä aiemmin havaittujen mahdollisten sisäilmaongelmien korjaamiseen sekä ylläpidon vastuunjakoon niin, että rakennus täyttää lasten ja nuorten käyttöön tuleville opetus- ja varhaiskasvatustiloille asetetut vaatimukset.Vastuun rakennuksen kuntoon mahdollisesti liittyvistä piilevistä vioista tai puutteista sekä näistä aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista tulee olla vuokranantajalla. 

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja 4:lle.

 

 

 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ja varhaiskasvatuslautakunnalle.

 

 

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

12

Asiasta on erillinen täytäntöönpanopäätös tällä esityslistalla asiana Kj/8 (Khs).

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Senaatti-kiinteistöille.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnitteluosastolle.

 

 

13-17, 35-42

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 1.2.2017.

 

 

48

Aloitekaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

43-45

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 1.2.2017.

 

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566