Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

23.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsiteltävä 23.1.2017

§ 65

Laajasalon uuden ostoskeskuksen liityntäpysäköintipaikkojen käyttöoikeutta koskevan sopimuksen hyväksyminen

HEL 2016-013187 T 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä esityslistan liitteenä 2 olevan, NCC Property Development Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen liityntäpysäköintipaikkojen käyttöoikeuden luovuttamisesta Laajasalon uudesta ostoskeskuksesta liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti siten, että kaupunki maksaa NCC Property Development Oy:lle indeksisidonnaisena korvauksena autopaikoista yhteensä 1 662 265 euroa (alv 0 %)

- oikeuttaa liikennelaitos –liikelaitoksen allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

Samalla kaupunginhallitus päättää myöntää liikennelaitos -liikelaitokselle vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 22 19, Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäväksi 685 000 euroa liityntäpysäköintisopimuksen mukaisessa ensimmäisessä vaiheessa tehtävään 20 autopaikan käyttöoikeuden lunastamiseen 60 vuoden määräajaksi. Lunastushinta 664 906 euroa on sidottu rakennuskustannusindeksiin (RI=101,15; 10/2016). Lopullinen hinta määräytyy edellä mainitun lunastushinnan ja ensimmäisen maksuerähetkellä tiedossa olevan indeksin pisteluvun nousun perusteella.

Esittelijän perustelut

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan esitys

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää 8.12.2016 liityntäpysäköintipaikkoja koskevan sopimuksen hyväksymistä NCC Property Development Oy:n kanssa siten, että

- liityntäpysäköintikäyttöön tulee yhteensä 50 autopaikkaa kahdessa vaiheessa niin, että kaikki paikat ovat liityntäpysäköintikäytössä viimeistään 31.12.2025,

- HKL maksaa NCC:lle indeksisidonnaisena korvauksena autopaikoista yhteensä 1 662 265 euroa (alv 0), ja

- autopaikat ovat HKL:n käytössä kuusikymmentä vuotta liityntäpysäköintipaikkojen luovutusajankohdasta lukien, ja muuten tehtävästä sopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.

Johtokunta esittää samalla, että kaupunginhallitus myöntää HKL:lle kaupunginhallituksen käyttövaroista määrärahan autopaikkojen käyttöoikeudesta maksettavaa lunastushintaa varten.

Johtokunnan esitys on liitteenä 1. Sopimusluonnos on liitteenä 2, karttapiirros liitteenä 3 ja liityntäpysäköintipaikkojen käyttökorvauslaskelma 16.11.2016 liitteenä 4.

Taustaa

Laajasalon Yliskylään on 9.1.2015 vahvistunut asemakaavamuutos nro 11743, joka mahdollistaa uuden ostoskeskuksen rakentamisen korttelin 49034 tonteille nro 2 ja 5. Kaupunkisuunnitteluvirasto on vuonna 2015 aloittanut asemakaavamuutostyöt Laajasalontien muuttamisesta kaupunkibulevardiksi. Kaupunkibulevardisuunnittelussa uuden ostoskeskuksen välittömään läheisyyteen on suunnitteilla merkittävä joukkoliikenteen vaihtopaikka raitiovaunu- ja linja-autopysäkkeineen.

Hankkeen laajuus ja sopimuksen sisältö

NCC Property Development Oy toteuttaa ostoskeskuksen yhteyteen maanalaiseen pysäköintikellarin. NCC Property Development Oy ja HKL ovat neuvotelleet autojen liityntäpysäköintipaikkojen toteuttamisesta ostoskeskuksen yhteyteen rakennettavaan pysäköintikellariin. Perustettava Kiinteistö Oy Laajasalon uusi ostoskeskus toteuttaa 50 pysäköinnin käyttöoikeuspaikkaa HKL:n liityntäpysäköintiä varten ja luovuttaa niiden käyttöoikeuden HKL:lle.

Ensimmäiset 20 autopaikkaa kaupunki lunastaa hintaan 664 906 euroa (alv 0) aluksi bussiliikennettä tukevan liityntäpysäköinnin käyttöön ostoskeskuksen valmistuttua, arviolta vuonna 2018. Loput 30 autopaikkaa kaupunki lunastaa hintaan 997 359 euroa (alv 0) myöhemmin aloittavaa raitioliikennettä tukevan liityntäpysäköinnin käyttöön raitioliikenteen käynnistyessä Laajasalossa, kuitenkin viimeistään 31.12.2025.

Käyttöoikeussopimuksen mukaan Kiinteistö Oy Laajasalon uusi ostoskeskus luovuttaa liityntäpysäköintipaikat HKL:n käyttöön 60 vuodeksi liityntäpysäköintipaikkojen luovutusajankohdasta lukien.

Sopimuksessa sovitaan myös liityntäpysäköintipaikkojen ylläpitokustannuksista, käyttöoikeuskorvauksen maksamisesta, liityntäpysäköintipaikkojen vuorottaiskäytöstä ja pysäköinnin opasteista.

HKL:n liityntäliikenteen käyttöoikeuspaikat ovat liityntäpysäköinnin käytössä maanantaista perjantaihin kello 05.00 – 17.30 välisenä aikana. Maanantaista perjantaihin ennen klo 5.00 ja klo 17.30 jälkeen sekä lauantaisin ja sunnuntaisin pysäköintipaikat ovat ostoskeskuksen vapaassa asiakaskäytössä. HKL määrittelee liityntäpysäköinnin hinnat ja maksutavat.

Käyttöoikeussopimuksen mukaisesti HKL maksaa NCC:lle korvauksena viidenkymmenen autopaikan osalta yhteensä 1 662 265 euroa (alv 0) eli voimassa olevan arvonlisäveron mukaisesti laskettuna 2 061 208 euroa. Korvaus muodostuu liityntäpysäköinnin rakennuttamis- ja suunnittelukuluista sekä ylläpitokuluista. Korvauksen maksaminen jaetaan kahteen erään liityntäpysäköinnin käyttöoikeuspaikkojen luovuttamisen mukaisesti. Sopimuksessa on huomioitu myös se, että jos Laajasalon uusi ostoskeskus ei saa rakennuslupaa niin käyttöoikeussopimuskin raukeaa.

Liityntäpysäköintipaikkojen ensimmäinen vaihe (20 autopaikkaa) rahoitetaan vuoden 2017 talousarvion kohdasta 8 22 19 Arvopaperit, Muut kohteet, Khn käytettäviksi päätösehdotuksen mukaisesti. Sopimuksen toisen vaiheen (30 autopaikkaa) rahoitukseen varaudutaan kaupungin talousarvioon sisällytettävässä investointiohjelmassa niiden lunastusajankohdan täsmentyessä.

Ostoskeskuksen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2017. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa heti sen tultua kaupunginhallituksessa hyväksytyksi.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että hanke on perusteltu Laajasalon kehittyvien liikenneyhteyksien ja alueelle suunnitellun täydennysrakentamisen näkökulmasta. Liityntäpysäköinti tukee tulevaa Kruunusiltojen ja mahdollisen kaupunkibulevardin myötä rakentuvaa raitioliikennettä sekä joukkoliikenteen vaihtopaikkayhteyksiä ostoskeskuksen edessä. Kaupunginvaltuuston 31.8.2016 hyväksymän Kruunusillat -hankkeen yleissuunnitelmassa todettiin, että hankkeen yhteydessä ei erikseen toteuteta autoille liityntäpysäköintipaikkoja, vaan että liityntäpysäköintiä voidaan harkita Yliskylän keskukseen ostoskeskuksen yhteyteen.

Käyttöoikeuskorvauksen kustannusta 33 000 euroa/autopaikka voidaan pitää kohtuullisena, sillä vastaavantyyppisten kohteiden toteutuskustannukset ovat olleet keskimäärin 35 000 – 39 000 euroa/autopaikka.

Nyt esillä oleva sopimus koskee vain autopaikkoja. Ostoskeskushankkeen yhteydessä ostoskeskuksen varaajat ja NCC Property Development Oy toteuttavat rakennusvalvonnan edellyttämät asiakkaiden ja työntekijöiden pyöräpaikat. Kruunusillat-hankkeen raitiotien yleissuunnitelman mukaisesti Laajasalon alueelle suunnitellaan raitiotiepysäkkien yhteyteen polkupyörien liityntäpysäköintiä. Tavoitemääränä on 25 pyöräpaikkaa merkittävimpien pysäkkien yhteyteen, kuitenkin vähintään 10 paikkaa pysäkkiä kohden.

Lopuksi esittelijä toteaa, että Helsingin kaupunki osallistuu Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän koordinoimaan seudulliseen yhteistyöhön liityntäpysäköinnin kehittämisen osalta ja huomioi omassa toiminnassaan yhteisesti sovitut seudulliset kehittämislinjaukset. HSL on osaltaan ollut mukana Kruunusillat -hankkeen raitiotieyhteyden valmistelussa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikennelaitos -liikelaitoksen esitys 8.12.2016

2

Liityntäpysäköintisopimus

3

Liityntäpysäköintipaikkojen sijoittelu

4

Kustannuslaskelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.12.2016 § 203

HEL 2016-013187 T 08 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti omalta osaltaan hyväksyä NCC:n kanssa solmittavan sopimuksen liityntäpysäköintipaikkojen käyttöoikeuden luovuttamisesta Laajasalon uudesta ostoskeskuksesta niin, että

        liityntäpysäköintikäyttöön tulee yhteensä 50 autopaikkaa kahdessa vaiheessa niin, että kaikki paikat ovat liityntäpysäköintikäytössä viimeistään 31.12.2025,

        HKL maksaa NCC:lle indeksisidonnaisena korvauksena autopaikoista yhteensä 1 662 265 euroa (alv 0), ja

        autopaikat ovat HKL:n käytössä kuusikymmentä (60) vuotta liityntäpysäköintipaikkojen luovutusajankohdasta lukien,

ja muuten tehtävästä sopimuksesta tarkemmin ilmenevin ehdoin.

Johtokunta päättää esittää edellä tarkoitetun sopimusluonnoksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi niin, että kaupunginhallitus samalla myöntää HKL:lle kaupunginhallituksen käyttövaroista määrärahan autopaikkojen käyttöoikeudesta maksettavaa lunastushintaa varten.

Johtokunta edellyttää, että HKL yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan ja HSL:n kanssa laatii selvityksen siitä, millaisissa olosuhteissa ja kustannustasolla liityntäpysäköinnin toteuttaminen on tarkoituksenmukaista ja millaisia asiakashintojen tulisi olla.

Johtokunta katsoo, että autojen liityntäpysäköintipaikkojen yhteydessä tulee suunnitella myös polkupyörien liityntäpysäköinnin järjestäminen.

Käsittely

08.12.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän lisäys päätösehdotukseen:

Johtokunta edellyttää, että HKL yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan ja HSL:n kanssa laatii selvityksen siitä, millaisissa olosuhteissa ja kustannustasolla liityntäpysäköinnin toteuttaminen on tarkoituksenmukaista ja millaisia asiakashintojen tulisi olla

Johtokunta katsoo, että autojen liityntäpysäköintipaikkojen yhteydessä tulee suunnitella myös polkupyörien liityntäpysäköinnin järjestäminen.

Esittelijä

yksikön johtaja

Artturi Lähdetie

Lisätiedot

Johanna Nyyssönen, isännöitsijä, puhelin: 310 34785

johanna.nyyssonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566