Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

23.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 51

V 1.2.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajan ja jäsenen sekä kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

HEL 2016-010220 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Tuuli Kousalle eron kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajan ja jäsenen sekä kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimista,
  2. valita _______________ puheenjohtajaksi ja jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon sekä
  3. valita _______________ Otso Kivekkään henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että kaupunginhallituksen konsernijaostoon valittavan uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Hannu Oskala.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuuli Kousan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Tuuli Kousan (Vihr.) 14.1.2015 kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajaksi ja jäseneksi (6 §) sekä kaupunginhallituksen varajäseneksi (5 §) vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Tuuli Kousa pyytää 19.1.2017 eroa konsernijaoston puheenjohtajan ja jäsenen sekä kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimista.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kuntalain (365/1995) 33 ja 35 §:n mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuuli Kousan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Taloushallintopavelut -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566