Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2017

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

23.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Eräiden vuoden 2016 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen siirrot

HEL 2017-000564 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen rakennusvirastolle aiemmin myöntämiä vuoden 2016 talousarvion investointiosan kohdan 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta

 

Euroa

8 01 02 10

Muu esirakentaminen

- 680 000

8 01 02 20

Pasilan esirakentaminen

- 640 000

 

 

 

8 01 02 15

Länsisataman esirakentaminen

+ 1 320 000

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2016 talousarvion rahoitusosan kohdan 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi alakohtien määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta

 

Euroa

9 01 02 04

Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten

- 1 680 000

 

 

 

9 01 02 01

Lainojen myöntäminen kouluille

+1 680 000

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 17.1.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Investointiosa

Muu esirakentaminen

Kaupunginhallitus on myöntänyt 28.11.2016 § 1070 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen Tankovainion alueen esirakentamiseen 2,1 milj. euroa. Edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty ylitysoikeus 0,9 milj. euroa mukaan lukien rakennusvirastolla on käytettävänään yhteensä 3,0 milj. euroa Tankovainion esirakentamiseen. Esirakentamistyöt ovat edenneet arvioitua hitaammin ja vuonna 2016 rakennusvirastolle myönnettyä määrärahaa jää käyttämättä 680 000 euroa. Rakennusvirasto tekee vuoden 2017 alkupuolella määrärahaesityksen vuonna 2017 jatkuviin esirakentamistöihin.

Pasilan esirakentaminen

Kaupunginhallitus on myöntänyt 21.11.2016 § 1046 rakennusvirastolle talousarvion alakohdasta 8 01 02 20, Pasilan esirakentaminen 5,4 milj. euroa. Rakennusvirastolla on käytettävänään edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty 3,9 milj. euron ylitysoikeus mukaan lukien yhteensä 9,3 milj. euroa. Pasilan esirakentaminen ei ole edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti. Vuonna 2016 rakennusvirastolle myönnettyä määrärahaa jää käyttämättä 640 000 euroa. Rakennusvirasto tekee vuoden 2017 alkupuolella määrärahaesityksen Pasilassa vuonna 2017 jatkuviin esirakentamistöihin.

Länsisataman esirakentaminen

Kaupunginhallitus on myöntänyt 20.6.2016 § 610 ja 21.11.2016 § 1046 rakennusvirastolle talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen yhteensä 11,5 milj. euroa. Edellisenä vuonna käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty 2,0 milj. euron ylitysoikeus mukaan lukien rakennusvirastolla käytettävänään yhteensä 13,5 milj. euroa.

Länsisatamassa Hernesaaren risteilylaiturin ja Saukonlaiturin kanavan esirakentamista on jouduttu nopeuttamaan. Esirakentamisesta syntyneet ruoppausmassat oli välivarastoitu kenttäalueelle, jota tarvitaan lumen vastaanottopaikan poistuttua Hernesaaresta talvikautena 2016−2017 kantakaupungin alueelta kuljetettavan lumen välivarastointiin. Välivarastointikentälle sijoitetut ruoppausmassojen haitta-ainepitoiset sedimentit on siten jouduttu toimittamaan jälkikäsittelyyn jo vuoden 2016 aikana. Rakennusvirasto ei ollut varautunut jälkikäsittelystä aiheutuviin kustannuksiin aikaisemmassa määrärahahakemuksessa. Länsisataman esirakentamiseen tarvitaan vielä 1,32 milj. euron määräraha.

Määrärahojen siirtoesitys

Rakennusvirasto esittää, että rakennusvirastolle vuonna 2016 myönnettyjä esirakentamismäärärahoja siirretään alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen 0,68 milj. euroa ja alakohdasta 8 01 02 20, Pasilan esirakentaminen 0,64 milj. euroa alakohtaan 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen 1,32 milj. euroa.

Rahoitusosa

Muu antolainaus,  Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten

Talousarvion alakohdasta 9 01 02 04, Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten, Khn käytettäväksi on vuonna 2016 jäämässä rakennushankkeisiin tarkoitettua määrärahaa käyttämättä 1,68 milj. euroa.

Muu antolainaus, Lainojen myöntäminen kouluille

Talousarvion alakohtaan 9 01 02 04, Lainojen myöntäminen kouluille on vuoden 2016 aikana ilmaantunut lainatarpeita arvioitua enemmän. Esimerkiksi Suomalaisen Yhteiskoulun osakeyhtiölle kaupunginhallitus myönsi hankkeen purkutöiden yhteydessä ilmenneisiin arvioitua suurempiin korjauskustannuksiin 480 944 euron lisälainan. Määrärahatarpeet painottuvat tällä hetkellä koululainoihin. Määrärahan siirtotarve on
1,68 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että vuoden 2016 talousarvion investointiosan talousarviokohdan 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi ja rahoitusosan talousarviokohdan 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi alakohtien välisiä määrärahoja tulisi siirtää muuttuneiden määrärahatarpeiden mukaiseksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 17.1.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566