Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

12.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1120

V 18.1.2017, Liikuntajohtajan avoimen viran hoito

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että va. liikuntajohtaja Petteri Huurre määrätään hoitamaan liikuntaviraston liikuntajohtajan avointa virkaa 7 736,19 euron mukaisin kokonaiskuukausipalkkaeduin 28.1.2017 alkaen 31.5.2017 asti, kuitenkin kauintaan siihen asti, kun liikuntapalvelukokonaisuuden johtaja on valittu ja hän on ottanut tehtävän vastaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto myönsi 27.4.2016,109 §, Anssi Rauramolle eron liikuntajohtajan virasta 1.8.2016 alkaen. Kaupunginhallitus on linjannut, että meneillään olevan johtamisjärjestelmän uudistuksen vuoksi vapautuvia virasto- ja osastopäälliköiden virkoja ei täytetä, vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Kaupunginhallitus on liikuntajohtajan eron myöntämistä koskevan esityksen perusteluissa todennut, että sen tarkoituksena on määrätä liikuntajohtajan avoimen viran hoitaja erikseen.

Kaupunginhallitus päätti 16.5.2016, 487 §, määrätä liikuntaviraston sisäliikuntapalvelujen osastopäällikkö Petteri Huurteen hoitamaan liikuntaviraston liikuntajohtajan avointa virkaa 7 736,19 euron mukaisin kokonaispalkkaeduin 1.8.2016 alkaen, tällä päätöksellä kauintaan 27.1.2017 asti.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Valtuuston täyttämien virkojen osalta kaupunginhallitus voi määrätä avoimen viran hoitajan enintään 180 päivän ajaksi.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto määräisi va. liikuntajohtaja Petteri Huurteen hoitamaan liikuntajohtajan avointa virkaa 28.1.2017-31.5.2017, kuitenkin kauintaan siihen asti, kun liikuntapalvelukokonaisuuden johtaja on valittu ja hän on ottanut tehtävän vastaan. Huurre on hoitanut va. liikuntajohtajan virkaa 1.8.2016 alkaen ja sitä ennen osastopäällikkönä liikuntaviraston sisäliikuntapalveluja. Esitetty palkka vastaa va. liikuntajohtajan nykyistä palkkaa. Koska liikuntajohtajan avointa virkaa on 27.1.2017 hoidettu 180 päivän ajan, asia tulee viedä valtuuston päätettäväksi.

Toimialojen palvelukokonaisuuksien johtajien haku käynnistyi 30.11.2016. Tehtäviin ilmoittaudutaan 19.12.2016 mennessä. Päätökset tehtäneen alkuvuodesta 2017.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Huurre Petteri, va. liikuntajohtaja

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2016 § 487

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä liikuntaviraston sisäliikuntapalvelujen osastopäällikkö Petteri Huurteen hoitamaan liikuntaviraston liikuntajohtajan avointa virkaa 7 736,19 euron mukaisin kokonaiskuukausipalkkaeduin 1.8.2016 alkaen, tällä päätöksellä kauintaan 27.1.2017 asti.

18.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 27.04.2016 § 109

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaistesti myöntää Anssi Rauramolle eron liikuntaviraston liikuntajohtajan virasta 1.8.2016 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566