Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

12.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1123

Vaalipäivän äänestyspaikat Helsingissä vuoden 2017 kuntavaaleissa

HEL 2016-012902 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä vuoden 2017 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Äänestyspaikat kuntavaalit 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 30.3.2016 Helsingin äänestysaluejaosta vaalilain 8 § 1 momentin mukaan siten, että Helsinki jaettiin 167 äänestysalueeseen. Kuntavaaleissa äänestysalueita on 166 kappaletta, sillä ulkosuomalaisten äänestysalue 90B ei ole käytössä.

Vaalilain 9 § 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan siinä äänestyspaikassa, joka on hänelle äänestysalueen perusteella äänioikeusrekisterissä osoitettu.

Useimmat ehdotettavat vaalihuoneistot sijaitsevat kaupungin tiloissa. Näin pyritään turvaamaan tilojen pysyvyys. Liitteestä 1 ilmenevät ehdotettavat äänestyspaikat kaikille vuoden 2017 kuntavaalien 166 äänestysalueelle.

Äänestyshuoneistoja valittaessa on erityistä huomioita kiinnitetty tilojen esteettömyyteen. Vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen on pyritty kaikki mahdolliset äänestyspaikat kartoittamaan erityisellä huolella ja tarkastamaan esteettömyyden näkökulmasta. Useita äänestyspaikkoja ehdotetaan vaihdettavaksi, jotta äänestäjille voidaan taata mahdollisimman esteetön kulku vaalihuoneistoihin. Äänestyspaikoissa mahdollisesti esiintyneitä puutteita on pyritty korjaamaan yhteistyössä mm. kiinteistöviraston, Staran, Palmian, äänestyspaikkana toimivien tilojen edustajien ja esteettömyysasiamiehen kanssa.

Äänestyspaikat on pyritty sijoittamaan äänestysalueella mahdollisimman keskeisiin, esteettömiin ja helposti saavutettaviin tiloihin. Valtaosa äänestyspaikoista esitetään sijoitettavaksi samoihin tiloihin kuin aikaisemmissa vaaleissa, jotta äänestäjien on mahdollisimman helppo löytää äänestyspaikka. Joillakin äänestysalueilla esitetään äänestyspaikkaan muutosta mm. korjauksien ja remonttien sekä esteettömyysnäkökulmien takia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Äänestyspaikat kuntavaalit 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566