Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1068

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla vuonna 2017

HEL 2016-009294 T 02 05 01 05

HEL 2015-009455

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen

Asian aikana kuultavina olivat Santtu Von Bruun ja Anu Turunen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu Oskalan ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 867 232 euroa käytettäväksi vuonna 2017 sekä pitää sidottuna 425 000 euroa käytettäväksi vuonna 2018 seuraavien aiemmin rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden jatkorahoitukseen:

 

Toteuttaja

Hanke

Haettu rahoitus vuodelle 
2017

Esitettävärahoitus vuodelle 
2017

Sidottava 
rahoitus vuodelle 
2018

S1

Aalto-yliopisto

Kestävät liikkumiskonseptit – Living Lab Bus

30 000 

30 000

-

S2

Greater Helsinki Promotion Oy

Health Capital Helsinki

362 232 

362 232

-

S3

Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia

Helsinki City Lab

425 000

425 000

425 000

S4

Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia

Östersundomin biotalousintegraatti

20 000 

20 000

-

S5

Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus

IsoRobasta ilmastokatu 2015

-

-

-

S6

Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos, Helsinki Sleep Factory –tiimi

Helsingin unitehdas

30 000

30 000

-

 

Yhteensä

 

867 232

867 232

425 000

 

Edellä mainittujen hankkeiden S1-S6 jatkorahoitukseen kaupunginhallitus sitoi innovaatiorahaston vuoden 2017 varoja jo päätöksessään 14.12.2015 § 1213, jolloin se päätti vuoden 2016 hankkeiden rahoituksesta.

Kaupunginhallitus päättää myös, että hankkeet ”Helsinki City Lab” ja ”IsoRobasta ilmastokatu 2015” voivat käyttää vuonna 2016 käyttämättä jääviä määrärahoja vuosina 2017 ja 2018:

        ”Helsinki City Lab” vuonna 2017 enintään 186 637 euroa,

        ”Helsinki City Lab” vuonna 2018 enintään 133 073 euroa ja

        ”IsoRobasta ilmastokatu 2015” vuonna 2017 enintään 23 834 euroa

Kaupunginhallitus päättää lisäksi myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 914 500 euroa käytettäväksi vuonna 2017 sekä sitoa 1 121 800 euroa käytettäväksi vuosina 2018 ja 2019 seuraavien hankkeiden rahoitukseen, joita on aiemminkin rahoitettu innovaatiorahastosta:

 

Toteuttaja

Hanke

Haettu rahoitus vuodelle 
2017

Esitettävärahoitusvuodelle 
2017

Sidottava 
rahoitusvuodelle 
2018

Sidottava 
rahoitusvuodelle 
2019

J1

Forum Virium Helsinki Oy

Joustotilat

120 000

120 000

0

-

J2

Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia

Kansainvälistä kasvua

579 500

550 000

500 000

500 000

J3

Helsingin kaupunki, Kaupunginkirjasto

Varaamo-tilavarauspalvelun jatkokehitys

100 000

100 000

0

-

J4

Helsingin kaupunki, Opetusvirasto

Helsingin kaupungin yrittäjyysosaamisen - jatkumo

165 000

0

0

0

J5

Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos

3D-Virtuaalipuistot

50 000

0

0

0

J6

Kliffa Innovations Oy

KLIFFA Uudenlaista urbaania asumista

22 700

22 700

-

-

J7

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Creative Campus Arabia

121 800

121 800

121 800

-

 

Yhteensä

 

1 159 000

914 500

621 800

500 000

 

Vielä kaupunginhallitus päättää myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 828 600 euroa käytettäväksi vuonna 2017 sekä sitoa 483 618 euroa käytettäväksi vuosina 2018 ja 2019 seuraavien uusien hankkeiden (U1-U21) rahoitukseen:

 

Toteuttaja

Hanke

Haettu rahoitus vuodelle 2017

Esitettävärahoitusvuodelle 
2017

Sidottava 
rahoitusvuodelle 
2018

Sidottava 
rahoitusvuodelle 
2019

U1

Aalto yliopisto, kauppakorkeakoulu, Aalto Global Impact

Cafe Impact

82 800

0

-

-

U2

ArcticStartup Media Oy

HelYes Startup Data

50 000

0

-

-

U3

Forum Virium Helsinki Oy

Jätkäsaari Smart Mobility Lab

550 000

50 000

0

-

U4

Forum Virium Helsinki Oy

Nopeat Kokeilut Kalasataman kouluun

100 000

0

-

-

U5

Hardware Startup Finland ry

Hardware Incubator Finland (HIF)

195 000

50 000

0

-

U6

Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia

Superkiihdyttämö

216 000

0

0

0

U7

Helsingin kaupunki, Nuorisoasiainkeskus

Digitalents Helsinki

397 000

397 000

266 000

0

U8

Helsingin kaupunki, Palvelukeskus –liikelaitos

Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa

198 640

120 000

60 000

-

U9

Helsingin kaupunki, Palvelukeskus –liikelaitos

Vegaaniruokakokeilu päiväkodeissa (pilottikohteet)

74 615

0

-

-

U10

Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto

Yleisten alueiden maankäyttölupaprosessin digitalisointi

400 000

0

0

-

U11

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto

Iso-Kusti kokeilee

175 200

0

0

-

U12

Helsingin yliopisto, Metsätieteiden laitos, Kosteikkoekologian tutkimusryhmä

Helsingin pienvesiverkosto cityihmisten ja -eläinten kohtaamispaikkana sekä kaupunkilaisten identiteetin rakentajana

214 606

0

0

-

U13

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Liputin 2

77 000

0

-

-

U14

Liikkuva Laatikko tmi

Kevyempää liikkumista

27 844

0

-

-

U15

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Arjen designilla ja kaupunkisuunnittelulla luovaa yrittäjyyttä kohti

51 200

0

0

0

U16

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

BIM for events - Tapahtuma turvalliseksi

59 000

59 000

-

-

U17

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Games & Education Event

40 800

0

-

-

U18

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Helsinki RobobusLine

102 600

102 600

78 809

78 809

U19

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Myllypuro Wellbeing and Innovation Center (M-WHIC)

10 124

0

0

0

U20

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Suomen ylioppilaskuntien liiton virallinen Suomi100 –hanke (Helsinki oppimisen pääkaupungiksi)

200 000

50 000

0

-

U21

YIMBYcon ry

YIMBYcon – kaupunkiaktivismitapahtuma

67 000

0

-

-

 

Yhteensä

 

3 289 429

828 600

404 809

78 809

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättää nyt rahoitettavien hankkeiden osalta, että:

        Hankkeet, joille on nyt sidottu hankerahoitus vuodelle 2018, toimittavat väliraportin hankkeen etenemisestä kaupunginhallitukselle 31.8.2017 mennessä.

        Jos hanke ei ole käynnistynyt kuuden kuukauden kuluessa rahoituspäätöksestä, rahoituspäätös raukeaa ja mahdolliset innovaatiorahastosta maksetut rahat on palautettava.

        Hankkeen loppuraportti on toimitettava kaupunginhallitukselle (helsinki.kirjaamo@hel.fi) hankkeen päättymistä seuraavan puolen vuoden aikana. Loppuraportissa tulee arvioida hankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta suhteessa innovaatiorahastosta saatuun rahoitukseen. Loppuraportin liitteeksi hankkeesta tulee liittää:

Esittelijän perustelut

Innovaatiorahaston säännöt

Rahaston tarkoituksena on Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa.
Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos sekä kaupunginvaltuuston erikseen päättämät varat.
Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen.
Rahaston varojen käyttämisestä päättää kaupunginhallitus. Rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä ja sen tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen.

Kaupunginvaltuuston 22.6.2016 §196 tekemän päätöksen mukaisesti 1.6.2017 päätösvalta innovaatiorahastosta siirtyy kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle.

Vuoden 2017 hankkeiden rahoitushaku ja arviointi

Innovaatiorahasto sai 31.8.2016 päättyneeseen hakuun 34 hanke-ehdotusta. Kaupunginkanslian arviointiryhmän arvioimasta 34 hanke-ehdotuksesta viisi oli jatkorahoitushakuja (väliraportteja), seitsemää hanketta oli jo aiemmin rahoitettu ja 21 hanke-ehdotusta oli innovaatiorahastolle uusia. Kaksi hanketta haki käyttämättä jäävälle määrärahalle siirtoa seuraaville vuosille.

Määrärahan siirtotarve on kaupunginkanslian Helsinki City Lab -hankkeella, joka pääsi kunnolla käyntiin vasta vuoden 2016 loppupuolella hankkeen vetäjän rekrytoinnin jälkeen. Lisäksi uuden tilan toteutusta ei hankkeen ensimmäisenä vuotena viedä täysimittaisena loppuun. Hankkeella on vuonna 2016 ollut käytössään 625 000 euroa, josta siirretään vuodelle 2017 käytettäväksi 186 637 euroa sekä vuodelle 2018 käytettäväksi 133 073 euroa.

Myös ympäristökeskuksen IsoRobasta ilmastokatu 2015 -hankkeen käynnistyminen viivästyi ja toiminnan painopiste siirtyi myöhemmäksi. Vuonna 2016 käytössä olleesta innovaatiorahaston 80 000 euron rahoituksesta esitetään vuodelle 2017 siirrettäväksi 23 834 euroa.

Hankearvioinnissa on rahaston sääntöjen mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen potentiaaliin luoda tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa sekä innovatiivisuuteen. Arvioinnissa on myös huomioitu hankkeen sopivuus kaupungin strategiaan sekä potentiaali tehostaa olemassa olevia palveluita. Vuoden 2017 talousarvion laatimisohjeiden ohje kohdistaa kehittämis- ja innovaatiotoiminta olemassa olevien palvelujen ja erityisesti käyttäjien kannalta tärkeimpien sekä hallintokuntien toiminnan ja taloudelliselta volyymilta suurimpien peruspalvelujen vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseen palveluiden laajentamisen sijaan on ollut arvioinnissa koko ajan esillä.

Päätöksen liitteenä olevassa perustelumuistiossa on jokaisen hanke-ehdotuksen kuvaus hankkeesta sekä arviointiryhmän hankekohtainen arvioinnin tulos ja siihen liittyvä rahoitusehdotus.

Rahoitusta esitetään 18 hankkeelle. Lisäksi käyttämättä jäävien määrärahojen siirtoesitykset katsotaan perustelluiksi. Osalle hankkeista rahoitus sidotaan rahastosta tällä päätöksellä useaksi vuodeksi, osalle vain ensimmäiselle vuodelle. Sidotusta rahoituksesta kaupunginhallitus tekee kullekin hankkeen vuodelle rahoituspäätöksen erikseen.

Päätösvastuun siirtymisen takia kaupunginhallitukselta sen elinkeinojaostolle on tässä vaiheessa varoja sidottu myöhemmille vuosille maltillisesti.

Suurin rahoitettava hanke on kaupunginkanslian elinkeino-osaston ”Kansainvälistä kasvua”. Hankkeen tavoitteena on parantaa Helsingin alueen kilpailukykyä tuomalla alueelle lisää erinomaisia startup-tiimejä ja nuoria yrityksiä sekä helpottaa olemassa olevien startup-yritysten kansainvälisten markkinoiden kehittämistä. Hanke on pitkäjänteistä kehittämistä, jonka takia rahoitus sidotaan sille kolmeksi vuodeksi.

Yritysten perustamiseen tähtää myös nuorisoasiainkeskuksen ”Digitalents Helsinki”, jossa nuorten omat innovaatiot ja digitaaliset työelämätaitojen syvempi lisääminen luovat pääkaupunkiseudulle uudenlaisen yritysten esikiihdyttämön.

Robotiikka on yksi suuri tällä kierroksella rahoitettavista kohteista. Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa -hankkeessa synnytetään ymmärrystä hoivarobotiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista aidossa kotihoidon palveluympäristössä sekä verkotetaan hoivarobotiikan ratkaisuja tarjoavia toimijoita. Helsinki RobobusLine -hankkeessa yhdessä EU-rahoitteisen mySmartLIFE-hankkeen kanssa toteutetaan kolmevuotinen pitkäkestoinen automaattibussikokeilu. Nämä kaksi hanketta yhdessä luovat pohjan automaattibussin kausittaiselle reitille sekä tukevat suomalaisten yritysten mahdollisuuksia tuottaa automaattibusseihin ja reiteille teknologioita sekä liiketoimintaa.

Päättyneet hankkeet

Seuraavien päättyneiden hankkeiden loppuraportointilomake on tämän päätöksen liitteenä:

Toteuttaja

Hanke

Toteutusaika

Aalto-yliopisto

Innovatiivinen kaupunki -ohjelma

2006-2015

Forum Virium Helsinki Oy

Linked events

2013-2015

Forum Virium Helsinki Oy

Pinta

2013-2015

Sosiaali- ja terveysvirasto

Suun terveyden edistäminen sosiaalisessa mediassa

2011-2015

Sosiaali- ja terveysvirasto

Sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen suun terveydenhuollossa

2010-2015

Kirsti Sivén ja Asko Takala arkkitehdit Oy

Tilaa asumiselle

2013-2015

Witrafi Oy

RPark pilotti

2015

Ylivieskan kaupunki

Innolukio

2012-2013

 

Kaikkien päättyneiden hankkeiden loppuraportit kootaan soveltuvin osin innovaatiorahaston www-sivuille.

Rahaston tilanne päätöksen jälkeen

Tämän päätöksen jälkeen innovaatiorahaston vapaaksi pääomaksi jää 4,6 milj. euroa.

Innovaatiorahaston vuoden 2018 rahoitukselle hakuajankohtaa tullaan esittämään syyskaudelle 2017.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio_innovaatiorahastohankkeet 2017

2

S1 Kestävät liikkumiskonseptit

3

S2 Health Capital Helsinki

4

S3 Helsinki City Lab

5

S4 Östersundomin biotalousintegraatti

6

S5 IsoRobasta ilmastokatu 2015

7

S6 Helsingin unitehdas

8

J1 Joustotilat

9

J2 Kansainvälistä kasvua

10

J3 Varaamo-tilavarauspalvelun jatkokehitys

11

J4 Helsingin kaupungin yrittäjyysosaamisen - jatkumo

12

J5 3D-Virtuaalipuistot

13

J6 KLIFFA - Uudenlaista urbaania asumista

14

J7 Creative Campus Arabia

15

U1 Cafe Impact

16

U2 HelYes Startup Data

17

U3 Jätkäsaari Smart Mobility Lab

18

U4 Nopeat kokeilut Kalasataman kouluun

19

U5 Hardware Incubator Finland (HIF)

20

U6 SuperKiihdyttämö

21

U7 Digitalents Helsinki

22

U8 Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa

23

U9 Vegaaniruokakokeilu päiväkodeissa (pilottikohteet)

24

U10 Yleisten alueiden maankäyttölupaprosessin digitalisointi

25

U11 Iso-Kusti kokeilee

26

U12 Helsingin pienvesiverkosto cityihmisten ja -eläinten kohtaamispaikkana sekä kaupunkilaisten identiteetin rakentajana

27

U13 Liputin 2

28

U14 Kevyempää liikkumista

29

U15 Arjen designilla ja kaupunkisuunnittelulla luovaa yrittäjyyttä kohti

30

U16 BIM for Events - Tapahtuma turvalliseksi

31

U17 Games and Education Event

32

U18 Helsinki RobobusLine

33

U19 Myllypuro Wellbeing and Innovation Center

34

U20 Suomen ylioppilaskuntien liiton virallinen Suomi100-hanke

35

U21 YIMBYcon – kaupunkiaktivismitapahtuma

36

Loppuraportti Innovatiivinen kaupunki

37

Loppuraportti Linked Events

38

Loppuraportti Pinta

39

Loppuraportti Suun terveyden edistäminen sosiaalisessa mediassa

40

Loppuraportti Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen suun terveydenhuollossa

41

Loppuraportti Tilaa Asumiselle

42

Loppuraportti RPark pilotti

43

Loppuraportti Innolukio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat, kaupungin ulkopuoliset

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Hakijat, kaupungin sisäiset

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566