Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1076

Lausunto Stadion-säätiön ehdotuksesta säätiön sääntöjen muuttamisesta

HEL 2016-011864 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Stadion-säätiön sääntömuutoksesta seuraavan lausunnon:

Stadion-säätiön hallitus on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta Stadion-säätiön uusiksi säännöiksi.

Sääntöluonnoksen 3 §:n toisessa momentissa todetaan: Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä Olympiastadionilla ja/tai sen ympäristössä liikunta- ja urheilutapahtumia, kulttuuri- ja viihdetapahtumia ja muita vastaavia tapahtumia. Kappale toistaa sen, mitä edellisessä momentissa on jo todettu.

Sääntöluonnoksen 4 §:n 3 momentin mukaan säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa.

Säätiölain mukaan säätiö voi harjoittaa vain toimintamuotoihinsa välittömästi liittyvää liiketoimintaa sekä säännöissä määrättyä muuta liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.

Sääntöluonnoksen 6 §:n mukaan säätiön toimintaa ja johtoa tukemaan asetetaan neuvottelukunta.                                                              

Kaupunki pitää tarkoituksenmukaisena, että kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden päätöksentekorakenteet pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja toimivina. Hallintoneuvostoista ym. ei lakisääteisitä hallintoelimistä on kaupunkikonsernissa pyritty luopumaan. Stadion-säätiön sääntöehdotuksen mukainen uusi neuvottelukunta ei käytä varsinaista päätösvaltaa, vaan on hallituksen toimintaa tukeva elin, jonka jäsenistössä ovat mukana säätiön sidosryhmät. Säätiölaissa ei ole sinänsä säädetty neuvottelukunnasta, mutta neuvottelukunnan rooli on sääntöehdotuksen mukaan hallitusta avustava ja tukeva, eikä sellaisenaan tee säätiön hallintoa merkittävästi raskaammaksi.

Sääntöluonnoksessa säätiön hallituksen kokoonpanoa kasvatetaan aiemmasta. Kaupungin konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksessa on 3–5 jäsentä, ellei jäsenten määrästä poikkeamiseen ole yksittäistapauksessa erityinen syy. Stadion-säätiön tapauksessa voidaan katsoa olevan erityinen syy poiketa konserniohjeen mukaisesta lähtökohdasta ottaen huomioon säätiön nykyinen hallituksen koko sekä se, että säätiön hallituksen jäsenten nimeämisoikeus on jakautunut monelle eri taholle.

Stadion-säätiön säännöissä ei ole aiemmin ollut määräystä siitä, että Helsinki valitsee säätiölle tilintarkastajan. Myöskään uusissa säännöissä ei ole tällaista määräystä, jolloin hallitus valitsee tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikaudesta ei ole säännöissä säädetty, jolloin lain mukaan tilintarkastaja on vaihdettava seitsemän vuoden välein ja tilintarkastajan ollessa tilintarkastusyhteisö, vaihtamisvelvollisuus koskee vain päävastuullista tilintarkastajaa. Kaupungin uuden konserniohjeen mukainen toimintatapa olisi, että kaupunki nimeää säätiön tilintarkastajan  ja että tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta.

Nykyisin voimassa olevissa säännöissä on määritelty hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot. Säännös olisi syytä ottaa myös nykyisiin sääntöihin. Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullista kokouspalkkiota sekä hallituksen puheenjohtajalle lisäksi kohtuullista vuosipalkkiota, jotka määräytyvät Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja Helsingin kaupungin antamien tarkempien ohjeiden mukaan.

Hallituksen vuosikokous ja sen ajankohta olisi hyvä määritellä säännöissä. Muita kokouksia hallitus pitää tarvittaessa. Helsingin kaupungin näkökulmasta säätiön hallituksen vuosikokouksesta tulisi ilmoittaa Helsingin kaupungille viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta, jotta kaupunki voi käyttää sääntöjen mukaista nimeämisoikeuttaan.

Ottaen huomioon, että Stadion-säätiö kuuluu kaupunkikonserniin, uusiin sääntöihin olisi perusteltua ottaa määräys siitä, että sääntöjen muuttamisesta ja säätiön lakkauttamisesta pyydetään etukäteen lausunto kaupungilta.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen ja talous- ja konserniohjausyksikön kanssa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Stadion-säätiön lausuntopyyntö, sääntömuutos

2

Stadion-säätiön sääntöluonnos 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Stadion-säätiö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Uusi säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015. Stadion-säätiön säännöt ovat vuodelta 1983. Uusitut säännöt on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Stadion-säätiön hallitus päätti kokouksessaan 5.11.2015 käynnistää uudistuneen säätiölain vaatiman prosessin sääntömuutoksineen. Sääntömuutokset perustuvat uuden säätiölain säännöksiin, jotka ovat muuttuneet oleellisesti vanhasta säätiölaista.

Peruslinjauksena on sisäisen hallinnon varsin yksityiskohtainen sääntely, lähentyminen liiketoimintayksikön sääntelyä omistajahallintomalleineen ja olettamissääntöineen.

Stadion-säätiö on pyytänyt kaupungin lausuntoa sääntöluonnoksesta 30.11.2016 mennessä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Stadion-säätiön lausuntopyyntö, sääntömuutos

2

Stadion-säätiön sääntöluonnos 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Stadion-säätiö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566