Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1078

Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi korvaavien tilojen järjestämiseksi Käpylinnan liikuntatiloille

HEL 2016-006026 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 11.5.2016 hyväksymän toivomusponnen (Osku Pajamäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Pajamäki Osku, toivomusponsi, Kvsto 11.5.2016 asia 4

2

ATT:n lausunto Käpylinnasta

3

Käpylä-seuran lausunto Käpylinnasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Käpylä-Seura ry

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

 

Toivomusponsi

Hyväksyessään 11.5.2016 (121 §) Bunkkeri-ratkaisun esityksen mukaisena kaupunginvaltuusto
edellytti, että kaupunginhallitus selvittää, miten Käpylinnan myös monia erityisryhmiä palveleville liikuntatiloille järjestyy korvaavat tilat niin Käpylinnan remontin aikana kuin sen valmistumisen jälkeen joko Käpylinnassa tai samalla alueella. (Osku Pajamäki)

Hyväksytty toivomusponsi on myös liitteenä 1.

Esittelijä

Liikuntalautakunta, kiinteistölautakunta, asuntotuotantotoimisto ja sosiaali- ja terveysvirasto ovat antaneet ponnen johdosta lausuntonsa, joista osa on kokonaisuudessaan päätöshistoriassa, osa liitteinä 2 ja 3. Esittelijä perustaa esityksensä annettuihin lausuntoihin.

Käpylinnan nykyinen toiminta

Käpylinna on osa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) omistamaa Arava-rahoituksella toteutettua vuonna 1951 valmistunutta ns. Käärmetaloa, jossa on 189 vuokrahuoneistoa ja Hekan kiinteistöviraston tilakeskukselle vuokraamat Käpylinnan 535 m²:n liikuntatila sekä noin 900 m²:n päiväkoti Käpylinna.

Tilakeskus on vuokrannut uimahalli- ja liikuntatilat edelleen liikuntavirastolle, joka vastaa niiden toiminnasta, ja päiväkotitilat varhaiskasvatusvirastolle. Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole toimintaa Käpylinnassa.

Käpylinnassa on kolme pientä erillistä liikuntatilaa: kuntosali, liikuntasali ja uima-allas. Liikuntavirasto järjestää siellä erilaisia ohjattuja ryhmiä, kuten ohjattua kuntosaliharjoittelua, vesijumppia ja voimistelutunteja. Käpylinnan asiakaskunta koostuu työikäisistä, senioreista ja erityisryhmistä.

Työikäisillä on kaksi vesijumppa- ja neljä henkilöstöliikuntaryhmää, ja senioreilla kaksi jumpparyhmää, kuusi ohjattua kuntosaliharjoitteluryhmää ja yhdeksän vesijumpparyhmää. Erityisryhmillä on kolme jumpparyhmää, kaksi ohjattua kuntosaliryhmää, 15 vesijumpparyhmää, kaksi motojumpparyhmää ja yksi ryhmä itsenäisesti kuntosalissa ja altaalla harjoittelevien ryhmä.

Liikuntavirasto järjestää Käpylinnassa myös seitsemän yhteistyökurssia vammaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi Käpylinnassa harjoittelee 10 eri vammais- ja eläkejärjestöä.

Liikuntaviraston järjestämissä ryhmissä käy yhteensä 820 asiakasta: 380 erityisryhmäasiakasta, 255 senioriasiakasta ja 100 työikäistä asiakasta, ja yhteistyötoiminnassa on 80 asiakasta. Näistä allastiloissa on noin 430 asiakasta ja itsenäisesti kuntosalissa sekä altaalla harjoittelee 90 asiakasta.

Liikuntaviraston sekä vammais- ja eläkeläisjärjestöjen lisäksi Käpylinnan liikuntatiloissa on joitakin liikuntaseurojen ja muiden tahojen varattuja vuoroja sekä kuntosalin vapaaharjoittelijoita. Vuonna 2015 Käpylinnassa oli yhteensä 34 586 käyntikertaa.

Käpylinnan peruskorjaus ja korvaavat tilat

Helsingin liikuntavirasto luopuu Käpylinnan uima- ja urheiluhallitiloista viimeistään rakennuksen peruskorjauksen arviolta vuoden 2018 alussa alkaessa, jolloin peruskorjattava rakennus kellarikerroksessa sijaitsevia teknisiä tiloja lukuun ottamatta kunnostetaan hankesuunnitelman mukaisesti kokonaan päiväkoti Käpylinnan käyttöön.

Korvaavien tilojen saaminen Käpylinnasta tai samalta alueelta remontin ajaksi lienee käytännössä lähes mahdotonta. Tällaisia tiloja ei ole olemassa tai niiden muutostyöt vaatisivat aikaa suunnitteluineen ja muutostöineen, ja niiden kustannukset olisivat huomattavat.

Kokonaan uusien tilojen toteutus alueella vaatisi investointeja, joihin ei ole liikuntaviraston suunnitelmissa varauduttu, eikä tiedossa ole myöskään paikkaa, jonne tällaiset tilat alueella voitaisiin toteuttaa.

Liikuntaviraston mukaan Käpylinnan asiakkaat saadaan kuitenkin liikuntasalien osalta tuolloin vähintään kohtuullisesti sijoitettua muihin liikuntaviraston toimipisteisiin esimerkiksi Maunulaan ja Pirkkolaan.

Korvaavan allastilan löytäminen on hieman vaikeampaa. Osa senioreiden ja erityisryhmien vesijumpparyhmistä voidaan siirtää Kinaporin palvelukeskukseen. Myös Yrjönkadun uimahalliin lisätään senioreiden vesijumppia, ja Kampin liikuntakeskukseen erityisryhmien vesijumppia tilojen käytön sallimissa rajoissa.

Myllypuron Liikuntamyllyssä on kuluvan vuodenloppuun mennessä ilmeisesti vapautuvat allas- ja pukuhuonetilat, joiden osalta on mahdollista selvittää, voitaisiinko nämä tilat muuttaa kohtuullisin kustannuksin ohjatun vesivoimistelun ja erityisryhmien käyttöön. Näihin tiloihin voitaisiin siirtää erityisryhmien tarpeisiin soveltuvat kuntosalilaitteet, jotka ovat Käpylinnassa.

Bunkkerin liikuntatilojen valmistuminen tuo runsaasti uusia mahdollisuuksia sekä vesi- että muuhun liikuntaan myös seniori- ja erityisryhmille. Vaikeammin liikuntarajoitteiset ja muut erityisolosuhteita vaativat ryhmät (esim. aistiärsykkeiset lapset) voidaan sijoittaa heille paremmin soveltuvaan Kampin liikuntakeskukseen.

Aikataulu

Käpylinnan peruskorjausta koskevien päätösten tultua hyväksytyiksi hankkeen suunnittelu päästään aloittamaan arviolta vuoden 2017 alussa, jolloin rakentaminen on mahdollista aloittaa vuoden 2018 alussa. Rakentamisen arvioitu kesto on 15 kk. Aika tarkentuu urakoitsijavalinnan yhteydessä.

Käpylä-seuran kirje

Käpylä-seura on osoittanut kaupungille kirjeen, jossa korostaa, että Käpylinna on nykymuodossaan sellainen erityisliikuntapaikka, jossa tapahtumia kohderyhmille on tiloihin suhteutettuna todella paljon, ja erityisryhmien käyttö laajaa. Seura vaatii siksi Käpylinnan nykytilanteen toimintojen säilyttämistä ja kehittämistä paikallisena hyvinvoinnin palveluna, niin ettei yksikään kuntoutuksen tarvitsija jää palvelusta paitsi. Kirje on liitteenä 3.

Lopuksi

Esittelijä toteaa, että Käpylinna on nykyisellään palvellut huomattavaa joukkoa siellä sijaitsevaa allasta ja liikuntatilaa käyttäviä ryhmiä, ja valmistuessaan se onkin ollut yksi harvoista vastaavia palveluita tarjoavista tiloista, ja sellaisena hyvin tärkeä.

Nyttemmin vastaavia ja Käpylinnan poistuvia tiloja korvaavia palveluita on kuitenkin liikuntalautakunnan mukaan järjestettävissä useissa muissakin paikoissa, liikuntasalien osalta Maunulassa ja Pirkkolassa, minkä lisäksi allastiloja mm. Kinaporin palvelukeskuksessa, Yrjönkadun uimahallissa, Kampin liikuntakeskuksessa ja mahdollisesti Myllypuron Liikuntamyllyssä. Mainita pitää sen lisäksi lähistöllä sijaitseva kaupungin omistaman Urheiluhallit Oy:n Mäkelänrinteen Uintikeskus, ja aikanaan valmistuttuaan Jätkäsaaren Bunkkeriin toteutettavat monipuoliset myös erityisesti erilaisille erityisryhmille suunnitellut allas- ja liikuntatilat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Pajamäki Osku, toivomusponsi, Kvsto 11.5.2016 asia 4

2

ATT:n lausunto Käpylinnasta

3

Käpylä-seuran lausunto Käpylinnasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Käpylä-Seura ry

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Liikuntalautakunta

Asuntotuotantotoimisto

Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 16.06.2016 § 93

HEL 2016-006026 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon Käpylinnan liikuntatiloja ja niiden korvaamista koskevaan kaupunginvaltuuston toivomusponteen:

Käpylinnassa on kolme pientä erillistä liikuntatilaa: kuntosali, liikuntasali ja uima-allas. Liikuntavirasto järjestää siellä erilaisia ohjattuja ryhmiä, kuten ohjattua kuntosaliharjoittelua, vesijumppia ja voimistelutunteja. Käpylinnan asiakaskunta koostuu työikäisistä, senioreista ja erityisryhmistä.

Työikäisillä on kaksi vesijumppa- ja neljä henkilöstöliikuntaryhmää, ja senioreilla kaksi jumpparyhmää, kuusi ohjattua kuntosaliharjoitteluryhmää ja yhdeksän vesijumpparyhmää. Erityisryhmillä on kolme jumpparyhmää, kaksi ohjattua kuntosaliryhmää, 15 vesijumpparyhmää, kaksi motojumpparyhmää ja yksi ryhmä itsenäisesti kuntosalissa ja altaalla harjoittelevien ryhmä.

Liikuntavirasto järjestää Käpylinnassa myös seitsemän yhteistyökurssia vammaisjärjestöjen kanssa. Lisäksi Käpylinnassa harjoittelee 10 eri vammais- ja eläkejärjestöä.

Liikuntaviraston järjestämissä ryhmissä käy yhteensä 820 asiakasta: 380 erityisryhmäasiakasta, 255 senioriasiakasta ja 100 työikäistä asiakasta, ja yhteistyötoiminnassa on 80 asiakasta. Näistä allastiloissa on noin 430 asiakasta ja itsenäisesti kuntosalissa sekä altaalla harjoittelee 90 asiakasta.

Liikuntaviraston sekä vammais- ja eläkeläisjärjestöjen lisäksi Käpylinnan liikuntatiloissa on joitakin liikuntaseurojen ja muiden tahojen varattuja vuoroja sekä kuntosalin vapaaharjoittelijoita. Vuonna 2015 Käpylinnassa oli yhteensä 34 586 käyntikertaa.

Käpylinnan toiminta jatkuu vielä normaalisti kevään 2017 loppuun saakka. Rakennuksen peruskorjauksen on tarkoitus alkaa kesällä 2017 ja sen arvioitu kesto on reilu vuosi. Tilojen korjaaminen nykyiseen käyttöön on tilakeskuksen arvion mukaan vaikeaa ja kallista.

Korvaavien tilojen saaminen Käpylinnasta tai samalta alueelta remontin ajaksi on käytännössä lähes mahdotonta. Tällaisia tiloja ei ole olemassa tai niiden muutostyöt vaatisivat aikaa suunnitteluineen ja muutostöineen, ja niiden kustannukset olisivat huomattavat. Samoin kokonaan uusien tilojen toteutus alueella vaatii investointeja, joihin ei ole varauduttu. Lisäksi tällä hetkellä ei ole tietoa, mihin tällaiset tilat alueella voitaisiin toteuttaa.

Käpylinnan asiakkaat saadaan vähintään kohtuullisesti sijoitettua liikuntasalien osalta muihin liikuntaviraston toimipisteisiin esimerkiksi Maunulaan ja Pirkkolaan. Korvaavan allastilan löytäminen on hieman haasteellisempaa. Osa senioreiden ja erityisryhmien vesijumpparyhmistä voidaan siirtää peruskorjauksen ajaksi Kinaporin palvelukeskukseen. Myös Yrjönkadun uimahalliin lisätään senioreiden vesijumppia, ja Kampin liikuntakeskukseen erityisryhmien vesijumppia tilojen käytön sallimissa rajoissa.

Liikuntamyllyssä on liikuntaviraston käytössä allas- ja pukuhuonetilat, joiden nykyinen tilauskäyttö on vähäistä. Näistä tiloista on ollut tarkoitus luopua kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tässä yhteydessä on mahdollista selvittää, voitaisiinko nämä tilat muuttaa kohtuullisin kustannuksin ohjatun vesivoimistelun ja erityisryhmien käyttöön. Näihin tiloihin voitaisiin siirtää erityisryhmien tarpeisiin soveltuvat kuntosalilaitteet, jotka ovat Käpylinnassa.

Bunkkerin liikuntatilojen valmistuminen vuonna 2019 tuo runsaasti uusia mahdollisuuksia sekä vesi- että muuhun liikuntaan myös seniori- ja erityisryhmille. Suuri osa vesivoimisteluryhmistä voidaan siirtää Bunkkeriin ja  vaikeammin liikuntarajoitteiset ja muut erityisolosuhteita vaativat ryhmät (esim. aistiärsykkeiset lapset) voidaan sijoittaa heille paremmin soveltuvaan Kampin liikuntakeskukseen.

Käsittely

16.06.2016 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Tiina Sandberg teki Järvisen kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

Käpylinnan toiminta jatkuu vielä normaalisti kevään 2017 loppuun saakka. Rakennuksen peruskorjauksen on tarkoitus alkaa kesällä 2017 ja sen arvioitu kesto on reilu vuosi. Tilojen korjaaminen nykyiseen käyttöön on tilakeskuksen arvion mukaan vaikeaa ja kallista, mutta mikäli tilojen käytöstä saataisiin yhteistyösopimus sosiaaliviraston kanssa, olisi se mahdollista sisällyttää liikuntatoimen budjettiin.

Korvaavien tilojen saaminen Käpylinnasta tai samalta alueelta remontin ajaksi on käytännössä lähes mahdotonta. Tällaisia tiloja ei ole olemassa tai niiden muutostyöt vaatisivat aikaa suunnitteluineen ja muutostöineen, ja niiden kustannukset olisivat huomattavat. Samoin kokonaan uusien tilojen toteutus alueella vaatii investointeja, joihin ei ole varauduttu. Lisäksi tällä hetkellä ei ole tietoa, mihin tällaiset tilat alueella voitaisiin toteuttaa.
Käpylinnan asiakkaille etsitään tarvittaessa korvaavat tilat. Osa saadaan vähintään kohtuullisesti sijoitettua liikuntasalien osalta muihin liikuntaviraston toimipisteisiin esimerkiksi Maunulaan ja Pirkkolaan. Korvaavan allastilan löytäminen on hieman haasteellisempaa. Osa senioreiden ja erityisryhmien vesijumpparyhmistä voidaan siirtää peruskorjauksen ajaksi Kinaporin palvelukeskukseen. Myös Yrjönkadun uimahalliin lisätään senioreiden vesijumppia, ja Kampin liikuntakeskukseen erityisryhmien vesijumppia tilojen käytön sallimissa rajoissa.

Liikuntamyllyssä on liikuntaviraston käytössä allas- ja pukuhuonetilat, joiden nykyinen tilauskäyttö on vähäistä. Näistä tiloista on ollut tarkoitus luopua kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tässä yhteydessä on mahdollista selvittää, voitaisiinko nämä tilat muuttaa kohtuullisin kustannuksin ohjatun vesivoimistelun ja erityisryhmien käyttöön. Näihin tiloihin voitaisiin siirtää erityisryhmien tarpeisiin soveltuvat kuntosalilaitteet, jotka ovat Käpylinnassa.
Bunkkerin liikuntatilojen valmistuminen vuonna 2019 tuo runsaasti uusia mahdollisuuksia sekä vesi- että muuhun liikuntaan myös seniori- ja erityisryhmille. Suuri osa vesivoimisteluryhmistä voidaan siirtää Bunkkeriin. Vaikeammin liikuntarajoitteiset ja muut erityisolosuhteita vaativat ryhmät (esim. aistiärsykkeiset lapset) voidaan sijoittaa Kampin liikuntakeskukseen. Liikuntavirasto varmistaa, että heidän mahdollisuutensa jatkaa liikuntaharrastustaan eivät heikkene.

 

Kannattaja: Jukka Järvinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sandberg teki Järvisen kannattamana seuraavan vastaehdotuksen: Käpylinnan toiminta jatkuu vielä normaalisti kevään 2017 loppuun saakka. Rakennuksen peruskorjauksen on tarkoitus alkaa kesällä 2017 ja sen arvioitu kesto on reilu vuosi. Tilojen korjaaminen nykyiseen käyttöön on tilakeskuksen arvion mukaan vaikeaa ja kallista, mutta mikäli tilojen käytöstä saataisiin yhteistyösopimus sosiaaliviraston kanssa, olisi se mahdollista sisällyttää liikuntatoimen budjettiin.

Korvaavien tilojen saaminen Käpylinnasta tai samalta alueelta remontin ajaksi on käytännössä lähes mahdotonta. Tällaisia tiloja ei ole olemassa tai niiden muutostyöt vaatisivat aikaa suunnitteluineen ja muutostöineen, ja niiden kustannukset olisivat huomattavat. Samoin kokonaan uusien tilojen toteutus alueella vaatii investointeja, joihin ei ole varauduttu. Lisäksi tällä hetkellä ei ole tietoa, mihin tällaiset tilat alueella voitaisiin toteuttaa.
Käpylinnan asiakkaille etsitään tarvittaessa korvaavat tilat. Osa saadaan vähintään kohtuullisesti sijoitettua liikuntasalien osalta muihin liikuntaviraston toimipisteisiin esimerkiksi Maunulaan ja Pirkkolaan. Korvaavan allastilan löytäminen on hieman haasteellisempaa. Osa senioreiden ja erityisryhmien vesijumpparyhmistä voidaan siirtää peruskorjauksen ajaksi Kinaporin palvelukeskukseen. Myös Yrjönkadun uimahalliin lisätään senioreiden vesijumppia, ja Kampin liikuntakeskukseen erityisryhmien vesijumppia tilojen käytön sallimissa rajoissa.

Liikuntamyllyssä on liikuntaviraston käytössä allas- ja pukuhuonetilat, joiden nykyinen tilauskäyttö on vähäistä. Näistä tiloista on ollut tarkoitus luopua kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tässä yhteydessä on mahdollista selvittää, voitaisiinko nämä tilat muuttaa kohtuullisin kustannuksin ohjatun vesivoimistelun ja erityisryhmien käyttöön. Näihin tiloihin voitaisiin siirtää erityisryhmien tarpeisiin soveltuvat kuntosalilaitteet, jotka ovat Käpylinnassa.
Bunkkerin liikuntatilojen valmistuminen vuonna 2019 tuo runsaasti uusia mahdollisuuksia sekä vesi- että muuhun liikuntaan myös seniori- ja erityisryhmille. Suuri osa vesivoimisteluryhmistä voidaan siirtää Bunkkeriin. Vaikeammin liikuntarajoitteiset ja muut erityisolosuhteita vaativat ryhmät (esim. aistiärsykkeiset lapset) voidaan sijoittaa Kampin liikuntakeskukseen. Liikuntavirasto varmistaa, että heidän mahdollisuutensa jatkaa liikuntaharrastustaan eivät heikkene.

Jaa-äänet: 5
Silja Borgarsdottir Sandelin, Lotta Kortteinen, Heimo Laaksonen, Joonas Lyytinen, Heidi Ruhala

Ei-äänet: 4
Riku Ahola, Riitta Hämäläinen-Bister, Jukka Järvinen, Tiina Sandberg

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Esittelijä

osastopäällikkö

Petteri Huurre

Lisätiedot

Tarja Loikkanen-Jormakka, osastopäällikkö, puhelin: 310 87500

 

Kiinteistölautakunta 16.06.2016 § 271

HEL 2016-006026 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon kaupunginvaltuutettu Osku Pajamäen valtuustoaloitteesta Käpylinnan erityisryhmiä palvelevien liikuntatilojen järjestämisestä Käpylinnan remontin aikana sekä remontin valmistumisen jälkeen:

Käpylinna on osa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) omistamaa Arava-rahoituksella toteutettua vuonna 1951 valmistunutta ns. Käärmetaloa, jossa on 189 vuokrahuoneistoa ja Hekan kiinteistöviraston tilakeskukselle vuokraamat Käpylinnan 535 m²:n liikuntatila sekä noin 900 m²:n päiväkoti Käpylinna. Tilakeskus on edelleen vuokrannut  liikuntatilat  liikuntavirastolle  ja  päiväkotitilat  varhaiskasvatusvirastolle.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on käynnistämässä koko Käärmetalon peruskorjausta. Koska Käärmetalo on kulttuurihistoriallisesti arvokas, peruskorjaus on hyvin vaativa. Peruskorjauksen suunnittelussa tutkitaan samalla liikuntatilan liittämistä toiminnalliseksi osaksi päiväkotia.

Kiinteistölautakunta toteaa, että aloitteessa esitetty erityisryhmiä palvelevien liikuntatilojen tarve on tärkeä. Kuitenkin, koska liikuntapalveluiden investoinnit ovat pääsääntöisesti sivistystoimen toimialaa ja liikuntapalveluiden tuottamisesta huolehtii liikuntavirasto, myös aloitteessa esitetystä palvelutarpeesta huolehtii liikuntavirasto. Jos palvelua ei kyetä järjestämään kaupungin hallinnoimissa tiloissa, kiinteistöviraston tilakeskus osallistuu tilojen hankkimiseen kaupungin tilahankinnan prosessien mukaisesti.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566