Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1067

Korkotukiasetuksen muutoksen huomioiminen asuntotuotannon tertiäärilainojen koroissa

HEL 2016-012468 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupungin korkotuettuun asuntotuotantoon myöntämien oman pääoman rahoittamiseen tarkoitettujen tertiäärilainojen korosta 17.10.2005, § 1229 tekemäänsä päätöstä siten, että kaupungin asuntotuotannon omarahoitusosuutta varten myöntämien voimassa olevien ja uusien nk. tertiäärilainojen korko on korkotukiasetuksen muutoksen voimaantulosta 1.1.2017 lukien 4 %. Muutos koskee myös kaupungin kaupunkikonsernin ulkopuolisille yhteisöille myöntämien tertiäärilainojen korkoa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkotukiasetuksen muutos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 §:ään liittyvä muutos, koskien omistajan omarahoitusosuuden korkoa, tulee voimaan 1.1.2017 lukien.

Muutoksen jälkeen vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n 1 momentin 5 kohdan perusteella vuokralaisilta asuinhuoneiston vuokrissa perittävä korko on enintään neljä prosenttia korkotukivuokra-asunnon tai sen hallintaan oikeuttavan osakkeen taikka korkotukivuokratalon tai korkotukivuokrataloyhtiön osakkeen omistajan sijoittamasta omarahoitusosuudesta.

Kaupungin vuokrataloyhtiöiden asuintilojen rakentamisen rahoitus on viime vuosina hoidettu pääasiassa valtiollisen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA:n) myöntämillä korkotukilainoilla, joita ARA myöntää n. 95 % saakka hyväksyttävästä hankintahinnasta. Tertiäärilainoja käytetään nykyisin korkotukikohteissa ARA:n edellyttämän omarahoitusosuuden kattamiseen.

Koska tertiäärilaina on tarkoitettu kohteen omarahoitusosuuden kattamiseksi, sitä ei saa lyhentää ennen kuin aravalaina tai siihen rinnastettava yhtiön laina (korkotukilaina) on maksettu pois. Tertiäärilaina lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen kun aravalaina tai siihen rinnastettava yhtiön laina (korkotukilaina) on kokonaan maksettu. Vuokrakohteiden korkotukilainan enimmäislaina-aika on 41 vuotta.

Tertiäärilainojen korko on kaupungin omaan asuntotuotantoon myöntämissä lainoissa tällä hetkellä 4,5 %. Korkotukiasetuksen muutoksen vaikutus kaupungin korkotuloihin on nykyisellä lainakannalla vuositasolla yhteensä n. 650 000 euroa (asuntotuotantorahaston lainat ja talousarviolainat), ja ko. vähennys on huomioitu talousarvion korkotuotoissa.

Kaupunginvaltuuston 11.12.2013 vahvistaman taloussäännön 32 § mukaisesti talousarviovaroista myönnettävien lainojen ehdoista päättää kaupunginhallitus. Vastaavasti asuntotuotantorahaston varoista myönnettävistä lainoista päättää kaupunginvaltuuston 26.9.2001 vahvistamien rahaston sääntöjen mukaisesti kaupunginhallitus.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 310 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkotukiasetuksen muutos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Helsingin asuntohankinta Oy

Kkoy Helsingin korkotukiasunnot

Koy Laivalahdentori

HOAS

Koy Hoaspuisto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566