Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1072

Määrärahojen siirtäminen talousarvion alakohtien välillä ja määrärahojen myöntäminen kiinteistöviraston tilakeskukselle alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

HEL 2016-006598 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muut kohteet, Khn käytettäväksi 1 000 000 euroa alakohtaan 8 01 02 11, Alueiden käytön edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet.

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistöviraston tilakeskukselle vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käytön edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet.

        177 000 euroa Metsälän Maaliikennekeskuksen B-terminaalin purkamiseen,

        120 000 euroa Malminkartanossa sijaitsevan varastorakennuksen purkamiseen,

        800 000 euroa Staralle ja liikuntavirastolle suunnitellun Vuosaaren tukikohdan alueen käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

        145 000 Outamon lastenkodin alueella sijaitsevan rakennuksen purkamiseen,

Alakohdasta 8 01 02 15, Länsisataman esirakentaminen

        450 000 euroa Jätkäsaaren Bunkkerin toimisto-osan purkamiseen,

Alakohdasta 8 01 02 17, Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puhdistus

        100 000 euroa Suvilahden teräksisen kaasukellon kunnostamiseen,

        550 000 euroa Suvilahden tiilisen kaasukellon kunnostamiseen,

        900 000 euroa Suvilahden huolto- ja autotallirakennuksen purkamiseen ja

        150 000 euroa Sörnäisten entisen satama-alueen aluevalaistukseen ja sähkönsiirtotöihin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tilakeskuksen esitys alueiden käytön edellyttämiin toimenpiteisiin, 2.6.2016

2

Tilakeskuksen esitys esirakentamiseen ja alueiden käytön edellyttämiin toimenpiteisiin, 12.10.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Määrärahojen siirtäminen

Vuoden 2016 loppupuolella on talousarviokohdan 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet; Khn käytettäväksi eri alakohtien määrärahatarpeet täsmentyneet.  Talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muut kohteet, Khn käytettäväksi on mahdollista siirtää 1 000 000 euroa alakohtaan 8 01 02 11, Alueiden käytön edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet.

Määrärahojen myöntäminen

Metsälän Maaliikennekeskuksen B-terminaalin purkaminen

Metsälän Maaliikennekeskus osoitteessa Metsäläntie 2 - 4 käsittää 4 varastoterminaalia A - D, joiden yhteispinta-ala on noin 30 000 brm². Helsingin kaupunki omistaa B-terminaalin pinta-alaltaan 7 110 brm². Maaliikennekeskuksen alue kaavoitetaan asunto- ja toimistokäyttöön ja puretaan alueen uudelleen käytön järjestelemiseksi. Terminaalirakennuksen purkamisen urakkavaiheen kustannusarvio on yhteensä 527 000 euroa (alv 0 %). Hanke toteutetaan vuosina 2015 – 2016. Kaupunginhallitus on 14.12.2015 myöntänyt vuoden 2015 määrärahaosuuden 350 000 euroa. Määrärahan tarve vuodelle 2016 on 177 000 euroa (alv 0 %).

Malminkartanossa sijaitsevan varastorakennuksen purkaminen

Kiinteistökaupan yhteydessä tilakeskukselle on siirtynyt entinen Maatalouden tutkimuskeskuksen toimitalo ja varastorakennus Malminkartanossa osoitteessa Luutnantintie 13. Varastorakennus sijaitsee keskellä aluetta (kortteli 33254), jolle Att on rakennuttamassa vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas ehdoin, As Oy Luutnantin ja As Oy Luutnantinkulman (asemakaava nro: 12104) sekä HASO-yhtiö Luutnantinpolun. Asemakaavan mukaisesti entinen varastorakennus puretaan ennen kohteen siirtymistä Att:lle. Varastorakennuksen purkamisen arvioitu kustannus on yhteensä 120 000 euroa (alv 0 %).

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Vuosaareen, tonteille 54088/6 osoitteessa Itäreimarintie 5 ja 54089/1,2 ja 4, osoitteessa Pallokuja 5 rakennetaan Staralle ja liikuntavirastolle uusi tukikohta, joka korvaa Roihupellossa, osoitteessa Tulppakuja 3/Holkkitie 5 sijaitsevien nykyisten tukikohtien toiminnot. Roihupellon tontille rakennetaan uudet tilat Stadin ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan koulutukselle. Vuosaaren uuden tukikohdan alueella on aiemmin sijainnut Vuosaaren vanha jätevedenpuhdistamo, jätevedenpuhdistamon etuselkeyttämöt, ilmastusaltaat sekä puhdistamon lietteen läjitysalue. Puhdistamorakenteet on purettu vuonna 2015.

Esirakentamiseen sisältyy maaperän lietteiden aiheuttamat maanrakennus- ja stabilointitoimet. Lisäksi nykyisen muuntamon tilalle rakennetaan uusi muuntamo, tehdään Pallokujan viemärisiirrot, rakennetaan uusi katuliittymä tontille 6 sekä toteutetaan pumppaamoa ja nykyisiä rakennuksia palvelevan tekniikan siirrot. Lisäksi alueelta puretaan kaksi betonielementtirakenteista autohallia, betonielementtirakenteinen huoltorakennus sekä peltirakenteinen, kylmä kalustohalli.

Hanke toteutetaan vuosina 2016 – 2018 Staran ja liikuntaviraston tukikohdan rakentamisen yhteydessä. Kiinteistöviraston tonttiosasto hoitaa maaperän puhdistuksen erillisenä hankkeena. Arvioitu rahoitustarve on yhteensä 1 700 000 euroa (alv 0 %). Määrärahan tarve vuodelle 2016 on 800 000 euroa (alv 0 %).

Outamon lastenkodin piha-alueella sijaitsevan rakennuksen purkaminen

Outamon lastenkoti on lastensuojelulaitos, joka on tarkoitettu helsinkiläisille huostaan otetuille ja vaikeasti oireileville lapsille ja nuorille. Lastensuojelutoiminnan edellytyksiä on kehitetty rakentamalla alueelle uusia rakennuksia, joista viimeinen tulee olemaan osasto Nelonen. Se korvaa useamman vuoden käyttökiellossa olleen vanhan ja huonokuntoisen osasto Pitkätalon (vanha osasto Nelonen), joka puretaan.

Stara on antanut tarjouksen purku-urakasta ja siihen liittyvistä rakennuttamistehtävistä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 145 000 euroa (alv 0 %).

Jätkäsaaren Bunkkerin toimisto-osan purkaminen

Jätkäsaaren Bunkkeri on toiminut aiemmin sataman vapaavarastona ja on sataman toimintojen siirryttyä Vuosaareen, siirtynyt kiinteistöviraston hallintaan. Matalamman toimistosiiven paikalle rakennetaan korttelitalo, johon sijoittuvat peruskoulun 1 - 2 luokat ja päiväkoti. Bunkkerin toimisto-osan purkamisen urakkavaiheen kustannusarvio on yhteensä 2 140 000 euroa (alv 0 %). Hanke toteutetaan vuosina 2015 – 2016. Kaupunginhallitus on 14.12.2015 myöntänyt vuoden 2015 määrärahaosuuden 1 300 000 euroa. Määrärahan tarve vuodelle 2016 on 840 000 euroa (alv 0 %). Jatkovalmistelussa määrärahatarve on täsmentynyt 450 000 euroksi.

Suvilahden teräksisen kaasukellon kunnostaminen

Teräskehikkoisen kaasukellon teräslattia puretaan ja teräskehikko kunnostetaan ennen teräskehikkoisen kaasukellon mahdollista jatkokäyttöä varten.

Rahoitustarve on yhteensä 600 000 euroa (alv 0%). Hanke toteutetaan vuoden 2016 aikana. Kiinteistöviraston tonttiosasto hoitaa maaperän puhdistuksen erillisenä hankkeena. Jatkovalmistelussa vuoden 2016 määrärahatarpeeksi on täsmentynyt 100 000 euroa.

Suvilahden tiilisen kaasukellon kunnostaminen

Tiilisen kaasukellon teleskooppirakenne puretaan, vaippa puhdistetaan ja peruskorjataan ennen tiilisen kaasukellon toiminnallista muutosta nuorisoasiankeskuksen ja Elmu Ry:n yhteisiksi toimitiloiksi. Arvioitu rahoitustarve on yhteensä 9 300 000 euroa (alv 0 %). Hanke toteutetaan vuosina 2016 –2018. Määrärahan tarve vuodelle 2016 on 1 300 000 euroa (alv 0 %). Kiinteistöviraston tonttiosasto hoitaa maaperän puhdistuksen erillisenä hankkeena. Määrärahatarve on täsmentynyt jatkovalmistelussa 550 000 euroksi.

Suvilahdessa sijaitsevan huolto- ja autotallirakennuksen purkaminen

Helsingin Energian entinen Suvilahden huolto- ja autotallirakennus puretaan Kalasataman keskuksen ja alueen katujärjestelyjen rakentamisen tieltä vuoden 2016 aikana. Rakennusten purkamisen arvioitu kustannus on yhteensä 1 400 000 euroa (alv 0 %). Hanke toteutetaan vuoden 2016 aikana. Jatkovalmistelussa vuoden 2016 määrärahatarve on tarkentunut 900 000 euroksi.

Sörnäisten entisen satama-alueen aluevalaistus ja sähkönsiirtotyöt

Sörnäisten satama-alueella olevat rakennukset ja alueverkot on siirretty kiinteistövirastolle. Kiinteistöviraston tilakeskus on vastannut entisen Sörnäisten satama-alueen aluevalaistuksesta ja sähkönsiirtotöistä. Tilakeskukselle aiheutuvat kustannukset aluevalaistuksesta ja sähkönsiirtotöistä vuonna 2016 ovat 150 000 euroa (alv 0 %).

Määrärahaesitys

Kiinteistöviraston tilakeskus esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi kiinteistöviraston tilakeskukselle vuoden 2016 talousarvion kohdasta 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet eri alakohdista yhteensä 3 392 000 euroa.

Esittelijä toteaa, että kaupunginhallituksen esirakentamisen ja alauiden käyttöönoton edellyttämien toimenpiteiden määrärahatarpeet eri alueilla ovat loppuvuodesta tarkentuneet. Tarvittavat määrärahasiirrot tulisi tehdä talousarviokohdan 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Khn käytettäväksi alakohtien välillä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tilakeskuksen esitys alueiden käytön edellyttämiin toimenpiteisiin, 2.6.2016

2

Tilakeskuksen esitys esirakentamiseen ja alueiden käytön edellyttämiin toimenpiteisiin, 12.10.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tilakeskus

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566