Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/9

 

21.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1049

Kaupunginvaltuuston 16.11.2016 § 291 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Hallintosäännön hyväksyminen

HEL 2016-005361 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.11.2016, 291 § tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti:

  1. todeta, että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto jatkaa johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistuksen ohjaamista ja seuraamista
  2. kehottaa kaupunginjohtajaa tarvittaessa täydentämään ja muuttamaan muutosprosessin johtoryhmää, toimialojen yksityiskohtaisen rakenteen valmistelun työryhmiä ja muita tarvittavia työryhmiä
  3. kehottaa kaupunginjohtajaa tarvittaessa valmistelemaan hallintosääntöön mahdollisesti tarvittavat korjaukset tai tarkistukset siten, että ne voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa keväällä 2017
  4. kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan toimi- ja neuvottelukuntien asettamispäätökset kesällä 2017 nimitettävälle kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston 16.11.2016 kaupunginjohtajan asian 4 liitteen 6 mukaisten linjausten mukaisesti ja tekemään johtamisen jaoston 17.10.2016 päätöksen mukaiset selvitykset johtamisen jaostolle koskien kaupunkikuvaneuvottelukuntaa, kaupunkikuvakysymysten valmistelua ja päätöksentekoprosessia, esteettömyysasioiden neuvottelukuntaa ja historiatoimikuntaa sekä keskustelupöytäkirjoja.
  5. kehottaa ottamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan jatkovalmistelussa huomioon johtamisen jaoston 17.10.2016 päätöksen, että kielellisten palveluiden ja kehittämistyön turvaamiseksi, organisoidaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinto- ja tukitehtävistä ainakin ruotsinkieliset asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävät sekä yleishallinto osaksi ruotsinkielistä palvelukokonaisuutta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Lauta- ja johtokunnat

Virastot ja liikelaitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566